سوالات درس ۱۹ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۹ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس نوزدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۱۹ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس نوزدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات متن تاریخ یازدهم / سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس نوزدهم

۱- راز نخست وزیری و دوام امیرعباس هویدا چه بود؟
پاسخ: مطیع محض اوامر شاه بود

۲- اغاز دوران تحکیم دیکتاتوری محمدرضا شاه چه زمانی بود ؟
پاسخ: به روی کار امدن امیرعباس هویدا .

۳- کدام رییس جمهور واگذاری امریکا ژاندارمری منطقه حکومت (خاورمیانه) را به پهلوی واگذار کرد؟
پاسخ: نیکسون رییس جمهور امریکا

۴- اولین مشتری سلاح های تسلیحاتی جنگی امریکا در دنیا که بود؟
پاسخ: محمدرضا شاه پهلوی .

۵- خرید سلاح و تجهیزات نظامی از امریکا چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشت؟ 
پاسخ: افزایش بودجه ی نظامی و بخش های عمرانی و اقتصادی وکشاورزی تاثیر بدی گذاشت و ایران از لحاظ کشاورزی و اقتصاد کم کم به سمت وابستگی رفت و به سود امریکا بود.

۶-درامد حاصل از فروش نفت در سال «۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۶» در چه هزینه هایی استفاده شد؟
پاسخ: خرید سلاح های نظامی هزینه می شد و سرمایه گذاری در شرکت های ورشکسته امریکا و اروپا

۷- شاه دادن وام به کشورهای غربی را چه مزیتی می دانست ؟
پاسخ: با او این همه وابستگی خود به دولت را های غربی بیشتر نشان می داد

۸- امام مبارزات خود به چه صورت دوران تبعید در راه هایی انجام می داد ؟
پاسخ: مردم را به استقامت و امید دعوت می نمود- افکار مردم را درباره مسائل خاورمیانه و ایران روشن می نمود- اعتماد حوزه و دانشگاه را باعث تشکیل حکومت اسلامی می دانست

۹- انگیزه شاه از برگزاری جشن های دوهزار و پانصد ساله  چه بود و به پیشنهاد  چه کشوری اجرا شد؟
پاسخ: به پیشنهاد اسراییلی ها به فکر برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله افتاد و از رویاهای بلند  پروازا شاه و برای کسب اعتبار از دست رفته بود.

۱۰- تظاهرات دانشجویی در دهه ی ۴۰ و ۵۰ خواهان چه ارمان هایی بودند ؟
پاسخ: پیشرفت کشور –  استقلال و ازادی- عدالت اجتماعی

۱۱- انجمن های اسلامی دانشجویی با چه هدفی تشکیل شد و محور فعالیت انها چه بود ؟
پاسخ: انجمن های اسلامی با هدف دفاع از اندیشه و  مخالفت با جدایی دین از سیاست متمرکز ساخت.

۱۲- مخالفان رژیم پهلوی چه گروه هایی بودند؟
پاسخ: مسلمانان انقلابی ملی گرایان – چپ گرایان –

۱۳- گروه اول یعنی مسلمانان انقلابی با چه رویکرد و اعتقاداتی وارد  صحنه مبارزه شدند ؟
پاسخ: این گروه با استفاده از اندیشه های اسلامی اسلام و انجام تکلیف شرعی به مبارزه با شاه پرداختند

۱۴- ملی گرایان برای مبارزه چه روشی را در پیش گرفتند؟
پاسخ: شاه باید محدود بشود و در اصل سلطنت هیچ گونه تغییری به وجود نیاید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.