سوالات درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس یازدهم

۱. مغول ها چه قومی بودند؟
پاسخ: دسته هایی از قبایل زرد پوست بودند که در پی اقدامات سیاسی، نظامی و حقوقی چنگیز (تموچین) متحد و قدرتمند شدند.

۲. چرا مغول ها به جنگ و هجوم به سرزمین های دیگر روی آوردند؟
پاسخ: شرایط نامساعد طبیعی پاسخ گوی نیازهای اقتصادی آن ها نبود و در نتیجه برای تامین معاش خود به جنگ و هجوم به سرزمین های دیگر روی آوردند.

۳. چرا هجوم مغولان به ایران، فاقد ماهیت فکری و فرهنگی بود و نتایج زیان باری در پی داشت؟
پاسخ: زیرا بیشتر اقوامی که زیر فرمان چنگیز بودند از نظر فرهنگی و تمدنی دارای پیشینه مهمی نبودند و به شهر و شهرنشینی نیز توجهی نداشتند.

۴. موج اول حمله مغول به ایران به فرمان چه کسی انجام گرفت و چند سال طول کشید؟
پاسخ: به فرمان چنگیز خان و شش سال طول کشید (۶۱۶ – ۶۲۲ ق)

۵. اختلاف سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی با خلافت عباسی موجب چه شد؟
پاسخ: ۱-موجب تفرقه و تضعیف قدرت جهان اسلام شد
۲- سبب گردید که سلطان محمد خوارزمشاه از تهدیدات قدرت نو ظهور مغول ها غافل بماند.

۶. چنگیز خان به چه بهانه ای فرمان هجوم به ایران را صادر کرد؟
پاسخ: به بهانه کشتار بازرگانان اعزامی خود در شهر مرزی آترار.

۷. موج اول حمله مغول به ایران چه پیامد هایی داشت؟
پاسخ: این هجوم با کشتار جمعیت، ویرانی شهرها، اسارت صنعتگران و هنرمندان، مهاجرت مردم، زوال اقتصاد کشاورزی و تعطیلی مراکز علمی و آموزشی در بخش وسیعی از ایران همراه بود و باعث نابسامانی اوضاع آن مناطق شد.

۸. موج دوم حملات مغول ها به ایران به فرماندهی چه کسی صورت گرفت؟
پاسخ: هولاکوخان و به تاسیس حکومت ایلخانان انجامید.

۹. ایلخان به چه معناست و حکومت ایلخانی یا ایلخانان به چه حکومتی گفته می شود؟
پاسخ: ایلخان به معنای خان تابع است و حکومت ایلخانی یا ایلخانان به حکومتی گفته می شود که پس از تسلط مغولان بر ایران به دست هولاکوخان نوه چنگیزخان تشکیل شد.

۱۰. چرا هلاکوخان به ایران لشکرکشی کرد؟
پاسخ: به منظور نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و گسترش فتوحات در غرب آسیا، به ایران لشکرکشی کرد.

۱۱. پیامدهای لشکرکشی هلاکوخان در حمله به ایران را بنویسید؟
پاسخ: هولاکو، نخست قدرت اسماعیلیان را با گشودن قلعه های مستحکم آنان از بین برد. او سپس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه عباسی، به حکومت خاندان بنی عباس پایان داد.

۱۲. مغولان پس از فتح بغداد به کجا یورش بردند؟
پاسخ: شام.

۱۳. سپاه مغول در کدام نبرد از سپاه مملوکان مصر شکست خورد؟
پاسخ: عین جالوت.

۱۴. دوره حاکمیت ایلخانان را می توان به چند دوره تقسیم کرد؟
پاسخ: به دو دوره نامسلمانی و دوره مسلمانی تقسیم کرد.

۱۵.  مهم ترین رسالتی که دیوان سالاران و عالمان ایرانی در دوره نامسلمانی مغول ها به عهده گرفتند چه بود؟
پاسخ: در دوره نامسلمانی مغول، بزرگان ایرانی برای مهار خشونت و رفتارهای خودسرانه فاتحان مغول، تلاش های بسیاری کردند. دیوان سالاران، فلاسفه، شعرا، فقها و در راس آنان کسانی چون خواجه نصیرالدین توسی، شمس الدین محمد جوینی و برادرش عطاملک جوینی کوشیدند تا مغول ها را با فرهنگ ایرانی و آداب کشور داری آشنا کنند و زمینه مسلمان شدن این قوم غالب را فراهم آورند.

