سوالات درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس نهم

۱. چه عواملی زمینه را برای شکل گیری سلسله های ایرانی و در پی آن تغییر اوضاع سیاسی ایران در سده های سوم و چهارم هجری فراهم آورد؟
پاسخ: فعالیت ها و مبارزات -سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در دو قرن نخست هجری.

۲. سرآغاز تغییرات سیاسی ایران در سده های سوم و چهارم هجری چه بود؟
پاسخ: هنگامی بود که طاهربن حسین مشهور به ذوالیمینین از سوی مامون، خلیفه عباسی به حکومت خراسان منصوب شد( ۲۰۵ ق).

۳. تشدید جنبش های ضد خلافت در ایران، مامون را متوجه چه نکته ای کرد؟
پاسخ: متوجه این نکته کرد که باید تغییری در شیوه اداره قلمرو خلافت ایجاد کند. از این رو، حکومت خراسان را به طاهر، سردار ایرانی خود سرد.

۴. نخستین سلسله مسلمان ایرانی چگونه شکل گرفت؟
پاسخ: تشدید جنش های ضد خلافت در ایران، مامون را متوجه این نکته کرد که باید تغییری در شیوه اداره قلمرو خلافت ایجاد کند. از این رو، حکومت خراسان را به طاهر، سردار ایرانی خود سپرد و نخستین سلسله مسلمان ایرانی شکل گرفت.

۵. با افول قدرت عباسیان در قرن های سوم و چهارم هجری، کدام سلسله های حکومتی در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند؟
پاسخ: صفاریان، سامانیان، علویان طبرستان، زیاریان و آل بویه.

۶. سلسله های طاهریان و سامانیان، ریشه در چه داشتند؟
پاسخ: ریشه در خاندان های کهن دهقانی منطقه خراسان و ماوراء النهر داشتند. این دو سلسله را دودمان های زمین داری پایه گذاری کردند که از قدر و نفوذ اقتصادی و پشتوانه اجتماعی و فرهنگی قابل ملاحظه ای در دیار خود برخوردار بودند.

۷. نقش دهقانان در سده های نخستین هجری در ایران چه بود؟
پاسخ: علاوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دوره باستان به دوره اسلامی ایفا کردند.

۸. بنیانگذار حکومت علویان طبرستان که بود؟
پاسخ: حسن بن زید.

۹. چرا حسن بن زید و جانشینان او به منطقه طبرستان پناه آوردند و چه نقشی در منطقه ایفا کردند؟
پاسخ: برای رهایی از ستم خلفای عباسی به ایران و به ویژه منطقه طبرستان پناه آورده بودند. سادات علوی نقش موثری در ترویج اسلام در میان ایرانیان به ویژه ساکنان طبرستان، دیلم و گیلان داشتند و با رفتار و اخلاق پسندیده خود، مورد اعتماد توده های مردم قرار گرفتند.

۱۰. بنیانگذاران کدام سلسله های مسلمان ایرانی، از میان مردم عادی برخاستند و چگونه قدرت را به دست گرفتند؟
پاسخ: ۱-یعقوب لیث صفاری، رویگرزاده ای از دهی به نام قرنین در سیستان بود. او فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را با شرکت در گروه عیاران و جوانمردان سیستان و جنگ علیه خوارج آنجا آغاز کرد
۲- سلسله آل بویه را پسران ابوشجاع بویه (علی، حسن و احمد) از اهالی دیلم تاسیس کردند. بویه شغل صیادی را رها کرد و به همراه پسرانش حرفه نظامی گری را برگرزید و به خدمت سرداران دیلمی درآمد.

۱۱. بنیانگذاران کدام سلسله های ایرانی با فرمان خلیفه عباسی به حکومت رسیدند؟
پاسخ: طاهریان و سامانیان. همچنین انتقال قدر از امیری به امیر دیگر نیز در این حکومت ها با فرمان و تایید خلیفه صورت می گرفت.

۱۲. بنیانگذاران کدام سلسله های ایرانی بدون اجازه و تایید خلیفه قدرت را به دست گرفت؟
پاسخ: ۱- یعقوب لیث صفاری، بنیان گذار حکومت صفاریان
۲ – حسن بن زید، موسس حکومت علویان طبرستان
۳ -مرداویج برپا کننده سلسله زیاریان
۴ -پسران بویه که سلسله آل بویه را بنیان نهادند.

۱۳. روابط طاهریان و سامانیان با خلافت عباسی چگونه بود؟
پاسخ: امیران سلسله های طاهری و سامانی عموماً نسبت به خلفای بنی عباس اظهار اطاعت ظاهری می کردند و در مواردی با دشمنان خلافت مانند علویان طبرستان و خوارج در سیستان سر ستیز داشتد. اظهار اطاعت این امیران نسبت به خلافت، به قدرت آنان در نظر عامه مردم مسلمان مقبولیت و مشروعیت می بخشید.

