سوالات درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس ششم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس ششم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس ششم

۱. خلافت امویان پس از کدام رویداد شکل گرفت؟
پاسخ: پس از آنکه امام حسن در پی صلحی حکومت را به معاویه واگذار کرد.

۲. سرگذشت امویان پیش از مسلمان شدن را شرح دهید؟
پاسخ: امویان (بنی امیه)، از خاندان های قدرتمند و پر نفوذ قبیله قریش در عصر جاهلیت به شمار می رفتند. این خاندان از طریق تجارت و اداره برخی از مناصب کعبه، ثروت فراوانی اندوخته بودند. پس از بعثت پیامبر، بنی امیه با سرسختی تمام در برابر دعوت به اسلام، ایستادگی کردند و رئیس آنان، ابوسفیان، رهبری سیاسی نظامی قریش را علیه مسلمانان به دست گرفت. خاندان بنی امیه پس از فتح مکه، مسلمان شدند.

۳. خاندان بنی امیه در دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان چه وضعیتی داشتند؟
پاسخ: امویان در فتوحات مشارکت فعال داشتند از جمله دو پسر ابوسفیان به نام های یزید و معاویه، فرماندهی بخشی از سپاه اعراب مسلمان را در جریان فتح منطقه شام به عهده گرفتند و یکی پس از دیگری، از سوی عمر به حکومت این منطقه مهم منصوب شدند. در خلافت عثمان که خود از خاندان بنی امیه بود، نفوذ و قدرت امویان بسیار افزایش یافت و حکومت شهرهای مهم و فرماندهی سپاه در فتوحات به عهده آنان بود.

۴. عکس العمل امویان نسبت به خلافت امام علی چه بود؟
پاسخ: بیشتر سران بنی امیه از بیعت با علی خودداری کردند و با آن حضرت به مخالفت پرداختند. امویان که نق مهمی در ایجاد جنگ جمل داشتند، پس از شکست در این جنگ، به معاویه در شام پیوستند و با تمام قوا از او در جنگ صفین پشتیبانی کردند.

۵. معاویه در زمان عمر به حکومت کدام منطقه منصوب شد؟
پاسخ: شام.

۶. اقدامات معاویه در شام را بنویسید؟
پاسخ: حکومت طولانی مدت وی بر منطقه شام، این منطقه را به پایگاهی مناسب و مطمئن برای قدرت طلبی و ثروت اندوزی بنی امیه تبدیل کرد. معاویه در طی این مدت با فریب کاری و تبلیغات فراوان، پشتیبانی کامل مردم شام را نسبت به خود و خاندانش جلب کرد. از این رو، شامی ها در جریان شورش معاویه بر امام علی و امام حسن، از امویان طرفداری کردند.

۷. معاویه برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه ای که در سر داشت چه ادعایی کرد؟
پاسخ: خود را خون خواه عثمان، خلیفه سوم معرفی می کرد در حالی که از کمک به عثمان در مقابل معترضان خود داری کرده بود

۸. معاویه چگونه و کدام یک از سیاست مداران زیرک و دنیا طلب را به خدمت گرفت؟
پاسخ: با وعده حکومت شهرها و مناطق مختلف و بذل و بخشش فراوان از بیت المال. مانند عمروعاص و مغیره بن شعبه.

۹. عکس العمل امام حسن نسبت به خلافت معاویه چه بود؟
پاسخ: امام حسن نخست با ارسال نامه هایی به معاویه، او را از طغیان گری و تلاش برای جنگ و خونریزی برحذر داشت؟ اما معاویه بدون توجه به نصایح آن حضرت به عراق لشکرکشی کرد و امام حسن به منظور مقابله با او، همراه با سپاهی که فرماندهی آن را قیس بن سعدبن عباده انصاری به عهده داشت از کوفه خارج شد. دسیسه های معاویه برای خریدن یا جدا کردن فرماندهان و بزرگان سپاه کوفه از آن حضرت، موجب ایجاد آشفتگی در سپاه ایشان شد و حتی امام حسن مورد سو، قصد یکی از سپاهیان خود قرار گرفت.

۱۰. چرا امام حسن خلافت را به معاویه واگذار کرد؟
پاسخ: در چنین اوضاعی که اعتماد امام نسبت به کوفیان سلب شده بود، آن حضرت برای جلوگیری از ریختن خون مسلمانان، با شرایطی خلافت را به معاویه واگذار کرد.