۱۶. دوره مسلمانی مغول ها در ایران از زمان چه کسی آغاز شد؟
پاسخ: غازان خان.

۱۷. نتیجه مسلمان شدن غازان و بسیاری از شاهزادگان و خوانین مغول چه بود؟
پاسخ: اسلام دین رسمی اعلام شد.

۱۸. در پرتو تلاش های چه کسی اصلاحات گسترده ای در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در دوره ایلخانان انجام گرفت؟
پاسخ: رشیدالدین فضل الله همدانی، وزیر کاردان ایلخانان.

۱۹. چرا ایران در عهد سلطنت غازان به استقلال و اقتدار بیشتری رسید؟
پاسخ: به علت سقوط خلافت عباسی و انسجام جغرافیایی و سیاسی ناشی از تشکیل حکومت ایلخانی.

۲۰. کدام یک از ایلخانان مغول پس از غازان خان مسلمان شدند؟
پاسخ: الجایتو جانشین غازان و پسرش ابوسعید.

۲۱. مرگ ابوسعید، آخرین ایلخان مغول، آغازگر چه بود؟
پاسخ: آغازگر چهار دهه آشفتگی سیاسی و نابسامانی نسبی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بود که تا زمان قدرت گیری تیمور ادامه یافت.

۰۲۲ اوضاع سیاسی ایران از مرگ ابوسعید، آخرین ایلخان مغول، تا زمان قدرت گیری تیمور چگونه بود؟
پاسخ: در این دوره، علاوه بر خان زادگانی از خاندان چنگیز و سرداران مغول که بر سر کسب قدرت رقابت و درگیری داشتند، چندین حکومت محلی غیر مغولی نیز در مناطق مختلف ایران به وجود آمدند. حکومت های شیعه مذهب سربداران و سادات مرعشی مازندران و سلسله آل مظفر از جمله آن ها بودند.

۲۳. تیمور چگونه حکومت ماوراءالنهر را به دست گرفت؟
پاسخ: تقریبا هم زمان با زوال حکومت ایلخانان در ایران، حاکمان مغولی ماوراءالنهر نیز رو به ضعف نهادند  و رقابت و درگیری شدیدی میان سران و فرماندهان قبایل برای کسب قدرت به وجود آمد. در این میان، تیمور گورکانی بر رقیبان خود غلبه کرد و حکومت ماوراءالنهر را به دست گرفت.

۲۴. تیمور چگونه سرتاسر ایران را تحت سیطره خود درآورد؟
پاسخ: تیمور طی سه مرحله یورش که همچون هجوم مغول ها، با کشتار فراوان همراه بود.

۲۵. پس از مرگ تیمور چه کسی جانشین او شد؟
پاسخ: پسرش شاهرخ

۲۶. پیامد مرگ شاهرخ چه بود؟
پاسخ: شاهزادگان تیموری که بر مناطق مختلف حکومت می کردند، با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند.

۲۷. چگونه قلمرو حکومت تیموریان به مناطق شرقی ایران محدود شد؟
پاسخ: دو اتحادیه قبیله ای متشکل از ترکمانان به نام های قراقویونلو و آق قویونلو به ترتیب با پی افکندن حکومت هایی، نواحی غربی و مرکزی ایران را تصرف کردند و حکومت تیموریان به مناطق شرقی ایران محدود شد.

۲۸. حکومت نوادگان تیمور بر ایران چگونه به پایان رسید؟
پاسخ: در اوایل قرن دهم هجری با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و تسلط ازیکان بر ماوراءالنهر.

۲۹. بابر که بود؟
پاسخ: بابر، یکی از شاهزادگان معروف تیموری بود که حکومتی را در هند بنیان گذاشت که به «مغولان کبیره» یا «گورکانیان هند»، معروف شد.