۱۴. روابط حکومت علویان طبرستان با خلافت عباسی چگونه بود؟
پاسخ: همواره خصومت آمیز بود زیرا امیران شیعه مذهب این سلسله که از سادات علوی به شمار می رفتند، خود مدعی خلافت بودند و عباسیان را غاصب خلافت می شمردند. از این رو، بیشتر دوران حکومت علویان طبرستان به کشمکش و جنگ با سپاهیان خلیفه و لشکریان طاهریان و سامانیان که متحد خلافت بودند، سپری شد.

۱۵. رابطه صفاریان با خلافت عباسی چگونه بود؟
پاسخ: فراز و نشیب زیادی را طی کرد. با وجود آنکه یعقوب بدون فرمان و بی اجازه خلیفه عباسی به قدرت رسید، اما موفقیت های او در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهای شرقی، موجب شد که خلیفه فرمان حکومت سیستان، کابل و بلخ را برای وی ارسال نماید. با این حال، پس از حمله یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سپس لشکرکشی ناموفق امیر صفاری به بغداد، روابط دو طرف به خصومت گرایید. در زمان عمرو لیث، برادر و جانشین یعقوب، دشمنی و درگیری میان صفاریان و خلافت عباسی کمتر شد امیر صفاری نسبت به خلیفه اظهار تبعیت کرد و به نام او خطبه خواند، خلیفه نیز حکومت عمرو را بر مناطقی که در اختیار داشت، تایید کرد. با وجود این، عباسیان همچنان نسبت به صفاریان بی اعتماد بودند. از این رو، در جنگ میان عمرو با امیر اسماعیل سامانی، خلیفه جانب سامانیان را گرفت و پس از آنکه در این جنگ عمرو به اسارت درآمد و به بغداد فرستاده شد، خلیفه ناجوانمردانه دستور به قتل او داد.

۱۶. چه عواملی موجب شد که خلیفه فرمان حکومت سیستان، کابل و بلخ را برای یعقوب لیث ارسال نماید؟
پاسخ: موفقیت های او در سرکوب خوارج و جهاد با کفار

۱۷.ازچه زمانی روابط یعقوب لیث با خلیفه عباسی به خصومت انجامید انجامید؟
پاسخ: پس از حمله بعقوب به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سپس لشکرکشی ناموفق امیر صفاری به بغداد، روابط دو طرف به خصومت گرایید.

۱۸. روابط زیاریان با خلافت عباسی چگونه بود؟
پاسخ: فراز و نشیب زیادی داشت. مرداویج با شکست سپاهیان خلیفه، شهرها و ولایات مختلف ایران را گرفت و عاملان خلیفه را از آنجا راند. مرداویچ حتی خیال حمله به بغداد و نابودی خلافت عباسی را در سر می پروراند، اما پیش از اقدام به این کار، توسط غلامان شورشی خود کشته شد. جانشینان وی که قلمروشان به گرگان و طبرستان محدود شده بود، از بلند پروازی مرداویج دست کشیدند و نسبت به خلیفه بغداد اظهار اطاعت کردند.

۱۹. روابط آل بویه با خلافت عباسی چگونه بود؟
پاسخ: یکی از موسسان حکومت آل بویه (احمد) با مشاهده اوضاع نابسامان خلافت، بغداد را تسخر کرد اما خلافت را از بین نبرد. امیران آل بویه بیش از یک قرن خلافت عباسی را تحت سلطه خود داشتند و عزل و نصب خلیفه به میل آنان انجام می گرفت. البته آنان حرمت و شان خلافت را نگه می داشتند و چنین وانمود می کردند که تابع خلیفه هستند.

۲۰. پیامد سیاسی ظهور حکومت های ایرانی چه بود؟
پاسخ: ۱ – کاهش و زوال تدریجی سلطه سیاسی نظامی خلفای عباسی بر ایران بود ۲ -پس از آنکه اداره امور مناطق مختلف کشور در اختیار کارگزاران ایرانی قرار گرفت، به مرور آرامش نسبی بر جامعه حکم فرما و از شدت آشوب ها و جنش های سیاسی، اجتماعی و مذهبی کاسته شد.

۲۱. پیامد اقتصادی ظهور حکومت های ایرانی چه بود؟
پاسخ: در فاصله سده های سوم تا پنجم هجری به ویژه در دوران حکومت های طاهریان، سامانیان و آل بویه فعالیت های اقتصادی از رونق مناسی برخوردار بود. در آن زمان کشاورزی، تجارت و صنعت رشد چشمگیری یافت. به واسطه چنین رشدی بود که شهر و شهرنشینی در قلمرو آل بویه گسترش یافت.

