سوالات درس ۱ فلسفه یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۱ فلسفه یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم

سوالات درس ۱ فلسفه یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم

سوالات متن فلسفه یازدهم /
درس اول: چیستی فلسفه

۱ -افکار و اندیشه های انسان چند دسته اند؟ با مثال توضیح دهید.
پاسخ: دو دسته. ۱ -انسان در زندگی روزانە خویش، معمولا با مسئله هایی روبرو می شود و به حل آنها می پردازد: از قبیل اینکه: امروز چه لباسی بپوشم؟ کدام کار را اول انجام دهم؟ …
۲ -در میان انبوه افکار و اندیشه های روزانه، گاه و بی گاه سوال های خاصی خودنمایی میکند که می تواند   ساعاتی طولانی او را به خود مشغول سازد و به تفکر وا دارد: از قبیل اینکه: مقصود ما از آزادی چیست؟ از  برابری چه منظوری داریم ؟ چرا درد و رنج هست؟ سر انجام ما انسان ها چه میشود؟

۲ -اینکه کودکان در همان سنین ابتدایی از حوادث پیرامون خود سوال می کنند نشان دهندە کدام ویژگی انسان است و با گفتن کدام کلمه کنجکاوی خود را نشان می دهند؟
پاسخ: یکی از ویژگی های انسان پرسشگری است. کودکان در همان سنین ابتدایی از حوادث پیرامون خود سؤال می کنند و کنجکاوی خود را با گفتن کلمه «چرا» به پدر و مادر خود نشان می دهند.

۳ -نقش و اهمیت تفکر در زندگی بشر چیست؟
پاسخ: تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهولات به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست. با قدرت تفکری که خداوند در وجود ما قرار داده، پاسخ سوال ها را می یابیم و امور روزانه خود را سامان می دهیم و لذا می  توان گفت بدون تفکر کاری از انسان ساخته نیست.

۴ -مراحل اندیشه ورزی و تفکر انسان را به ترتیب  بنویسید.
پاسخ: ۱- روبه رو شدن با مسئله
۲- طرح سوال
۳-تفکر در اندوخته ها
رسیدن ب پاسخ

۵ -دو مرتبه تفکر را توضیح دهید. و بنویسید چه وقت انسان درحال تمرین تفکر فلسفی است؟
پاسخ: تا زمانی که انسان با سوال های معمولی و روزانه روبه رو است و به دنبال پاسخ آنهاست، در مرحله اول تفکر قرار دارد که می توان آن را تفکر «غیر فلسفی» نامید. اما اگر انسانی از این مرحله تفکر عبور کرد و با جدیت و پیوسته به سوال های دسته دوم پرداخت، وارد مرتبه دوم تفکر شده که می توان آن را «تفکر  فلسفی» نامید. همین که انسان وارد وادی تفکر فلسفی شد و پرسش های فلسفی را جدی گرفته و به دنبال یافتن پاسخ برآمده، در حال تمرین تفکر فلسفی است.

۶ -مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب بنویسید
پاسخ: ۱- رو به رو شدن با مجهول ها و مسئله های فلسفی
۲- طرح پرسش های فلسفی
۳- رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب معلومات مناسب با سوال
۳- رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت

۷ -منظور ملاصدرا از فطرت اول و ثانی چیست؟ وی ماندن در کدام فطرت را شایسته انسان نمی داند؟
پاسخ: ملاصدرا مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آنها را فطرت اول و ورود به آن پرسش های اساسی و تفکر در آنها را فطرت ثانی، یعنی فطرت دوم می نامد. وی ماندن در فطرت اول را شایسته انسان نمیداند و از انسانها می خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به فطرت ثانی که مرحله ای برتر و عالی تر است، برسند.

۸ -بدون در دست داشتن پاسخ درست کدام سوالات، تصمیم گیری های انسان به نتیجە روشنی نخواهد انجامید؟
پاسخ: بدون در دست داشتن پاسخ درست و قانع کننده برای سوالات بنیادین و اساسی، تصمیم گیری های انسان به نتیجه و سرانجام روشنی نخواهد انجامید.

۹ -کدام عامل سبب ظهور دانشی به نام «فلسفه» شده است؟
پاسخ: بدون در دست داشتن پاسخ درست و قانع کننده برای سوالات بنیادین و اساسی، تصمیم گیری های انسان به نتیجه و سرانجام روشنی نخواهد انجامید. تلاش های بشر برای پاسخ قانونمند به این سوالات  موجب ظهور دانشی به نام فلسفه شد. دانش فلسفه عهده دار بررسی قانونمند این قبیل سوال هاست.

۱۰-یافتن پاسخ سوالات اساسی از چه زمانی برای انسان اهمیت یافته است؟
پاسخ: از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان، افرادی اهمیت این قبیل پرسش ها را دریافته و با دقت و تأمل فراوان، برای دستیابی به پاسخ صحیح تلاش کردند.

