سوالات درس هشتم ۸ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس هشتم ۸ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس هشتم همراه با پاسخنامه تشریحی

سوالات درس هشتم ۸ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس هشتم ۸ دفاعی دهم با جواب :

سوالات متن دفاعی دهم / درس هشتم : من یک رزم اورم

۱-چرا در نیروهای مسلح به افراد آموزش حرکات نظام جمع داده می شود؟ با ذکر مثال
پاسخ: در نیروهای مسلح: ۱ )برای بالا بردن مهارت فردی۲ )افزایش کارآیی۳ )هماهنگی گروهی به حرکات نظامیان، به آنان آموزش حرکات نظام جمع داده می شود. افراد مهارت لازم را در این زمینه کسب می کنند مثل رژه، خیزهای نظامی، دویدن با سلاح و …

۲-نظام جمع را تعریف کنید؟
پاسخ: به حرکاتی گفته می شود که به صورت منظم ایجاد می شود تا افراد را در انجام کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ کند.

۳-در یک تقسیم بندی کلی حرکات نظام جمع به چند دسته تقسیم می شود فهرست کنید؟
پاسخ: به دو دسته : ۱ )حرکات نظام جمع بدون سلاح ۲ )حرکات نظام جمع با سلاح

۴- آمادگی جسمانی زیر بنای اصلی تمام حرکات نظامی است.

۵- بدون داشتن آمادگی جسمانی انجام حرکات نظامی ممکن است.
پاسخ: غلط

۶- بی نظمی در لحظه های حساس نبرد موجب می شود دشمن آسان تر به اهداف خود برسد.

۷- چهار مورد از اهداف آموزش نظام جمع با تفنگ در نیروهای مسلح را نام ببرید؟
پاسخ:  ۱ )اجرای با اقتدار و منظم مراسم مختلف نظامی مانند صبحگاه، رژه و …
۲ )افزایش قدرت جسمانی و هماهنگی اعضای بدن و حتی حواس افراد.
۳ )هماهنگ شدن افراد با گروه برای اجرای ماموریت محوله.
۴ )آموزش یادگیری اطاعت از فرماندهان.

۸- دو مورد از مواردی که باید در هنگام ایستادن با تفنگ رعایت شود را فهرست کنید.
پاسخ: ۱ )کف قنداق تفنگ بر روی زمین قرار بگیرد، به طوری که خشاب رو به جلو و تفنگ به طور کامل عمود بر زمین باشد. ۲ )حالت خبردار حفظ شود.

۹- وضعیت بدن در حالت ایستادن با تفنگ مانند ایستادن بدون تفنگ است.

۱۰-وضعیت بدن در انجام حرکت عقب گرد با تفنگ مانند حرکت بدون تفنگ است

۱۱- فرمان دست فنگ چه زمانی داده می شود؟
پاسخ: برای جا به جا شدن سریع با تفنگ فرمان به دست فنگ داده می شود.

۱۲- منظور از پیش فنگ چیست؟
پاسخ: برای ادای احترام نظامی است.

۱۳- عوارض زمین را تعریف کنید؟
پاسخ: به برجستگی ها و فرورفتگی ها مانند دشت ها، دره ها، جلگه ها، تپه ها و مانند آنها که در روی زمین قرار گرفته اند عوارض زمین می گویند. به عبارتی به کلیه پستی ها و بلندی های زمین عوارض زمین می گویند.

۱۴- عوارض زمین در عملیات رزمی چه نقشی دارند؟
پاسخ: در عملیات رزمی، عوارض زمین تاثیر مستقیمی در دفاع و حمله دارد و موجب تسریع در رسیدن به پیروزی یا کند شدن و توقف عملیات و در نتیجه شکست خواهد شد.

۱۵- در بعد رزم انفرادی هر نیروی رزمنده پیاده، برای انجام ماموریت عملیاتی چه اقدامی باید انجام دهد؟
پاسخ: ۱ )باید روی زمین بجنگد ۲ )پیشروی یا دفاع کند.

۱۶- زمین حرکت نیروهای رزمنده را آسان یا مشکل می کند؟
پاسخ:
صحیح

۱۷- عوارض روی زمین سبب چه چیزی می شود؟
پاسخ: سبب می شود که نفرات از دید و تیر دشمن حفظ شوند، بنابراین لازم است که هر نیروی رزمنده با عوارض زمین آشنایی کامل را داشته باشد.

۱۸- منظور از شناسایی عوارض زمین چیست؟ )۳ مورد بیان کنید(
پاسخ: ۱ )جان خود را در رزم حفظ کند.
۲ )دستورات فرماندهان خود را درک کند.
۳ )با استفاده از عوارض زمین خود را به دشمن نزدیک کند و او را دستگیر کند و یا بکشد.

