نمونه سوال فارسی نهم با جواب نوبت اول

نمونه سوال فارسی نهم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول فارسی نهم

نمونه سوال فارسی نهم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول فارسی نهم

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات فارسی نهم نوبت اول (امتحانات دی ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۱
0.6MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۲
0.6MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۳
0.7MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۴
1.1MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۵
0.5MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۶
0.3MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۷
0.8MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۸
0.3MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۹
0.3MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۱۰
0.5MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۰- ۱۱
0.3MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۲
0.5MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۳
0.3MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۴
0.6MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۵
0.4MB
نمونه سوال فارسی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۶
0.5MB