سوالات درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس سوم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس سوم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس سوم

۱. شبه جزیره عربستان مسکن دیرینه کدام اقوام است؟
پاسخ: اعراب

۲. بر اساس مطالعات مورخان و کاوش های باستان شناسان، مهم ترین فرهنگ و تمدن شبه جزیره عربستان در قبل از میلاد در کجا واقع بود؟
پاسخ: سرزمین یمن، واقع در جنوب شبه جزیره.

۳. نظام اجتماعی عربستان در آستانه ظهور اسلام چگونه بود؟
پاسخ: ۱ – ساکنان شبه جزیره عربستان را قبیله ها و طایفه های گوناگون عرب تشکیل می دادند
۲ -هر یک از آنها بر پایه نسب نامه هایی که سینه به سینه منتقل شده بود، خود را به یکی از دو دسته قحطانی(جنوبی) و   عدنانی (شمالی) منسوب می کردند.
۳- زندگی چادر نشینی و نظام قبیله ای در سرتاسر این سرزمین رواج  داشت
۴ -در معدود شهرهایی مانند مکه، طائف و یثرب نیز با وجود سکونت مردم در خانه های ساخته شده از سنگ و گل، نظام قبیله ای همچنان استوار و محکم بود.

۴. مفهوم قبیله در جامعه عربستان چه بود؟
پاسخ: یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل به حساب می آمد و شامل تمامی مردمی می شد که دارای نیای مشترک بودند و با یکدیگر پیوند خونی داشتند.

۵. شاخص ترین سنن و ارزش های حاکم بر نظام قبیله ای شبه جزیره عربستان را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱ افتخاربه خسب و نسب
۲ -احترام به روابط خونی و خویشاوندی
۳ -اطاعت بی چون و چرا از رئیس یا  شیخ قبیله
۴ -پشتیبانی بی قید و شرط از هم قییلگان در هر شرایطی.

۶. تعصب یا عصبیت قبیله ای چگونه به وجود می آمد و چه نقشی در شبه جزیره عربستان داشت؟
پاسخ: وابستگی شدید اعراب به قبیله خود، موجب به وجود آمدن تعصب یا عصبیت قبیله ای شده بود. تعصب  قبیله ای، نقش زیادی در بروز جنگ و خون ریزی های پی درپی در شبه جزیره عربستان داشت.

۷. ساکنان شبه جزیره عربستان در دوران پیش از اسلام به داشتن چه صفاتی و خصلت هایی معروف بودند؟
پاسخ: برخی صفات و خصلت های اخلاقی مانند مهمان نوازی، شجاعت، سخاوت، مروت و استقامت در برابر مشکلات و سختی های زندگی معروف بودند.

۸. به چه کسی در چارچوب ارزش ها و سنت های زندگی قبیله ای شبه جزیره عربستان «شجاع» می گفتند؟
پاسخ: به کسی گفته می شد که در نزاع ها و جنگ های فردی و قبیله ای که اغلب به قصد انتقام جویی و غارتگری صورت می گرفت، با جرات و جسارت تمام بجنگد و نهایت بی رحمی را از خود نشان دهد.

۹. مقام و منزلت زن در نظام اجتماعی عربستان در دوران پیش از اسلام، چگونه بود؟
پاسخ: مقام و منزلت زن پایین بود. قرآن به موقعیت حقارت آمیز زن در میان اعراب جاهلی اشاره فرموده و آنان را به سبب داشتن چنین عقیده و اخلاقی نکوهش کرده است.

۱۰. چرا در نظام اجتماعی عربستان پیش از اسلام، مردان قبیله فقط به پدران خود افتخار می کردند؟
پاسخ: زیرا در جامعه ای که ارزش به قوت بازو و نیروی جنگاوری بود، بسیاری از پدران و خانواده ها آرزو داشتند که فرزندشان پسر باشد تا بتواند بر پشت اسبان بجنگد و از راه جنگ و راهزنی، غنیمت به چنگ آورد. علاوه بر آن، با فرزند پسر عزت و شرافت قبیله حفظ می شد.

۱۱.  نظام سیاسی عربستان در آستانه ظهور اسلام چگونه بود؟
پاسخ: در دوران پیش از اسلام، قبیله های عرب شبه جزیره عربستان به صورت پراکنده و جدا از هم می زیستند و حکومت فراگیر و قدرتمندی در آن شبه جزیره وجود نداشت.

