سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس دوازدهم

۱. دین و اعتقادات اولیه مغولان قبل از مسلمان شدن را توضیح دهید؟
پاسخ: مغولان در آغاز پیرو آیینی ساده موسوم به «شمنی» بودند که زیر نظر روحانیانی با عنوان «شمن» اداره می شد. پیروان این آیین، مجموعه ای از مظاهر طبیعت را می پرستیدند و هرچند به خدای بزرگ اعتقاد داشتند، اما خدا پرستی آنان ناقص بود.

۲. برخورد مغولان با ادیان دیگر چگونه بود؟
پاسخ: مغولان نسبت به مسائل دینی چندان تعصبی نداشتند و با پیروان دین های دیگر با ملایمت برخورد می کردند.

۳. مدارای اعتقادی (تسامح و تساهل) مغولان ناشی از چه بود؟
پاسخ: بیشتر متاثر از شرایط زندگی آن ها بود، اما در پذیرش دین های مختلف از سوی فرمانروایان و بزرگان مغولی تاثیر بسزایی داشت.

۴. تسامح و تساهل دینی مغول ها چه تاثیری بر اسلام پذیری آن ها داشت؟
پاسخ: باعث شد که پیروان دین های گوناگون در میان آنان به تبلیغ دین خود بپردازند. بزرگان ایرانی، شامل دیبوان سالاران، عالمان و مشایخ صوفی به خوبی از این موقعیت برای مسلمان کردن ایلخانان و امیران مغول بهره بردند.

۵. چرا اسلام آوردن مغولان، یکی از رویدادهای مهم دوره ایلخانان بود؟
پاسخ: زیرا در نتیجه هم نوایی دین و دولت و برتری شریعت اسلامی بر یاسای چنگیزی، حکومت ایلخانی ماهیت ایرانی اسلامی یافت و موجب شد که مردم نسبت به آن احساس بیگانگی کمتری بکنند. همچنین با مسلمان شدن مغول ها، نفوذ و قدرت ایرانیان در دربار ایلخانان و اداره حکومت بیش از بیض افزایش یافت و زمینه برای بازسازی ایران و انجام اصلاحاتی در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد.

۶. به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی چه کسی در دوره ایلخانان تشیع در ایران گسترش یافت؟
پاسخ: خواجه نصیرالدین توسی.

٧. کدام ایلخان مغول به مذهب شیعه گروید؟
پاسخ: الجایتو، پسر و جانشین غازان به این مذهب گروید.

٨. وضعیت دینی و اعتقادی تیموریان چگونه بود؟
پاسخ: تیمور و جانشینان او مسلمان بودند و اصحاب دین را مورد احترام قرار می دادند. در عصر تیموری، مدارس، مساجد و خانقاه های بسیاری ساخته شد. سلاطین تیموری پیرو مذهب تسنن بودند. در دوران حکومت آنان همچون عصر ایلخانان، شیعیان و صوفیان با محدودیت و سخت گیری خاصی مواجه نبودند و آزادانه فعالیت می کردند.

٩. ویژگی شاخص دینی دوره مغول و تیموری چه بود؟
پاسخ: اتحاد و زندگی مسالمت آمیز پیروان مذاهب و فرق اسلامی و معتقدان به دین های دیگر.

١٠. علل رشد تصوف را در دوران مغولان و تیموریان شرح دهید؟
پاسخ: هجوم ویرانگر و وحشت انگیز مغول به ایران و نگرانی و نا امیدیی که در جامعه ایجاد کرد، نقش مؤثری در روی آوردن مردم به تصوف و رفتن به درون خانقاه ها داشت. از این رو، در عصر ایلخانان و تیموریان طریقت های صوفیانه بزرگی همچون صفویه، نعمت اللهیه، حروفیه، نوربخشیه، نقشبندیه، مشعشعیه، و. .. ظهور کردند و یا فعالیت خود را گسترش بخشیدند.