۳۰. چرا با هجوم مغول به ایران، زندگی شهری برای مدتی دچار وقفه و افول شد؟
پاسخ: زیرا، از یک طرف در جریان حملات مغول ها شهرهای زیادی به ویژه شهرهای بزرگ و آباد در  اوراءالنهر و خراسان ویران شدند و عده زیادی از ساکنان آن ها یا کشته شدند و یا به مناطق دیگری مهاجر کردند. از طرف دیگر، یاسا به عنوان مجموعه قوانینی که چنگیز خان تدوین کرده بود به مغول ها توصیه می کرد که از شهر و شهرنشینی دوری گزینند.

۳۱. ذهنیت منفی مغولان به شهر و شهرنشینی چه پیامدهایی در پی داشت؟
پاسخ: سپاهیان و دیگر اعضای قبایل بیابانگردی که در زمان هجوم مغول و پس از آن به ایران آمدند، به اصول و قواعد زندگی یکجانشینی پایند نبودند و شرایط را برای یکجا نشینان دشوار و غیرقابل تحمل می کردند.

۳۲. وضعیت شهر و شهر نشینی پس از استقرار حکومت ایلخانی در ایران چگونه بود؟
پاسخ: در پی تلاش های دیوان سالاران و فرهیختگان ایرانی برای مهار رفتار غیرمدنی مغول ها، به تدریج شهر و شهرنشینی رونق یافت. این روند، پس از مسلمان شدن مغول ها و اصلاحاتی که توسط ایلخان غازان برای بازسازی ویرانی ها انجام شد، سرعت بیشتری گرفت و شهرک ها و شهرهای جدیدی مانند شهرک رشیدیه و ربع(ایوان، عمارت) رشیدی، شام(شنب) غازان و شهر سلطانیه، پایتخت آخرین ایلخانان ساخته شدند. در آن زمان، رشد نسبی تجارت و دیگر فعالیت های اقتصادی به احیای شهرنشینی کمک کرد.

۳۳. وضعیت شهر و شهرنشینی در عصر تیموریان چگونه بود؟
پاسخ: برخلاف اوایل دوره مغول، دچار رکود و زوال نشد. تیمور با وجود یورش ها و کشتارهای زیادی که انجام داد، به شهر سازی علاقمند بود. او هنرمندان و صنعتگران شهرهایی را که فتح می کرد به سمرقند، پایتخت خود می فرستاد تا در آبادانی و زیبایی آن شهر بکوشند. جانشینان تیمور سیاست جنگ و کشورگشایی او را کنار گذاشتند و به عمران و آبادی، علم، فرهنگ و هنر علاقه و توجه زیادی نشان دادند. به همین دلیل در دوره آنان شهر و شهرسازی شکوفا شد و شهرهای هرات، شیراز، مشهد و یزد رشد و رونق چشمگیری یافتند.

۳۴. ویژگی های نظام اجتماعی عصر مغول و تیموری چه بود؟
پاسخ: ۱- دگرگونی نسبی در بافت قومی و جمعیتی ایران
۲ -افزایش نفوذ و موقعیت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی بود و خاتون ها در کنار خان ها، از جایگاه مهمی در میان گروه های فرادست برخوردار شدند.

۳۵. هجوم مغولان از نظر اجتماعی و اقتصادی چه پیامدهایی به دنبال داشت؟
پاسخ: موجب کاهش جمعیت، مهاجرت های گسترده، تخریب زیرساخت های
اقتصادی و فرهنگی و زوال موقعیت اجتماعی ملاکین، عالمان، بازرگانان، دیوا نسالاران و خاندان های بانفوذ شد. علاوه بر آن، با هجوم مغولان، جمعیت قابل توجهی از اقوام مغول و غیر مغول به ایران وارد شدند و بافت قومی و جمعیتی جامعه ایرانی را تحت تاثیر قرار دادند.

۳۶. قشربندی اجتماعی ایران در عصر ایلخانی و تیموری چه وضعیتی داشت؟
پاسخ: قشربندی اجتماعی ایران در عصر مغول و تیموری نیز مانند گذشته بود. صرف نظر از سه گونه تقریاً متفاوت جامعه عشیره ای، روستایی و شهری که مبتنی بر شیوه معیشت بود، جامعه دوره مغول تیموری به دو دسته کلی فرادست و فرودست تقسیم می شد. در ابتدای دوره مغول، روسای قبایل و فرماندهان سپاه، گروه اشرافیت نظامی را تشکیل می دادند و از امتیازات و اختیارات فراوانی برخوردار بودند. اما با مسلمان شدن مغول ها، به تدریج بزرگان ایرانی شامل دیوان سالاران، عالمان، اندیشمندان و مشایخ صوفی تحت حمایت ایلخانان، موقعیت و نفوذ اجتماعی خود را بازیافتند و تلاش کردند که زیاده خواهی و خودسری اشرافیت مغول را مهار کنند. بازرگانان و اهل صنعت، حرف و هنر نیز مورد احترام قرار گرفتند.