۲۲. شهرهای بزرگ و آباد ایران در فاصله سده های سوم تا پنجم هجری را نام ببرید؟
پاسخ: بخارا، نیشابور، ری، اصفهان، شیراز و همدان.

۲۳. عوامل رونق اقتصادی و رشد شهرنشینی در زمان سامانیان و آل بویه چه بود؟
پاسخ: ۱ – برقرار شدن آرامش و امنیت نسبی
۲ -قرار گرفتن زمام کارها به دست امیران و وزیران با تدبیر
۳ -علاقمند به عمران و آبادانی
۴ -استقرار نظام دیوانی منظم و منسجم.

۲۴. پیامد مذهبی ظهور حکومت های ایرانی چه بود؟
پاسخ: روند گروش به اسلام شتاب بیشتری گرفت و اکثریت مردم ایران در دوره آنان به دین اسلام درآمدند.

۲۵. امیران کدام سلسله های ایرانی پیرو مذهب تشیع بودند؟
پاسخ: سلسله های علویان طبرستان و آل بویه

۲۶. در عصر آل بویه در زمینه مذهبی چه اقداماتی صورت گرفت؟
پاسخ: مراسم عزاداری امام حسین در عاشورا و جشن عید غدیر خم با شکوه و عظمت برگزار می شد. همچنین در آن دوره، حرم امامان شیعه در عراق مرمت و بازسازی شد و سنت زیارت رو به گسترش نهاد.

۲۷. با ورود اسلام به ایران کدام زبان، زبان حکومت و دین شد؟
پاسخ: زبان عربی.

۲۸. وضعیت زبان فارسی پس ورود اسلام به ایران به چه صورتی درآمد؟
پاسخ: زبان فارسی دری که در واقع صورت تحول یافته فارسی میانه (پهلوی) بود، همچنان در میان عامه مردم در اکثر نقاط ایران رواج داشت. به مرور زمان حتی بسیاری از اعراب مهاجر به میهن ما نیز جذب زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شدند.

۲۹. نقش صفاریان در ترویج زبان فارسی را شرح دهید؟
پاسخ: تاسیس حکومت های ایرانی در سده سوم هجری سرآغازی بر توجه و حمایت رسمی از زبان و ادب فارسی بود. یعقوب لیث که امیری میهن دوست و علاقمند به فرهنگ ایرانی بود، شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق می کرد.

۳۰. سامانیان چه نقشی در ترویج زبان فارسی داشتند؟
پاسخ: در عصر سامانیان زبان و ادب فارسی اوج گرفت. امیران و وزیران ایران دوست و فرهنگ پرور سامانی زحمات فراوانی برای ترویج این زبان کشیدند. آنان شاعران و نویسندگان فارسی گو را تشویق و حمایت می کردند. رودکی پدر شعر فارسی در این زمان می زیست و مورد حمایت دربار سامانی بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز در اواخر دوره سامانی شروع به سرودن شاهنامه کرد. علاوه بر آن، در دوره سامانیان، زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین در کنار زبان عربی قرار گرفت و چندین اثر علمی و دینی به زبان فارسی تالیف و یا ترجمه شد. ترجمه و تلخیص تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر طبری بر قرآن از آن جمله اند. همچنین در آن دوره، نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی با عنوان حدود العالم من المشرق الی المغرب نگارش یافت.

۳۱. کدام سلسله های ایرانی سهم بسزایی در رونق و شکوفایی علمی و فرهنگی عصر خود داشتند؟
پاسخ: سامانیان و آل بویه.

۳۲. امیران و وزیران فرهنگ پرور سامانیان و آل بویه چگونه در رونق و شکوفایی علمی و فرهنگی عصر خود نقش داشتند؟
پاسخ: از یک سو، عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دادند و از سوی دیگر، با مدارا و اجتناب از تعصب و تنگ نظری، شرایطی را فراهم آوردند که اهل علم و اندیشمندان پیرو مذاهب و دین های مختلف در امنیت و آسای کامل فعالیت کنند.

۳۳. در سده های نخستین هجری مهم ترین مراکز آموزشی چه مکان هایی بودند؟
پاسخ: مساجد بودند و در مساجد بیشتر شهرهای ایران حلقه های درس بزرگی تشکیل می شد.

۳۴. مهم ترین علوم مورد توجه ایرانیان در سده های اول هجری را نام ببرید؟
پاسخ: معارف اسلامی، فلسفه، ریاضیات و نجوم، پزشکی و داروسازی، سایر علوم و فنون(تاریخ، جغرافیا، ادبیات، فیزیک، شیمی)

۳۵. از ابتدای ورود اسلام به ایران، ایرانیان مسلمان، به تدوین و ترویج کدام معارف اسلامی پرداختند؟
پاسخ: علوم قرآنی، حدیث، فقه و کلام.