۱۲. چرا قبیله قریش، قدرت و نفوذ سیاسی قابل توجهی در میان قبایل دیگر داشت؟
پاسخ: به سبب در اختیار داشتن اداره کعبه و تجارت با سرزمین های دور و نزدیک.

۱۳.چرا قدرت و نفوذ قریش در عربستان را نمیتوان به منزله حکومتی پایدار شمرد؟
پاسخ: زیرا متکی به تشکیلات سیاسی ، اداری و نظامی منظم و منسجمی نبود و ثبات لازم را نداشت.

۱۴. وضعیت اقتصادی شبه جزیره عربستان در آستانه ظهور اسلام متاثر از چه بود و قبایل صحرا نشین آن به چه اموری می پرداختند؟ 
پاسخ: متاثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن بود و قبایل آن، اغلب از طریق پرورش معدودی بز و شتر و راهزنی زندگی خود را تامین می کردند. در برخی از مناطق مانند یثرب، یمن و طائف کشاورزی وجود داشت.

۵ا. وضعیت تجارت در عربستان پیش از اسلام چگونه بود؟
پاسخ: تجارت وضع بهتری داشت و داد و ستد با سرزمین های مجاور عربستان از اهمیت فراوانی برخوردار بود. مکه که بر سر راه من به شام قرار داشت، مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت و سران قریش از طریق تجار با شام و دیگر سرزمین های اطراف شبه جزیره عربستان، سود سرشاری کسب می کردند.

۱۶. اوضاع علمی و فرهنگی جامعه عربستان پیش از اسلام را بیان کنید؟
پاسخ: مردم عرب در دوران پیش از اسلام به علم و دانش توجه چندانی نداشتند و در سراسر عربستان از مراکز علمی خبری نبود حتی تعداد با سوادان مهم ترین شهر آن دیار یعنی مکه از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت. به این ترتیب از نظر تمدنی نیز فاقد دستاوردهای قابل توجهی بودند و ویژگی های زندگی صحرا نشینی بر شهر نشینان نیز غلبه داشت.

۱۷. برجسته ترین دستاورد فرهنگی اعراب در دوران جاهلیت چه بود؟
پاسخ: شعر و شاعری بود.

۱۸ همزمان با ظهور اسلام، بیشتر ساکنان شبه جزیره عربستان چه اعتقادی داشتند؟
پاسخ: بت پرست بودند.

۱۹. مشخصات آیین بت پرستی ساکنان شبه جزیره عربستان را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – آنان بت های سنگی و چوبی متعددی را می پرستیدند و قربانی ها و نذرهای فراوانی را نثار آن ها می کردند
۲- بی اعتقادی به جهان پس از مرگ بود. آیات متعددی در قرآن مجید هست که دلالت بر این موضوع  دارد
۳- بت پرستان سنت ابراهیمی حج را نیز به جا می آوردند، اما آن را با عقاید، آداب و رسوم شرک آلود آمیخته بودند.

۲۰. وضعیت خانه کعبه در آستانه ظهور اسلام چگونه بود؟
پاسخ: در آن زمان، خانه کعبه مانند بیشتر عبادتگاه های این شبه جزیره، به محل نگهداری و نیایش بت های گوناگون تبدیل شده بود.

۲۱. در آستانه ظهور اسلام، از بقایای آیین ابراهیم در عربستان چه چیزی باقی مانده بود؟
پاسخ: اعتقاد به الله به عنوان آفریننده جهان، به کلی از دل بت پرستان محو نشده بود و مردم مکه به الله به عنوان خدای بزرگ اعتقاد داشتند.

۲۲. به چه کسانی حنفا، می گفتند؟
پاسخ: معدودی از اعراب بودند که به پیروی از حضرت ابراهیم، از پرستش بت ها امتناع می کردند و از گوشت  قربانی آن ها نمی خوردند. اینان به حنفا، معروف شدند.

۲۳. در آستانه ظهور اسلام به جز بت پرستی چه ادیانی در عربستان رواج داشت؟
پاسخ: تعدادی از قبیله های عرب به دین های یهودیت و مسیحیت گرویده بودند. برخی از یهودیان ساکن یثرب و معدودی از مسیحیان مستقر در نچران از آن جمله اند. همچنین برخی شواهد و مدارک، نشان از گرایش عده ای  از مردم عرب به آیین زرتشتی و کیش مانوی دارد.

