سوالات درس دوم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات درس دوم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۲ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات درس دوم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۲ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات متن روانشناسی  یازدهم / درس دوم: روان شناسی رشد

۱-جنبه های مختلف رشد را بنویسید.
پاسخ: جسمانی(قد، وزن و….) – هیجانی(ابراز خشم، عاطفه و محبت) – اجتماعی(روابط با دیگران)- اخلاقی(احترام به حقوق دیگران) – شناختی(تفکر و ویژگی های آن).

۲ -منظور از فراخنای زندگی چیست؟
پاسخ: به تغییرات مختلف زندگی و پیش بینی آن در طول زندگی گفته می شود.

۳ -روان شناسی رشد را تعریف کنید.
پاسخ: شاخه ای از علم روان شناسی است که فراخنای زندگی را از تشکیل نطفه تا مرگ مطالعه می کند.

۴ -روان شناسی رشد تحت تأثیر چه عواملی است؟
پاسخ: عوامل زیستی و ژنتیکی – عوامل محیطی و یادگیری.

۵ -دو قلو های همسان و ناهمسان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
پاسخ: دو قلو های همسان از یک تخمک به وجود آمده اند ولی دو قلو های ناهمسان از دو تخمک مجزا به وجود آمده اند.

۶ -منظور از عوامل وراثتی چیست؟
پاسخ: عواملی هستند که صفاتی را به صورت نهفته در فرد قرار می دهند تا طی شرایط مناسب آشکار شوند.

۷ -منظور از رسش یا پختگی در روان شناسی چیست؟
پاسخ: به آمادگی زیستی که برخی از رفتار ها را شکل می دهد رسش می گویند مثال کودک تا به سن حدود یک سالگی نرسیده از نظر جسمی نمی تواند راه برود.

۸ -منظور از عوامل محیطی در روان شناسی رشد چیست(با مثال(؟
پاسخ: عوامل بیرونی که بر جنبه های رشد اثر می گذارد که مهم ترین آن یادگیری است. سن در اثر پذیری از عوامل محیطی در تأثیر گذاری در یادگیری مهم است. مثال با افزایش سن تأثیر گذاری عوامل محیطی افزایش میاید یا کودک تک فرزند نسبت به کودکی که در خانواده ای پرجمعیت بزرگ می شود از دایره لغات کم تری برخوردار است.

۹ -عمر انسان به چند دوره تقسیم می شود؟
پاسخ: ۱ -دوره ی کودکی که خود به سه بخش تقسیم می شود. طفولیت(تولد تا دو سالگی) کودکی اول(دو سالگی تا هفت سالگی)، کودکی دوم(هفت سالگی تا دوازده سالگی)۲ -دوره ی  نوجوانی(دوازده سالگی تا بیست سالگی) ۳ -دوره ی جوانی که به سه بخش تقسیم می شود. جوانی یا بزرگ سالی اول(بیست سالگی تا چهل سالگی(، میان سالی یا بزرگ سالی دوم(چهل سالگی تا شصت و پنج سالگی) ، پیری(شصت و پنج سالگی به بالا).

۱۰-اسلام رشد را به چند دوره تا بیست و یک سالگی تقسیم می کند؟
پاسخ: ۱-هفت سال اول به نام دوره ی سروری ۲ -هفت سال دوم فرمانبرداری ۳ -هفت سال سوم وزارت (دوره ی اول کاملا آزاد – دوره ی دوم باید ارزش ها و رفتار زشت و زیبا را به او فهماند – دوره ی سوم از او به عنوان مشاور کمک گرفت.)

۱۱ -نطفه(زیگوت( چگونه تشکیل می شود؟
پاسخ: از اسپرم پدر و تخمک مادر که بارور شده است.

۱۲ -چه عواملی بر رشد قبل از تولد تأثیر می گذارد؟
پاسخ: سن مادر – تغذیه ی مادر – فشار های عصبی مادر – ارتباط معنوی مادر با خدا – آلودگی
محیطی مادر – دارو های مصرفی مادر.

۱۳ -در باره ی دوره ی کودکی چه احادیثی بیان شده است؟
پاسخ: امام صادق (ع) می فرمایند: آموزش رستگاری از دوره ی کودکی باید شروع شود. و حضرت علی(ع( می فرمایند کسی که در کودکی تعلیم نبیند در بزرگ سالی به ارجمندی نمی رسد.

۱۴ -شاخص ترین جنبه های رشد دوره های کودکی چیست؟
پاسخ: رشد حرکتی و جسمانی که پر سرعت ترین دوره ی زندگی است(بیشترین میزان رشد جسمانی در یک سال اول است.)

۱۵ -رشد شناختی کودک شامل چه توانایی هایی و فرایند هایی می شود؟
پاسخ: توانایی های زبانی – توجه – ادراک – حافظه – استدلال – قضاوت – تصمیم گیری.

۱۶ -رشد هیجانی کودک چه اشکالی دارد؟
پاسخ: خشم، ترس، محبت و آرامش که شکل ساده ی آن هستند و احساس پشیمانی ، ترحم و سپاسگزاری که هیجان های مرکب هستند.

۱۷ -رشد هیجانی کودک با هیجانات حیوانی چه تفاوتی دارد؟
پاسخ: آگاهانه تر، متنوع تر، رشد یافته تر است و با محیط تعامل وسیع تری دارد.