۳۶. معروفترین فیلسوفان ایرانی سده های نخست هجری را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ – ابونصر محمد بن محمد، معروف به فارابی (معلم دوم) ۲- ابوعلی سینا.

۳۷. اقدام مهم ابونصر محمد بن محمد فارابی در زمینه فلسفه چه بود؟
پاسخ: فارابی فلسفه مشایی را که تلفیقی از جهان بینی اسلام و فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی بود، پایه گذاری کرد.

۳۸. برجسته ترین فیلسوف ایران و جهان اسلام کیست و مهم ترین آثار وی را نام ببرید؟
پاسخ: ابوعلی سینا. آثار مهم وی کتاب شفا و دانشنامه علائی می باشد.

۳۹. کدام اثر ابوعلی سینا سهم بسزایی در مطرح کردن زبان فارسی به عنوان زبان علم داشت؟
پاسخ: دانشنامه علایی.

۴۰. چرا ریاضیات و نجوم در دوران اسلامی پیشرفت خارق العاده ای کردند؟
پاسخ: به پشتوانه دانش و مهارت هایی که از تمدن ایران و سایر تمدن های باستانی به تمدن اسلامی انتقال یافته بود.

۴۱. ریاضی دانان و منجمان ایرانی که به خدمت عباسیان درآمدند در کجا مشغول فعالیت شدند؟
پاسخ: در رصدخانه بغداد.

۴۲. برجسته ترین دانشمندان عصر طلایی تمدن ایرانی اسلامی که بود و چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: ابوریحان محمد بن احمد بیرونی است. بیرونی در ریاضیات، نجوم، گاه شماری، جغرافیا، هندشناسی و…. مقام والایی داشت و به زبان های فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود. وی آثار ارزنده ای در این زمینه ها تالیف کرد. ابزارها و روش های ابداعی او برای تعیین طول و عرض جغرافیایی و اندازه گیری فاصله میان شهرها جالب است.

۴۳. دانش پزشکی ایران باستان از چه طریق به دوره اسلامی انتقال یافت؟
پاسخ: از طریق مدرسه جندی شاپور و نخستین آثار مستقل پزشکی عصر اسلامی یه دست استادان آن مدرسه نوشته شد

۴۴. رئیس مدرسه جندی شاپور که بود و چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: جرجیس بن جبرائیل پزشک پرآوازه ایرانی بود که به بغداد رفت و به دنبال او گروه دیگری از پزشکان آن مرکز علمی راهی مرکز خلافت عباسی شدند.

۴۵. اقدامات محمد زکرّیای رازی را بنویسید؟
پاسخ: آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه نوشته و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور شده است. رساله آبله و شرخک (الجدری و الجصبه) او حاوی کهن ترین توصیف درباره بیماری آبله است و اثری ارزشمند در علم پزشکی به شمار می رود.

۴۶. مهم ترین اثر ابن سینا در زمینه پزشکی چه بود؟
پاسخ: دائره المعارف پزشکی او با عنوان قانون، نه فقط در ایران و جهان اسلام، که در اروپا نیز تا چندین قرن به عنوان یک منبع و مرجع معتبر پزشکی باقی ماند.

۴٧. علاوه بر علوم و فنونی که در فوق ذکر شد، ایرانیان در چه علوم و فنون دیگری مهرت داشتند؟
پاسخ: رشته های دیگر علمی مانند تاریخ، جغرافیا، ادبیات، فیزیک، شیمی و غیره نیز رواج و رونق داشت. ایرانیان مسلمان همچنین به اتکای تجربیات کهن خویش، در ساخت ابزارها و ادوات جنگی، حفر قنات و ایجاد بناهای مختلف مانند مساجد، یل ها و سدها مهارت خوبی از خود نشان دادند.

۴۸. چرا در قرون نخستین هجری، تجارت در مسیرهای زمینی و دریایی توسعه جشم گیری یافت؟
پاسخ: در نتیجه گسترش و یکپارچگی جغرافیای جهان اسلام.

۴٩. اوضاع دریانوردی و تجارت دریایی در فاصله سده های سوم تا پنجم هجری چگونه بود؟
پاسخ: تجارت دریایی خلیج فارس با هندوستان، چین ، جنوب شرقی آسیا و حوزه شرق آفریقا گسترش یافت و اسلام توسط بازرگانان و دریانوردان ایرانی به سرزمین های مذکور راه یافت. در این سده ها، مراکز شهری در سواحل خلیج فارس رونق یافتند و بندر سیراف به یکی از مراکز مهم مبادلات اقتصادی منطقه ای و جهانی تبدیل شد.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
5.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۰ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس هشتم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.