۱۱. مهم ترین فتوحات مسلمانان در زمان بنی امیه چه بود؟
پاسخ: فتح اسپانیا (اَندَلُس) به دست سردارانی چون طارق بن زیاد و موسی بن نصتیر بود.

۱۲. برخورد امویان و امپراتوری روم شرقی چگونه بود؟
پاسخ: درگیری و جنگ های زیادی میان مسلمانان و سپاه امپراتوری روم شرقی اتفاق افتاد. حتی مسلمان چندین بار شهر قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم را از زمین و دریا محاصره کردند، اما موفق به فتح آن شهر نشدند.

۱۳. هدف معاویه از توسعه نیروی دریایی و گسترش فتوحات در دریاچه بود؟
پاسخ: معاویه این اقدام را به منظور فتح جزایر دریای مدیترانه و پایان دادن به حاکمیت مطلق رومیان بر آن دریا، انجام داد.

۱۴. مهم ترین تحولی که با خلافت خاندان اموی پدید آمد چه بود؟
پاسخ: فاصله گرفتن حکومت از اصول و ارزش های انسانی و اخلاقی مورد تاکید قرآن و پیامبر اسلام و تبدیل خلافت دینی به سلطنت بود.

۱۵- نشانه ها و آثار تحول سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران خلافت اموی در چه قالب هایی ظاهر شد؟
پاسخ: ۱ – استفاده از زور در کسب و حفظ قدرت
۲ -موروثی شدن خلافت
۳ -قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله ای
۴ -تبعیض و نابرابر ی اقتصادی
۵- ترویج تفکر جبر گرایی.

۱۶. نخستین خلیفه ای که برخلاف خلفای پیش از خود، با زور و غله نظامی، زمام امور را به دست گرفت که بود؟
پاسخ: معاویه

۱۷. شیوه اخذ بیعت در زمان امویان چگونه بود؟
پاسخ: شیوه اخذ بیعت توام با تهدید و اجبار بود. بدین گونه که ابتدا بزرگان خاندان اموی و سپس فرماندهان نظامی و امیران ولایات بیعت می کردند. پس از آن، امیر و والی هر منطقه از افراد صاحب نفوذ و دیگر مردمان تحت حکومت خود بعثت می گرفت و مخالفان را به جان و مال تهدید می کرد.

۱۸. معاویه و حاکم منصوب او در مدینه و مکه با چه روش هایی از بزرگان این دو شهر برای یزید بیعت گرفتند؟
پاسخ: به اقداماتی از قبیل تطمیع و تهدید متوسل شدند تا بزرگان این دو شهر را به بیعت با یزید وادار کنند. به جز امام حسین و عبداله بن زبیر، دیگران را ناگزیر به بیعت نمودند.

۱۹. برخورد حکومت بنی امیه با معترضان و مخالفان خود چگونه بود؟
پاسخ: حکومت بنی امیه همواره در برابر معترضان و مخالفان خود سیاست سرکوب و خشونت را دنبال می کرد. حتی معاویه که خود را سیاست مداری اهل مدارا و مسالمت جو نشان می داد، انتقاد و اعتراض برخی از شیعیان مانند حجر بن عدی و عمروین حمق را تحمل نکرد و دستور به قتل آنان داد. بیشتر صاحب منصبان سیاسی و نظامی حکومت اموی به ویژه حاکمان شهرها و مناطق مختلف قلمرو خلافت، افرادی خشن و خون ریز بودند.

۲۰. نخستین گامی که معاویه در جهت موروتی کردن خلافت برداشت چه بود؟
پاسخ: تعیین ولیعهد برای خود.

۲۱. اقدام خلفای اموی در انتخاب ولیعهد برای خود چه پیامدی داشت؟
پاسخ: این اقدام موجب ایجاد دو دستگی و زمینه ساز اختلاف و رقابتی شد که از درون خلافت امویان را تضعیف کرد.

۲۲. نتیجه قومیت گرایی امویان چه بود؟
پاسخ: خاندان و قبیله خود یعنی بنی امیه و قریش را بر اقوام غیرعرب برتری بخشیدند.

۲۳. در زمان امویان به چه کسانی موالی می گفتند؟
پاسخ: مسلمانان غیرعرب.

۲۴. وضعیت موالی در دوره امویان چگونه بود؟
پاسخ: موقعیت اجتماعی پایین تری نسبت به اعراب مسلمان داشتند و از برخی حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود محروم بودند. موالی اجازه نداشتند که منصب های سیاسی، نظامی و قضایی، مانند حکومت شهرها و ولایات،  فرماندهی سپاه و قضاوت را بر عهده گیرند.