۱۸ -چه عواملی در جنبه ی گروهی، رشد زبانی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد؟
پاسخ: محیط بازی، اسباب بازی های فرد، بازی های گروهی و روابط خانوادگی.

۱۹ -رشد اجتماعی در دوره ی کودکی چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: اولین علائم اجتماعی لبخند سه ماهگی است که در هشت ماهگی جدایی از مادر و ترس از غریبه به آن اضافه می شود و در کودکی دوم بازی های گروهی ایجاد می شود.

۲۰ -رشد اخلاقی در دوره ی کودکی چگونه است؟
پاسخ: فرایند رشد اخلاق کودکی در ابتدا جنبه ی خوب و بد و قدرت تشخیص از قوانین اجتماعی را ندارد و به تدریج به درستی رفتار از نظر جامعه پی می برد.

۲۱ -دوره ی نوجوانی چه دوره ای است و حوزه های اساسی رشد جسمانی آن را بنویسید؟
پاسخ: سن دوازده تا بیست سال که بین دو دوره ی کودکی و بزرگ سالی است – تغییرات قد، وزن، رشد اندام داخلی و استخوانی و عضلانی با بلوغ شکل می گیرد.

۲۲ -رشد جسمانی نوجوان چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: ۱ -ناگهانی بودن و با سرعت افزایش یافتن۲ -بلوغ جنسی و رسش جنسی(تغییراتی که مربوط به جنسیت فرد است.(
۲۳ -رسش جنسی شامل چه نوع تغییراتی است؟
پاسخ: ویژگی های جنسی اولیه که جنبه ی اندام و توانایی های تولید مثل را در بر می گیرد مثال اندام های جنسی رشد می کنند– ویژگی های جنسی ثانویه که جنبه ی جزئی درویژگی های صوری فرد دارد مثل رویش مو، تغییر صدا.

۲۴ -ویژگی های شناختی دوره ی نو جوانی را بنویسید.
پاسخ:  ۱-گسترده و شگفت انگیز است ۲ -برای اولین بار تفکر فرضی و قدرت فرضیه سازی ایجادمی شود ۳ -تفکر فرد جنبه ی احتمال گراونسبی می شود(جنبه ی ذهنی پیدا می کند) ۴ -توجه نوجوان گزینشی تر است ۵ -تمرکز و قدرت بازداری یا منع محرک های نا مرتب را دارد ۶ -به دنبال فرا حافظه(تقویت حافظه است) ۷- سرعت تفکر افزایش می باید ۸ -ارزیابی، نظارت و مقایسه(پردازش مفهومی) بیشتری دارد.

۲۵ -تغییرات شناختی نوجوان چه پیامد هایی دارد و نیازمند چه توصیه هایی است؟
پاسخ: ۱ -نسبت به انتقاد حساس است پس نباید در جمع از او عیب جویی کرد.۲ -نسبت به خود احساس منحصر به فرد بودن دارد پس باید ویژگی های او را پذیرفت تا در زمان مناسب تعادل پیدا کند.۳ -حالت کمال گرایی، آرمان گرایی و عیب جویی دارد پس باید محاسن و معایب او را با هم پذیرفت.۴- در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل می شود پس نباید به جای او تصمیم گرفت و تنها الگوی او باشیم.

۲۶ -رشد هیجانی دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: ۱ -تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات هورمونی و فیزیولوژی افزایش می یابد ۲ -هیجانات نوجوان به سرعت تغییر می کند ۳ -گاهی هیجانات نوجوان به رفتار های پرخطر منجر می شود ۴- نیازمند مهارت های کنترل خشم و ورزش کردن است تا هیجانات مخرب نباشد.

۲۷ -رشد اجتماعی نوجوان چه ویژگی های دارد؟
پاسخ: گرایش نوجوان به گروه همسالان بیشتر از گذشته می شود و بسیار لذت بخش می شود و هویت اجتماعی نوجوان شکل می گیرد یعنی با عضویت در گروه های مختلف با نقش ها، تکالیف و حقوق بشر بیشتر آشنا می شود.

۲۸ -رشد اخلاقی در دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: ۱ -بیشترین تحول اخلاقی و ارزشی در دوره ی نوجوانی شکل می گیرد ۲ -احساس خود مختاری و استقلال نسبت به والدین با مسائل اخلاقی و ارزشی درگیر می شود ۳ -هویت نوجوان با ویژگی های دینی و ارزشی شکل می گیرد.

۲۹ -چگونه شناخت به اخلاق منتهی می شود؟
پاسخ: هرگاه شناخت به عقاید، باورها و ارزش های فرد تبدیل شود و او را به عملی وا دارد.

۳۰ -خود واقعی و خود آرمانی چیست؟
پاسخ: ویژگی هایی که فرد خود را با آنها می شناسد خود واقعی است ولی ویژگی هایی که دوست داریم داشته باشیم و جنبه ی رویا پردازانه دارد خود آرمانی است.

۳۱ -نوجوانان برای نزدیک کردن خود واقعی به خود آرمانی چگونه عمل می کنند؟
پاسخ: با تخیل و رویا پردازی از تالش بیشتر شانه خالی می کنند و دچار افت عملکرد تحصیلی می شوند.

۳۲ -ساختار کروموزمیک زیگوت پسر و زیگوت دختر چگونه است؟
پاسخ: xy+۴۴ :پسر                xx+۴۴ :دختر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.