۱۱. کثرت پیروان و مریدان طریقت های صوفیانه موجب چه شد؟
پاسخ: موجب آفزیش نفوذ و موقعیت اجتماعی رهبران و مشایخ آن طریقت ها شد. فرمانروایان و مقام های سیاسی و نظامی نیز مشایخ صوفی را مورد تکریم و احترام قرار می دادند. علاوه بر آن، اموال و املاک فراوانی که نذر و وقف خانقاه ها شد، تمکن مالی و قدرت اقتصادی مناسبی برای رهبران طریقت های صوفی یدید أورد.

١٢. از قرن نهم هجری به تدریج چه تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت طریقت های صوفی به وجود آمد؟
پاسخ: از یک سو صوفیان به تشیع گرایش بیشتری نشان دادند و از طرف دیگر به تدریج برخی از طریقت ها مانند طریقت صفوی وارد سیاست شدند و برای به دست گرفتن قدرت، با فرمانروایان و پادشاهان به رقابت برخاستند.

۱۳. فتوحات مغولان چه نتایجی در شکوفایی هنر به وجود آورد؟
پاسخ: در نتیجه فتوحات مغول، تجارب و سنت های هنری و هنرمندان سرزمین های فتح شده با یکدیگر ییوند خوردند و زمینه مناسبی برای شکوفابی هنر در دوران ایلخانان و تیموریان فراهم شد.

١۴. چه عواملی تأثیر ژرفی بر رونق فرهنگ و هنر در دوران ایلخانان و تیموریان نهاد؟
پاسخ: پیدایش مراکز بزرگ فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف به خصوص مراغه، تبریز، شیراز، هرات و سمرقند و تأسیس کتابخانه های عظیم در این شهرها، تأثیر ژرفی بر رونق فرهنگ و هنر در این دوران نهاد.

۱۵. هنر نگارگری و نقاشی در عصر ایلخانی چگونه بود؟
پاسخ: در عصر ایلخانان، هنر نگارگری که تلفیقی از سنت های نقاشی ایرانی و چینی بود، بیشتر در کتاب آرایی و مصور ساختن کتاب های تاریخی و متون ادبی و نیز کتاب های پزشگی، جانورشناسی و نجوم جلوه کر شد.

١۶. نمونه باقیمانده شاهنامه مصور دوره ایلخانان را نام ببرید؟
پاسخ: شاهنامه مشهور به دموت.

١٧. هنر نگارگری و نقاشی در عصر تیموری چگونه بود؟
پاسخ: هنر نگارگری در روزگار جانشینان تیمور جون شاهرخ و نوادگانش از جمله بایسُنقُر میرزا، در سراسر ایران به ویژه خراسان گسترش شکفت انگیز یافت. در این دوره، مصور کردن کتاب های گوناگون از نجوم گرفته تا شاهنامه و دیوان های شعر به لحاظ کتی و کیفی افزایش پیدا کرد و کتاب هایی با قطع بزرگ بدید آمد، کیفیت خوب و فراوانی کاغذ و مواد نگارگری از قبیل رنگ و طلا در بدید آمدن کتاب های مصور به هنرمندان کمک زیادی کرد.

۱۸. فاخر ترین نمونه شاهنامه مصور شده در عصر تیموری را نام ببرید؟
پاسخ: شاهنامه بایسنقری است که به دستور شاهزاده بایسنقر، خوشنویسی و مصور شد.

۱۹. چرا شهر هرات در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش به یکی از کانون های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسلام تبدیل شد؟
پاسخ: به خاطر داشتن ثروت هنگفت، کتابخانه های بزرگ و هنرمندان نامدار.

٢٠ ،کدام وزیر تیموری پشتیبان و مشوق جدی هنر و هنرمندان بود؟
پاسخ: امیر علی شیر نوابی، شاعر و وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا.

٢١. نامورترین نقاشان عصر تیموری که بود؟
پاسخ: کمال الدین بهزاد.

٢٢. مغولان چگونه به هنر و معماری و ساختن شهرها و پدید آوردن آثار هنری تمایل نشان دادند؟
پاسخ: تحت تأثیر فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی و با راهنمابی و تشویق فرهیختگان ایرانی.