۳۷. بنیان قوانین جاری در ایران دوران اسلامی مبتنی بر چه بود؟
پاسخ: شریعت اسلام و غُرف بود و محاکم سه گانه شرع، مظالم و حِسبه بر اساس قوانین دینی و عرفی قضاوت می کردند.

۳۸. وضعیت نظام حقوقی و قضایی مغول ها تا پیش از آن که مسلمان شوند چگونه بود؟
پاسخ: بر پایه مجموعه قوانینی موسوم به «یاسا، عمل می کردند و دعاوی حقوقی آن ها در دادگاهی موسوم به ایرغوا و زیر نظر «یرغوچی» حل و فصل می شد.

۳۹. وضعیت نظام حقوقی و قضایی مغول ها پس از مسلمان شدن و حکومت تیموریان چگونه بود؟
پاسخ: پس از مسلمان شدن مغول ها، یاسا و سنت های مغولی تا حد زیادی از رونق افتاد، اما برخی از این سنن تا زمان تیموریان نیز ادامه داشت و به خصوص در امور سیاسی و لشکری به کار گرفته می شد. به گونه ای که تیمور نیز با وجود مسلمان بودن به نسب مغولی خود و سنت های مغولی افتخار می کرد و خود مجموعه قوانینی موسوم به «تزوکات» را به وجود آورد. با این حال در سراسر عهد تیموریان قوانین شرعی و عرفی مبنای زندگی اجتماعی و داوری حقوقی ایرانیان بود.

.۴. هجوم مغولان به ایران چه تاثیری بر کشاورزی داشت؟
پاسخ: آسیب جدی به فعالیت های کشاورزی و نظام آبیاری وارد آورد، به گونه ای که تولید محصولات زراعی و درآمدهای حاصل از کشاورزی با کاهش جدی مواجه شد. مناطق ماوراءالنهر و خراسان که حاصلخیز ترین و آبادترین مناطق ایران به شمار می
رفتند بیشترین خسارت را تحمل کردند که این امر ناشی ییگانگی مغولان با قواعد زندگی یک جانشینی و از جمله امور کشاورزی بود.

۴۱. غازان خان به منظور پیشرفت و رونق فعالیت های بخش کشاورزی چه اصلاحاتی انجام داد؟
پاسخ: از جمله اصلاح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبکه های آبیاری و اصلاح نظام زمین داری.

۴۲. وضعیت تجارت ایران در عصر ایلخانان و تیموری و عوامل موثر بر آن را شرح دهید؟
پاسخ: اقتصاد شهری و تجاری در عصر مغول و تیموری وضعیت به مراتب بهتری داشت. کشورگشایی های چنگیز و تیمور موجب شد که سرزمین های وسیعی در قاره پهناور آسیا به لحاظ سیاسی یکپیارچه و متحد شوند و زمینه توسعه تجارت بین المللی فراهم آید. در سراسر عهد مغول تیموری کاروان های تجاری در مسیرهای زمینی و دریایی در حال تردد بودند. در آن دوره تجارت در مسیر جاده ابریشم و راه های دریایی که از بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس و دریای مکران(عمان) به هند و چین می رفت پررونق بود.

۴۳. چرا در اوایل دوران مغول ها، نظام مالیاتی به هم ریخت و انواع و اقسام مالیات ها رواج یافت؟
پاسخ: به دلایل مختلفی همچون گرایش اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی، بی توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسلامی و بیگانگی آنان با سنت های ایرانی.

۴۴. سه گونه مالیاتی که مغولان پس از مسلمان شدن اخذ می کردند را ذکر کنید؟
پاسخ: مالیات کشاورزی، مالیات بازرگانی و مالیات دامی.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
3.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس دهم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.