۲۵. عرب گرایی امویان و تحقیر و تبعیض هایی که نسبت به مسلمانان غیرعرب، به خصوص ایرانیان روا می داشتند چه نتایجی داشت؟
پاسخ: یکی از عواملی بود که زمینه گرایش آنان را به مخالفان خلافت بنی امیه به خصوص اهل بیت پیامبر فراهم آورد. به همین دلیل، موالی حضوری چشمگیر در قیام ها و شورش های ضد اموی مانند قیام مختار، قیام زید فرزند امام سجاد و شورش عبدالرحمان بن اشعث داشتند.

۲۶. نمونه هایی از تبعیض و نابرابر ی اقتصادی خلفای اموی را بنویسید؟
پاسخ: امویان شیوه توزیع مساوی عطایا میان مسلمانان را که علی بنا نهاده بود، تغییر دادند و سهم به مراتب کمتری برای مسلمانان غیرعرب یا موالی در نظر گرفتند. همچنین در زمان برخی از خلفای اموی برای جبران کمبود مالی، برخلاف تاکید صریح اسلام از نو مسلمانان در خراسان و مناطق دیگر جزیه گرفته شد.

۲۷. هدف معاویه و برخی از طرفداران او از ترویج تفکر جبر گرایی چه بود؟
پاسخ: چون مردم حکومت امویان را بپذیرند و در برابر آن مقاومت نکنند.

۲۸. تفکر جبرگرایی امویان چه بود؟
پاسخ: بر اساس این فکر، تمامی آنچه برای انسان ها و جوامع رخ می دهد، خواست و تقدیر الهی است و هیچ گریزی از آن نیست. در واقع امویان می خواستند چنین القا کنند که فرمانروایی آنان و اقداماتی که انجام می دهند، تقدیر خداوند است و نباید در مقابل این تقدیر ایستاد.

۲۹. کدام خلیفه اموی شیوه ای متفاوت در حکومت اتخاذ کرد و تصمیم گرفت که به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نماید؟
پاسخ: عمر بن عبدالعزیز.

۳۰. اقدامات و اصلاحات عمر بن عبدالعزیز را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱- دستور داد که فتوحات متوقف گردد و از نو مسلمانان جزیه گرفته نشود
۲- دشنام گویی و اهانت به علی را که معاویه به اجبار رسم کرده بود، منع نمود
۳ -فدک را به اهل بیت بازگرداند.

۳۱. چرا اقدامات عمر بن عبدالعزیز موجب تغییر مهم و تحول پایداری در سیاست امویان نشد؟
پاسخ: چرا که دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز کوتاه بود و خلفای بعدی، سیاست او را کنار نهادند، اما نام نیکی از او برجای گذاشت.

۳۲. مهم ترین گروه مخالفان حکومت اموی را چه کسانی تشکیل می دادند؟
پاسخ: ۱- شیعیان و پیروان علی(علویان)
۲ -موالی
۳ -بازماندگان خوارج.

۳۳. فعالیت های امام سجاد(ع) را ذکر کنید؟
پاسخ: ضمن زنده نگه داشتن نام امام حسین، به بیان اهداف قیام کربلا پرداخت. ایشان همچنین با جلوگیری از ورود پیروان مکتب اهل بت به درگیری های بی حاصل و کم فایده، به صورت مدیترانه ای مانع نابودی شیعیان شد.

۳۴. آثار امام سجاد(ع) را نام ببرید؟
پاسخ: ۱. رساله حقوق
۲ -صحیفه سجادیه، کتابی شامل ۵۴ مناجات و دعا.

۳۵. پس از امام سجاد، امامان شیعه، عمده کوشش خود را بر چه اموری متمرکز کردند؟
پاسخ: بر ترویج اسلام، مبارزه با جریان های فکری منحرف و تربیت شاگردان توانمند متمرکز کردند.

۳۶. کدامین امامان شیعه با بهره گیری از شرایطی که پدید آمد، توانستند نهضت علمی وسیعی را سامان دهند؟
پاسخ: امام محمد باقر و امام جعفر صادق.

۳۷. عباسیان یا بنی عباس، منسوب به چه کسی هستند؟
پاسخ: به عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر.

