سوالات درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس دوم

۱. مورخان ۳ ۶ ۱۱ یک گزارش تاریخی رو به رو می شوند چه کاری انجام می دهند؟
پاسخ: آن را اعتبار سنجی می کنند و به نقد آن می پردازند.

٢. نقد یک خبر تاریخی که در حقیقت همان اعتبار سنجی و بررسی اصالت خبر محسوب می شود، در چند مرحله انجام می شود؟
پاسخ: ۱- سنجش اعتبار و نقد روایت کننده
٢- سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی.

٣. در مرحله سنجش اعتبار و نقد روایت کننده پژوهشگران چه مواردی را مورد بررسی فرار می دهند؟
پاسخ: در این مرحله، پژوهشگران و مورخان موضوعاتی نظیر ویژگی های هویتی روایت کننده خبر، محل تولد و زندگی، گرایش فکری، مذهبی و سیاسی و جایگاه علمی او را مورد بررسی قرار می دهند. همچنین پژوهشگران سعی می کنند که علائق و انگیزه های راوی را در بیان یک خبر مورد بررسی قرار دهند و اندیشه و مقصود او را فهم و کشف نمایند.

۴. در مرحله سنجش اعتبار و نقد روایت کننده، کار مورخان چیست؟
پاسخ: یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده این است که چه فاصله زمانی و مکانی بین راوی و خبر وجود دارد. یعنی، روایت کنده خود مستقیما شاهد وقوع رویدادی بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل کرده است. بدیهی است ارزش و اعتبار خبری که راوی آن خود به طور مستقیم شاهد رویداد بوده به مراتب از خبری که روایت کننده آن از دیگران نقل کرده بیشتر است.

۶. چرا در گذشته، برخی از مورخان مانند مسعودی از نزدیک مکان رویدادها را مورد مطالعه قرار می دادند؟
پاسخ: برای بررسی درستی و یا نادرستی برخی از اخبار و گزارش های تاریخی.

٧. معیارهای سنجش اعتبار منابع تاریخی را نام ببرید؟
پاسخ: ١- مطابقت با عقل
٢ -مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد
٣ -مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی
۴- سنجش گزارش ها براساس زمان و مکان
۵ -اعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی
۶- اعتبار سنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی.

٨. کدام یک از مورخان برای سنجش اخبار از معیار عقل بهره می بردند؟
پاسخ: یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه،  بیهقی و ابن اسفندیار عدم مطابقت یک روایت تاریخی با عقل را، دلیلی بر بطلان و نادرستی آن می دانستند.

٩. نتایج تحقیقات علمی باستان شناسان بر روی محوطه ها، بناها و آثار گوناگون تاریخی چه کمکی به مورخان می کند؟
پاسخ: به مورخان کمک می کند که اخبار و مندرجات کتاب های تاریخی رابه دقت ارزیابی کنند.

۱۰. چرا سنجش گزارش های تاریخی براساس زمان و مکان مهم می باشد؟
پاسخ: زمان و مکان دو رکن مهم یک  رویداد تاریخی اند. خبر و روایتی که فاقد زمان و مکان دقیق و مشخص باشد از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نیست.

١١. نقش دستاوردهای علوم تجربی در اعتبار سنجی داده های تاریخی را بیان کنید؟
پاسخ: همخوانی یا عدم همخوانی یافته های علوم تجربی با داده های تاریخی می تواند روش مفیدی در تعیین اصالت و اعتبار گزارش های تاریخی باشد و یا اعتبار آنها را مورد تردید قرار دهد.

 ١٢. پژوهش ها و داده های کدام علوم انسانی دستاوردهای ارزشمندی را بیش روی مورخان قرار می دهند؟
پاسخ:
علومی نظیر جامعه شناسی تاریخی، جغرافیای تاریخی، دیرینه شناسی، اسطوره شناسی، زبان
شناسی، خط شناسی، نسخه شناسی، نشانه شناسی، مردم شناسی، بوم شناسی.

١٣. انواع رو ش های تاریخ نگاری را نام ببرید؟
پاسخ: ١- تاریخ نگاری روابی ۲-تاریخ نگاری ترکیبی ٢- تاریخ نگاری تحلیلی.