۲۴. قرآن از وضعیت اجتماعی و فرهنگی عربستان پیش از اسلام با چه صفتی یاد کرده است؟
پاسخ: با صفت جاهلی یاد کرده است.

۲۵. مفهوم جاهلیت را شرح دهید؟
پاسخ: دلالت بر فرهنگ و اخلاق خشن، گستاخ و کینه جویی دارد که از خلق و خوی تند وسرکش اعضای آن  جامعه سرچشمه می گرفت و تعصب قبیله ای و پیروی کورکورانه از اجداد قبیله در آن جامعه، جایگزین تعقل، منطق و بردباری شده بود.

۲۶. حضرت محمد(ص) پیش از بعثت در کجا به عبادت و راز و نیاز به درکگاه خداوند می پرداخت؟
پاسخ: در غار حرا.

۲۷.حضرت محمد(ص) پیش از بعثت به داشتن چه صفاتی معروف بود؟
پاسخ: ایشان به داشتن صفات و خصلت هایی همچون امانت داری، راست گویی، درستکاری، خردمندی، خوش رویی و خوش خلقی در میان مردم مکه معروف بود.

۲۸. با نزول نخستین آیات کدام سوره، پیامبری و آغاز رسالت الهی حضرت محمد (ص) آغاز شد؟
پاسخ: سوره علق.

۲۹. دعوت آغازین پیامبر بر چه پایه هایی بود؟
پاسخ: پرستش خدای یگانه و ایمان به روز رستاخیز.

۳۰. حضرت محمد(ص) دعوتش را از چه کسانی آغاز کرد و نخستین ایمان آورندگان به وی چه کسانی بودند؟
پاسخ: از خانواده خویش آغاز کرد. حضرت خدیجه ، حضرت علی و نیز زیدبن حارثه، فرزندخوانده رسول خدا، به عنوان نخستین ایمان آورندگان بودند. ابوبکر بن ابی قحافه نخستین فرد بیرون از خانواده رسول خدا بود که اسلام آورد.

۳۱. کدام اقشار مکه در آغاز دعوت پیامبر را پذیرفتند؟
پاسخ: قشر های جوان، فقیر و مستضعف.

۳۲. دعوت آشکار و عمومی پیامبر از چه زمانی آغاز شد؟
پاسخ: سه سال پس از بعثت، به فرمان خداوند دعوت خود را آشکار و عمومی کرد.

۳۳. با نزول چه آیه ای دعوت آشکار و عمومی پیامبر آغاز شد؟
پاسخ: آیه ۹۴سوره حجر: «آنچه را دستور داری آشکار کن و از مشرکان روی بگردان»

۳۴. عکس العمل سران قریش نسبت به دعوت پیامبر چه بود؟
پاسخ: سران قریش دعوت حضرت محمد را نپذیرفتند و اعلام کردند که ما از آیین، آداب و سنت های پدران و اجداد خویش، پیروی می کنیم.

۳۵. سران مشرک از چه زمانی درصدد برآمدند که با پیامبر و مسلمانان مقابله کنند؟
پاسخ: با گسترش دعوت و گرایش جوانان و مستضعفان به اسلام.

۳۶. به چه دلایلی سران قریش در مکه با اسلام و پیامبر به دشمنی و مخالفت پرداختند؟
پاسخ: ۱- احساسات دینی و اعتقاد راسخ سران مشرک به بت ها
۲- برخی آیات قرآن بیانگر آن است که مشرکان مکه از آن بیم داشتند که در صورت پیروی از اسلام، موقعیت تجاری و سیاسی آن شهر متزلزل شود و بازرگانان قریش از سود هنگفتی که از تجارت با سرزمین های دور و نزدیک کسب می کردند، محروم بمانند
۳- رقابت های قبیله ای و حسادت طایفه ای را نیز نمی توان در دشمنی با رسول خدا در مکه نادیده گرفت.

۳۷. چرا دشمنی و درگیری مشرکان با اشخاصی مانند پیامبر و دیگر مسلمانانی که متعلق به طایفه و قبیله نیرومندی بودند، چندان آسان نبود؟
پاسخ: زیرا، ممکن بود تعصبات طایفه ای و قبیله ای را بر انگیزد و باعث ایجاد جنگ و خونریزی شود.