۲۳. تیمور چگونه به عمران و آبادانی پایتخت خود سمرقند همت گماشت؟
پاسخ: با گرد آوردن هنرمندان و معماران بزرگ سرزمین های فتح شده در سمرقند.

۲۴. معماری ایرانی، در دوره کدام جانشین تیمور به عظمت و شکوفایی کم نظیری دست یافت؟
پاسخ: در عصر شاهرخ و همسرش گوهرشاد بیگم.

۲۵. سرشناس ترین معماران دوره تیموری را نام ببرید؟
پاسخ: قوام الدین و غیاث الدین شیرازی و محمدبن محمود اصفهانی.

۲۶. ویژگی مهم معماری دوره تیموری را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱ ایجاد بناهای عظیم
۲- ساختن گنبدها، طاق ها، ایوان ها و مناره های بلند
۳ -تزیین ساختمان ها با گچبری و کاشی کاری
۴ -تزیین و زیبا سازی بناها از ترکی آجر و کاشی.

۲۷. چه عواملی در دوره مغول برای مدتی سرزمین ما را با رکود علمی و ادبی مواجه کرد؟
پاسخ: آثار و نتایج هجوم مغولان همچون قتل و مهاجرت اندیشمندان و عالمان، تخریب و تعطیلی مدارس، کتابخانه ها و مساجد.

۲۸. چه عواملی به تدریج شرایط را برای احیای فعالیت های علمی و آموزشی در ایران عصر مغول فراهم کرد؟
پاسخ: به دنبال تشکیل حکومت ایلخانان و گرایش مغولان به اسلام و نیز با افزایش قدرت سیاسی وزیران ایرانی.

۲۹. اوضاع ادبی دوران ایلخانان و تیموری را تشریح کنید؟
پاسخ: در دوره فرمانروایی ایلخانان زبان فارسی در قلمرو نظم و نثر رو به رشد گذاشت و به احیا و تقویت هویت ایرانی کمک کرد. در این دوره شعر حماسی و شاهنامه سرایی متداول بود. در عصر تیموری، شعر و شاعری رواج بیشتری یافت. شاهرخ، سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی، وزیر شاعر او به زبان و ادب فارسی توجه جدی داشتند و شاعران و ادیبان را همه گونه پشتیبانی و تشویق می کردند. در این دوره شعر و شاعری گسترش فراوانی در میان مردم عادی داشت و بسیاری از شاعران از میان قشرهای مختلف مردم برخاستند.

۳۰. چرا تاریخ نگاری به زبان فارسی در عهد ایلخانان و تیموری رشد کرد؟
پاسخ: علاقمندی ایلخانان و فرمانروایان تیموری به جاودانه ساختن کشورگشایی و موفقیت های سیاسی و نظامی خود و خوداگاهی رجال ایرانی، تاثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی تاریخ نگاری در آن عصر نهاد.

۳۱. کتاب های تاریخی مهم دوران ایلخانان و تیموری را نام ببرید؟
۱- تاریخ جهان گشا، نوشته عطاملک جوینی
۲ -جامع التواریخ، اثر خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی
۳ -تاریخ گزیده، تالیف حمدالله مستوفی.

۳۲. نقش خواجه نصیرالدین توسی در پیشرفت های علمی دوره ایلخانان را ذکر کنید؟
پاسخ: وی بسیاری از دانشمندان متواری در برابر هجوم مغول را به ایران برگرداند و با تجمع ایشان در مرکز علمی رصدخانه مراغه زمینه فعالیت های علمی آن ها را هموار کرد.

۳۳. وضعیت علمی در دوره تیموریان چگونه بود؟
پاسخ: در عصر تیموریان نیز علوم مختلف رونق داشتند و به ویژه معارف دینی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. مراکز علمی و کتابخانه های شهرهای هرات و سمرقند در زمان جانشینان تیمور بسیار فعال بودند و طالبان علم را از سراسر ایران و جهان اسلام به خود جذب می کردند. وجود شمار قابل توجه دانشمندانی که در رشته های مختلف علمی تبحر داشتند، نشانه ای از رشد و رونق علوم مختلف در دوره تیموری است.

 

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
4.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۳ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.