۱۹- پستی ها و بلندی های زمین را با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ: پستی ها: زمینی است که سطح آنها نسبت به محیط اطراف خود پایین تر باشد، مانند گودال و شیار بلندی ها: زمینی است که نسبت به محیط اطراف خود بلندتر باشد، مانند کوه و یال

۲۰- عوارض زمین به چند دسته تقسیم می شود؟
پاسخ: ۱ )عوارض طبیعی ۲ )عوارض مصنوعی

۲۱- عوارض طبیعی زمین را توضیح دهید و به چند دسته تقسیم می شود؟
پاسخ: عوارضی که انسان در به وجود آمدن آن نقشی نداشته باشد به ۴ دسته، بلندی ها، گودی ها، همواری ها و آبها

۲۲- عوارض مصنوعی را با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ: عوارضی است که به وسیله انسان به وجود می آید و انسان در به وجود آوردن آن نقش دارد. مانند خاکریز، کانال، سنگر، پل، جاده، قلعه، تونل و …

۲۳- تقسیم بندی عوارض زمین به لحاظ دید را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ )زمین های هموار۲ )زمین های پست و بلند۳) زمین های مستور یا پوشیده

۲۴- تل یا تُل کوه پست و پشته ای که بلندی ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف کمتر از …… متر باشد.
پاسخ: کمتر از ۱۵۰ متر ب

۲۵- خط القعر را در اصطلاح نظامی خط منصف نیز می نامند.

۲۶- کدامیک از نقاط زمین به سبب شکل ویژه زمین یا وجود موانعی از محل مربوطه، اجرای تیر مستقیم یا دیده بانی بر روی آن مقدور نیست؟
پاسخ: الف) خط الرأس نظامی ب) خط القعر ج) زاویه بی روح د) خط الرأس جغرافیایی

۲۷- پایین ترین نقطه تماس میان خط الرأس های دو کوه را گردنه می خوانند.
پاسخ: 
صحیح

۲۸- شیب و ضد شیب را با هم مقایسه کنید؟
پاسخ: شیب و ضد شیب نسبت به محل دشمن مشخص می شود، به آن قسمت از دامنه کوه که در دید و تیر مستقیم دشمن قرار دارد شیب و به آن قسمت از دامنه کوه که در دید و تیر مستقیم دشمن قرار ندارد ضد شیب میگویند به طور کلی ضد شیب نفر را از دید و تیر مستقیم دشمن محفوظ می دارد.

۲۹- حد اختفا به چند دسته تقسیم می شود بیان کنید؟
پاسخ:۱)حد اختفای نفر در حالت دراز کش ۲ )حد اختفای نفر در حالت به زانو ۳ )حد اختفای خودرو با وسایل زرهی

۳۰- نیروهای شناسایی از دره ها و شیارها برای چه مواردی استفاده می کنند؟
پاسخ: ۱ )برای نفوذ به خطوط دشمن ۲ )در زمان عملیات می توان برای عبور نیروها از آن استفاده کرد.

۳۱- یال را تعریف کنید؟
پاسخ: به برجستگی روی دامنه کوه یال گفته می شود معمولا یال دید و تیر مناسبی را ایجاد می کند.

۳۲- سوک را تعریف کنید و در چه مواردی استفاده می شود؟
پاسخ: در اصطلاح نظامی، به قسمت خارجی محل برخورد دو سطح عمود بر زمین یک دیوار یا دو دیوار متقاطع را سوک می گویند. معمولا ۱ )در دفاع شهری برای تیراندازی ۲ )بررسی کوچه و خیابان به حالت دراز کش، از پایین ترین نقطه سوک دیوار استفاده می شود.

۳۳- هور را تعریف کنید؟ با ذکر مثال
پاسخ: هور مکانی در طبیعت است که آب در آن مانده و گیاهان کوتاه بیشتر از جنس علف و نی در آن روییده باشد و عمق آن بین ۶ تا ۱۲ متر است مانند هور العظیم که رزمندگان جمهوری اسلامی ایران عملیات خیبر و بدر را در این منطقه انجام داده اند و در یک حمله برق آسا نیروهای بعثی را تار و مار کردند.

۳۴- چه عملیاتی در منطقه هور العظیم انجام شد و چه نتیجه ای داشت توضیح دهید؟
پاسخ: عملیات خیبر و بدر در این منطقه انجام داده اند رزمندگان جمهوری اسلامی ایران که این عملیات مبدأ تحول جدیدی در جنگ بود. چرا که این جسارت انتخاب منطقه هور برای عملیات، توسط رزمندگان ایران اسلامی سبب غافلگیری دشمن بعثی شد و موجب تحولات بعدی صحنه جنگ شد.

 

در بخش بالا برای شما سوالات متن درس هشتم دفاعی دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی را قرار دادیم.
پیشنهاد میشود جهت آمادگی بیشتر در امتحانات از جواب درس هشتم دفاعی دهم و سوالات درس نهم دفاعی دهم نیز دیدن فرمایید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.