۳۸. سران مشرک برای جلوگیری از مسلمان شدن افراد طوایف چه تصمیمی گرفتند؟
پاسخ: تصمیم گرفتند که هر طایفه، از مسلمان شدن اعضای خود جلوگیری نماید و با افرادی از طایفه خود که اسلام آورده بودند، برخورد کند. مشرکان همچنین ابوطالب، رئیس طایفه بنی هاشم را در تنگنا قرار دادند که  رادرزاده خود را وادار به دست کشیدن از عقایدش نماید و یا او را به آنان بسپارد.

۳۹. عکس العمل ابوطالب در برابر فشار مشرکان مبنی از عدم حمایت از پیامبر چه بود؟
پاسخ: ابوطالب نه تنها از حمایت پیامبر دست نکشید، بلکه طایفه بنی هاشم را به حمایت از آن حضرت فراخواند. تمام بنی هاشم اعم از مسلمان و غیرمسلمان درخواست ابوطالب را اجابت  کردند و تنها ابولهب از این کار سرباز زد و به دشمنی با رسول خدا برخاست.

۴۰. پس از آنکه سران قریش در جلب رضایت ابوطالب برای دست برداشتن از حمایت رسول خدا ناکام ماندند، چه تصمیمی گرفتند و هدف آنان چه بود؟
پاسخ: تصمیم گرفتند بنی هاشم را تحت مخاصره اجتماعی و اقتصادی قرار دهند از این رو، معاهده ای نوشتند که براساس آن هرگونه مراوده اجتماعی از قبیل ازدواج و ارتباط اقتصادی مانند خرید و فروش کالا با بنی هاشم  ممنوع شد. هدف مشرکان این بود که ابوطالب و طایفه او ناگرزیر شوند، پیامبر را تنها گذارند.

۴۱. بنی هاشم برای کاهش آثار مخرب معاهده محاصره اجتماعی و اقتصادی چه اقدامی انجام دادند؟
پاسخ: به شعب ابی طالب در اطراف مکه پناه بردند. آنان حدود سه سال در آنجا ماندند و مشکلات و سختی های فراوانی تحمل کردند.

۴۲. مدتی پس از پایان یافتن تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در سال دهم بعثت چه اتفاقی رخ داد؟ 
پاسخ: حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب، دو حامی بزرگ حضرت محمد، به فاصله کوتاهی از دنیا رفتند و اندوه سنگینی بر دل پیامبر و یارانش نشست.

۴۳. پیامد رحلت ابوطالب برای پیامبر چه بود؟
پاسخ: با رحلت ابوطالب، جسارت و آزار سران قریش نسبت به رسول خدا بیشتر شد. آن حضرت، خود اشاره کرده است که قریشیان مرا آزار نتوانستند کرد تا ابوطالب بمرد.

۴۴. اندیشه خروج از مکه چرا و چگونه به ذهن پیامبر و مسلمانان راه یافت؟
پاسخ: با تشدید آزار مشرکان، گسترش دعوت اسلامی در مکه با موانع اساسی روبه رو شد.

۴۵. رسول خدا در جست وجوی یافتن مردمانی که آمادگی بیشتری برای پذیرش اسلام داشته باشند ابتدا راهی کدام شهر شد؟
پاسخ: طائف.

۴۶. برخورد مردم طائف با پیامبر چگونه بود؟
پاسخ: اهالی طائف نه تنها از پیامبر استقبال نکردند، بلکه با بی احترامی و اهانت، آن حضرت را از شهرشان  راندند و ایشان ناگزیر شد با حمایت خواهی از یکی از اشراف مکه به آن شهر بازگردد.

۴۷. پیامبر پس از بازگشت از طائف برای تبلیغ اسلام در بیرون از مکه چه سیاستی به کار گرفت؟
پاسخ: پس از آن، رسول خدا به تبلیغ اسلام در میان افراد و قبایلی پرداخت که برای مراسم حج و یا انجام کار دیگری به مکه سفر می کردند.

۴۸. چه عاملی زمینه ساز هجرت تاریخی پیامبر از مکه به یثرب شد؟
پاسخ: در مراسم حج، تعدادی از مردم یثرب دعوت پیامبر به اسلام را پذیرفتند.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
4MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس دوم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.