۱۱ -معنی اصطلاحات را بنویسید
پاسخ:

           اصطلاحات            معنای اولیه        معنای رایج و کنونی
فلسفه دوستداری دانایی دانش خاص
سوفیست دانشمند مغالطه کار
فیلوسوفوس دوستدار دانش دانشمند

 

۱۲ -چه کسی ب رای اولین بار کلمە فیلوسوفیا را بر سر زبان ها انداخت؟ تا قبل از او دانشمندان خود را چه می نامیدند؟
پاسخ: سقراط/ سوفیست

۱۳ -دربارە لفظ و ریشه فلسفه توضیح دهید.
پاسخ: لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد. این لفظ عربی شده کلمە فیلوسوفیا است. فیلوسوفیا مرکب از دو کلمه فیلو به معنی دوستداری و سوفیا به معنای دانایی است. پس کلمه فیلوسوفیا به معنی دوستداری دانایی است. بنابراین واژه فلسفه در آن زمان ها اختصاص به این دانش خاص نداشت و همه دانش ها را شامل می شد. رفته رفته کلمه فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقاء پیدا کرد و کلمە فلسفه نیز مترادف با دانش شد.

۱۴ -سوفیست ها چه کسانی بودند؟ هدف اصلی آنها چه بود؟ و درباره حقیقت چه اعتقادی داشتند؟
پاسخ: دغدغه سوفیست ها که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود؛ این گروه پیروزی بر رقیب را مهم ترین هدف می دانستند و از این رو در استدلال های خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند که به ظاهر درست اما در واقع غلط بود؛ این رویه به تدریج سبب شد که این گروه از دانشمندان برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری قائل نباشند و بگویند هر کس هر چه خودش می فهمد همان حقیقت و واقعیت است.

۱۵ -چرا سقراط مایل نبود او را «سوفیست» بخوانند و بنابراین خود را چه نامید؟
پاسخ: سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و علم و شاید به خاطر هم ردیف نشدن با سوفیست ها، مایل نبود او را سوفیست یا دانشمند بخوانند از این رو خود را فیلوسوفوس(فیلسوف) یعنی دوستدار دانش نامید.

۱۶-سفسطه یعنی چه و از کدام لفظ گرفته شده است؟
پاسخ: این لفظ در زبان عربی از لفظ سوفیست گرفته شد و معنای مغالطه کاری پیدا کرد.

۱۷ -چرا به تدریج کلمه فلسفه فقط به معنای دانش خاص به کار رفت؟ قبال چه معانی  داشت؟
پاسخ: با گذشت زمان و پیشرفت دانش های مختلف، بر هر یک از شاخه های دانش نام ویژه ای گذاشته شد و  به تدریج کلمه فلسفه فقط برای همین دانش خاص به کار رفت.
۱-فلسفه به معنای دوستداری دانایی  ۲-فلسفه به معنای مطلق دانش  ۳-فلسفه به معنای دانش خاص

۱۸ -هر دانشی از چند جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود؟
پاسخ: از دو جهت: ۱ -از جهت موضوعی که آن دانش درباره آن بحث می کند. ۲ -از جهت روشی که در آن دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۹ -ویژگی های فلسفه را بنویسید.
پاسخ: ۱ -موضوع فلسفه، بنیادی ترین موضوعات ۲ -استفاده از روش عقلی و قیاسی

۲۰ -ریاضیات، شیمی، اخلاق و فلسفه را به لحاظ موضوع مقایسه کنید.
پاسخ: ریاضیات درباره مقدار و کمیت، شیمی درباره ساختمان مواد و ترکیب میان آنها، اخلاق درباره چگونگی  کسب فضیلت ها و دوری از بدی ها می پردازد. فلسفه به بررسی اصلِ وجود و حقیقتِ جهان، طبیعت و انسان می پردازد

۲۱ -فرق فلسفه با سایر علوم به لحاظ موضوع چیست؟
پاسخ: سایر علوم هر کدام به موضوع خاصی از میان موضوعات جهان و زندگی انسان میپردازند. امّا فلسفه این  گونه نیست. فلسفه درباره یک موجود خاص بحث نمیکند، بلکه به بررسی اصلِ وجود و حقیقتِ جهان، طبیعت و انسان میپردازد. فیلسوف درباره آن دسته از ویژگی های موجودات صحبت میکند که مربوط به هستی و موجودیت آنهاست. به همین خاطر، مباحث فلسفی پایه و اساس مباحث سایر علوم به شمار می آیند.

۲۲ -روش فلسفه چیست و از این لحاظ چه تفاوتی با سایر علوم دارد؟
پاسخ: برای کسب دانش در علومی مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد و جامعه شناسی از روش های تجربی استفاده می کنیم اما در مسائل فلسفی که به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمی توان از حواس یا آزمایش بهره برد و یا از ابزاری مانند میکروسکوپ و تلسکوپ کمک گرفت. در این  موارد فقط باید به توانایی عقل و استدلال های عقلی تکیه کرد و با تفکر و تعقل و تجزیه و تحلیل دانسته ها به حل و کشف مجهول نزدیک شد.

۲۳ -مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل کدام علم است؟ توضیح دهید.
پاسخ: مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل ریاضی هستند که استفاده از حواس و ابزار به حل آنها کمک نمی کند و فقط با عملیات فکری و استدلالی باید به جواب مسئله ها دست یافت.

 

سوالات متن درس اول فلسفه یازدهم
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.