نمونه سوال دفاعی نهم با جواب نوبت دوم

نمونه سوال دفاعی نهم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم دفاعی نهم

نمونه سوال دفاعی نهم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت دوم دفاعی نهم

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات دفاعی نهم نوبت دوم (امتحانات خرداد) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱
1.1MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۲
0.7MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۳
0.6MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۴
0.5MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۵
0.5MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۶
0.5MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۷
0.4MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۸
0.4MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۹
0.4MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۰
0.3MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۱
0.3MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۲
0.2MB
نمونه سوال دفاعی نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۳
0.1MB