۳۸. خاندان عباسی با استفاده از چه شرایطی توانستند فعالیت های خود را علیه امویان آغاز کنند؟
پاسخ: با اوج گیری مخالفت و مبارزه با حکومت اموی در اوایل قرن دوم هجری، خاندان عباسی شبکه منظمی از داعیان (مبلغان) را به وجود آورد که به صورت سری فعالیت می کرد

۳۹. داعیان عباسی کانون فعالیت های خود را در کجا قرار داده بودند؟
پاسخ: این داعیان کانون فعالیت های خود را مناطق دور از مرکز خلافت، به خصوص خراسان که گرفتار درگیری های قبیله های مهاجر عرب بود، قرار داده بودند.

۴۰. روش تبلیغ داعیان عباسی چگونه بود؟
پاسخ: آنان نخست، معایب حکومت بنی امیه و ظلم و ستمی را که امویان نسبت به اهل بیت پیامبر مرتکب شده بودند، بیان می کردند و سپس بدون اسم بردن از فرد خاصی مردم را به حکومت آل محمد فرا می خواندند.

۴۱. دعوت به آل محمد از سوی داعیان عباسی چه نتیجه ای برای آنان داشت؟
پاسخ: از یک سو باعث می شد که شیعیان و طرفداران اهل بیت جذب جنش شوند و از سوی دیگر هویت رهبر واقعی جنش شناسایی نشود و از تعقیب و مجازات در امان بماند.

۴۲. پس از چه واقعه ای فعالیت شبکه تبلیغاتی عباسیان به طرز چشم گیری  افزایش یافت؟
پاسخ: پس از مرگت هشام بن عبدالملک و تشدید اختلاف و نزاع در خاندان بنی امیه

۴۳. از چه زمانی دعوت عباسیان وارد مرحله سرنوشت سازی شد؟
پاسخ: به دنبال پیوستن ابومسلم خراسانی به جنبش و استقرار او در خراسان.

۴۴. چه کسی به فرمان رهبر جنبش عباسی هواداران نهضت را فراخواند و سپاهی تشکیل داد؟
پاسخ: ابومسلم.

۴۵. افراد سپاه ابومسلم شامل چه کسانی بودند و به چه نامی مشهور شدند؟
پاسخ: افراد این سپاه که شامل مسلمانان ایرانی و عرب ساکن خراسان بودند، پرچم های سیاه را که نشان عباسیان بود، برافراشتند و به سیاه جامگان مشهور شدند.

۴۶. اقدامات ابومسلم خراسانی را بنویسید؟
پاسخ: ابومسلم با شکست فرمانروایان اموی و فتح شهرهای مختلف خراسان و برخی نواحی دیگر، وارد کوفه شد و ابوالعباس سفاح، از خاندان عباسی را به خلافت نشاند. ابومسلم سپس بقایای نیروهای طرفدار خلافت بنی امیه را در هم کوبید و مروان بن محمد، آخرین خلیفه اموی، را به همراه بسیاری از اعضای خاندان او از میان برداشت

۴۷. چه کسی و چگونه حکومت امویان اندلس را پایه ریزی کرد؟
پاسخ: پس از سقوط خلافت اموی، یکی از نوادگان هشام بن عبدالملک به نام عبدالرحمان بن معاویه به شمال آفریقا فرار کرد و موفق شد شهر قرطبه در اندلس را تصرف و حکومت امویان را پایه ریزی کند.

۴۸. چرا فرمانروایی مسلمانان در اندلس از نظر قدرت سیاسی و نظامی دچار ضعف و انحطاط شد؟
پاسخ: پس از خاندان اموی اندلس، خاندان های مسلمان دیگری بر سر کار آمدند که اتحاد و انسجام مناسبی نداشتند.

۴۹. میراث تمدنی مسلمانان در اندلس چه بود؟
پاسخ:
۱ – رفاه و رونق اقتصادی
۲ -پیشرفت علمی
۳ -شکوفایی معماری.

۵۰. برجسته ترین میرا اسلامی اندلس در چه عرصه ای تجلی یافت؟
پاسخ: در عرصه علم و اندیشه تجلی یافت و مسلمانان اندلسی نقش موثر و پویایی را در پیشرفت رشته های گوناگون علوم و معارف از قبیل تفسیر، حدیث، فقه، کلام، ادبیات، پزشکی، داروسازی، گیاه شناسی، ریاضیات، نجوم و مهم تراز  همه فلسفه ایفا کردند.

۵۱. دو شاهکار معماری جهان اسلام در اندلس را نام ببرید؟
پاسخ: مسجد جامع قرطبه و کاخ الحَمراه غَرناطه.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
4.4MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.