سوالات درس ۱۷ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۷ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس هفدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۱۷ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس هفدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات متن تاریخ یازدهم / سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس هفدهم

قانون های ایالتی و ولایتی در دوره چه کسی به تصویب رسید و موضوع آن چه بود؟
پاسخ: در زمان دولت اسداالله علم انجام شد . که بر اساس این قانون شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد .

۲- چرا محمد رضا شاه در” ۱۳۴۱تیر ماه ” علی امینی را از نخست وزیری برکنار نمود و اسدالله علم را جانشین او نمود؟
پاسخ: در تیر ماه ۱۳۴۱ شمسی محمد رضا شاه علی امینی را به بهانه  اختلاف بودجه نظامی  بر کنار کرد و اسدالله علم که یکی از نزدیکان او بود جایگزینش کرد.

۳-مخالفین اصلی  انجمن تصویب نامه های ایالتی و ولایتی چه کسانی بودند ؟
پاسخ: علما و مردم مسلمان ایران که در رأس آنها امام خمینی بود که امام با نشست ها و گفت و گو های خود نقشه های استعمار را برای مردم روشن نمودند و خواستار لغو فوری آن توسط شاه بودند.

۴- انقلاب سفید شاه را تعریف کرده و توضیح دهید؟
پاسخ: بعد از لغو قانون انجمن های ایالتی و ولایتی شاه در اثر فشار آمریکا خود به میدان امد و اعلام کرد قصد دارد اصول شش  گانه اصطلاح انقلاب سفید را به نظر خواهی بگذارد.

۵- امام خمینی و دیگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه شاه یا انقلاب سفید به چه موضعی اتخاذ نمودند؟
پاسخ: مردم پس از ملاقات ها و نشست ها با علماء و امام با صدور اعلامیه ای به دفاع نهضت روحانیت برخاستند و مسیر سیاسی خود را از جبهه ی ملی جدا نمودند و به افشای ماهیت شاه و رئیس جمهور آمریکا کندی و انقلاب سفید پرداختند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.