سوالات درس اول جغرافیا دهم

سوالات درس اول جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۱ اول جغرافیای ایران دهم

سوالات درس اول جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۱ اول جغرافیای ایران دهم

سوالات متن جغرافیا دهم درس اول :جغرافیا علمی برای زندگی بهتر

۱ – جغرافیا چیست ؟
پاسخ: جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است .

۲- بدست آوردن اطلاعاتی از زمین چه کمکی به ما می کند ؟
پاسخ: دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش می یابد.

۳- از قدیمی ترین دانش های بشری می توان ، علوم جغرافیا را نام برد .

۴- واژه جغرافیا اولین بار توسط چه کسی مطرح شد ؟
پاسخ: توسط اراتوستن دانشمند یونانی

۵- معنای لغوی جغرافیا چیست ؟
پاسخ: شامل کلمات زمین و ترسیم است .

۶- از نظر اراتوستن جغرافیا به چه معناست ؟
پاسخ: مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان

۷- رابطه جغرافیا با سایر علوم را شرح دهید ؟
پاسخ: بین جغرافیا و سایر علوم رابطه وجود دارد . جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سوالات خود پاسخ می دهد . بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد .

۸- جغرافیا علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد . 

۹ –  شاخه های اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید .
پاسخ: الف ) جغرافیای طبیعی ب) فنون جغرافیایی ج) جغرافیای انسانی

۱۰- شاخه های جغرافیای طبیعی را نام ببرید .
پاسخ: ژئومورفولوژی – آب و هواشناسی – جغرافیای آب ها – جغرافیای زیستی – جغرافیای خاک ها

۱۱- شاخه های فنون جغرافیایی را نام ببرید.
پاسخ: –نقشه کشی روش های کمی در جغرافیا سنجش از دور –

۱۲- شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید .
پاسخ: جغرافیای روستایی – جغرافیای شهری – جغرافیای جمعیت – جغرافیای رفتاری و فرهنگی – جغرافیای اقتصادی – جغرافیای سیاسی – جغرافیای تاریخی .

۱۳- مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید .
پاسخ: الف) مکان ب ) روابط متقابل انسان با محیط

۱۴- مکان چیست ؟ مثال بزنید .
پاسخ: بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معینی انجام می شود . این جا و محل را مکان می نامند . به طور مثال : خانه ، مزرعه ، مدرسه هر کدام ، مکان است .

۱۵- روابط متقابل انسان با محیط چیست ؟
پاسخ: انسان و محیط دو عامل مهم در جغرافیا است . محیط طبیعی ، مجموعه متعادل است . با ورود انسان زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود . هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک می کند تا از محیط بهرهمند شود .

۱۶- دو عامل مهم در جغرافیا چیست ؟
پاسخ: انسان و محیط

۱۷- در دهه های اخیر چه عاملی باعث گسترش دسترسی انسان به محیط شد ؟
پاسخ: گسترش فناوری و به تبع آن دسترسی بشر به اعماق زمین .

۱۸- محیط طبیعی چگونه تبدیل به محیط جغرافیایی شد ؟
پاسخ: انسان برای رفع نیاز های خود به تغییر محیط دست زد و در نتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل شد .

۱۹- عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به چند گونه تقسیم می شود ؟ نام ببرید
پاسخ: دو گونه : الف ) درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیاز ها ب ) نگاه سود جویانه برای رسیدن به
خواسته ها

۲۰- به چه علت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است ؟
پاسخ: به علت اینکه جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط ، مطالعه و بررسی می کند ، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست .

۲۱- عملکرد مثبت و منفی انسان در ناحیه جنگلی خزر را بنویسید .
پاسخ: عملکرد مثبت : توسعه گردشگری و صنعتی عملکرد منفی : تخریب جنگل ها به مقدار گسترش روستا و شهر سازی – کشاورزی بی رویه

۲۲- روش مطالعه جغرافیا چیست ؟
پاسخ: کل نگری یا دید ترکیبی در جغرافیا

۲۳ علت ترکیبی بودن روش مطالعه در جغرافیا چیست ؟
پاسخ: به علت اینکه اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند .

۲۴- اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان از چه لحاظ می باشد ؟ مثال ؟
پاسخ: دید ترکیبی به جغرافی دان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع ، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد. مثال : جغرافی دان با هدف توسعه شهر به تهیە نقشه شهر ، جمعیت شهر ، مطالعه منابع آب شهر و … اقدام می کند .

نکات: *بین جغرافیا و سایر علوم ارتباط وجود دارد
* در هر مکان پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر می گذارند و به نوبه خود تأثیر پذیرند
* جغرافیا علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد
* تأثیر گذاری و پذیری سبب تغییر شکل مکان ها می شود
* انسان و محیط دو عامل مهم جغرافیاست
* چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی ، حاصل روابط متقابل انسان با محیط است
* جغرافی دان با روش کل نگری یا دید ترکیبی به مطالعه جغرافیا می پردازد .
*محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و انسانی به وجود آمده

در بخش بالا سوالات درس اول جغرافیا دهم را قرار دادیم ، پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس اول جغرافیا دهم و همچنین سوالات متن درس دوم جغرافیا دهم نیز دیدن کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.