١۴. تاریخ نگاری روایی به چه نوعی از تاریخ نگاری گفته می شود؟
پاسخ: به نوعی از تاریخ نگاری گفته می شود که مورخ روایت های مختلف و متعدد درباره ک موضوع واحد را با ذکر اسناد ذکر می کند.

۱۵ مهم ترین ویژگی تاریخ نگاری روایی چیست؟
پاسخ: این بود که تاریخ نگاران هیچ گونه دخل و تصرفی در روایت ها نمی کردند و عینا آنها را ذکر می کردند.

١۶. کاربرد تاریخ نگاری روایی چه بود؟
پاسخ: این نوع تاریخ نگاری در آغاز برای ثبت و ضبط سخنان و سیره پیامبر و صحاه ایشان به کار گرفته می شد، ولی بعدها برای ثبت وقایع دوران های بعدی نیز از این روش استفاده شد.

١٧. برجسته ترین چهره تاریخ نگاری روایی را نام ببرید؟
پاسخ: محمد بن جریر طبری.

١٨. مهم ترین عیب تاریخ نگاری روایی چه بود؟
پاسخ: نویسندگان به دور از هر گونه نقد و انتقاد، هیچ نظری درباره  راستی و نادرستی خبر ارائه نمی دهند.

٠١٩ چرا برخی مورخان دور بودن تاریخ نگاری روایی را از هر گونه نقد و انتقاد، امتیازی بزرگ می دانند؟
پاسخ: زیرا مورخان بعدی با مجموعه ای از اخبار گوناگون درباره یک موضوع روبه رومی شوند وبا به دست آوردن مدارک و اسناد کافی درباره اصل خبر قضاوت می کنند.

٢٠. روش تاریخ نگاری ترکیبی چگونه است؟
پاسخ: در این روش مورخ به جای ذکر همه روایات درباره یک موضوع، با مطالعه و مطابقت همه روایت ها، یک گزارش واحد از آنها تنظیم می کند. در این روش مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه های خبر از چشم او دور بماند.

٢١ روش تاریخ نگاری ترکیبی از چه زمانی متداول شد و برجسته ترین چهره های این سبک از تاریخ نویسی را نام ببرید؟
پاسخ: از اواخر قرن سوم هجری. از برجسته ترین چهره های این سبک می توان به بالذری صاحب کتاب فتوح البلدان و دینوری نویسنده کتاب اخبار الطوال اشاره کرد.

٢٢- روش تاریخ نگاری تحلیلی چگونه است؟
پاسخ: در این روش، مورخ با بررسی موشکافانه تمام اخبار و روایت های مربوط ه ک رویداد و نقد آن ها، اقدام به تحلیل و تفسیر علل، آثار و پیامدهای آن واقعه می نماید.

٢٣ برجسته ترین آثاری که به شیوه تاریخ نگاری تحلیلی تألیف شده است را نام ببرید؟
پاسخ: تجارب الأمم ابوعلی مسکویه و تاریخ بیهقی و مروج الذهب مسعودی

۲۴-. مورخان در دوران اسلامی، گزارش ها و نوشته های خود را به چند روش تنظیم و ارائه می کردند؟ 
پاسخ: ۱- روش سال شماری ۲ -روش موضوعی.

 ۲۵. در روش سال شماری، مورخان چگونه حوادث را می نوشتند؟مثال بزنید. 
پاسخ: حوادث به ترتیب زمان وقوع نوشته می شدند. مثلا طبری در ذیل حوادث سال ۶۱ ق وقایع محرم و عاشورا را گزارش می کند.

۲۶. در روش موضوعی، مورخان چگونه حوادث را می نوشتند؟یک نمونه مثال بزنید.
پاسخ: یک موضوع خاص محور تاریخ نگاری قرار می گیرد. موضوع می توانست یک شهر، جنگ ها یا طبقاتی از مردم مثل شعرا یا اطبّا باشد. مثال: کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر، نوشته علی بن حسین مسعودی.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
2.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس اول تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.