سوالات درس هفتم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات درس هفتم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۷ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات درس هفتم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۷ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات متن روانشناسی  یازدهم / درس هفتم : انگیزه و نگرش

۱ -انگیزه و نگرش انسان و حیوان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
پاسخ: هر دو در عوامل زیستی انگیزشی مشترک هستند ولی انسان برخلاف حیوان دارای نگرش است .حیوان تنها براساس غریزه فعالیت می کند.

۲ -نگرش را تعریف کنید؟
پاسخ: به مجموعه عوامل فراز یستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت می شود.

۳ -چه عواملی بر نگرش انسان تاثیر دارند؟
پاسخ: نظام شناختی فرد، باورها و ارزش های فرد، اراده فرد، انتخاب هدف(هدفمندی)ناهماهنگی  شناختی، ادراک کنترل و ادراک کارآیی، اسناد، درماندگی آموخته شده

۴ -انگیزش(انگیزه) چیست؟
پاسخ: عاملی که فرد را جهت حرکت به سوی رفتار در مسیری معین بر می انگیزد(تحریک می کند)انگیزه عامل حرکت و رفتار است.

۵ -انواع انگیزه را توضیح دهید.
پاسخ: ۲ -انگیزه های بیرونی: عامل خارج از فرد که او را تحریک به رفتار می کند. مثلا پاداش ،جایزه، نمره معلم که موجب درس خواندن برخی دانش آموزان در منزل می شود.۲-انگیزه های درونی: عامل داخلی برای علاقه و لذت درونی که فرد را تحریک به رفتاری می کند.(این علاقه و لذت با نیازهای فطری فرد مطابقت دارد)مثال احساس لذتی که از فهمیدن درس به برخی از دانش آموزان دست می دهد و به خاطر این لذت در منزل درس می خوانند.

۶ -وقتی فعالیتی انجام می دهید که صرفا به خاطر خود فعالیت است نه تشویق های دیگران ،از کدام انگیزه استفاده کرده اید؟
پاسخ: انگیزه درونی

۷ -اثر کدام انگیزه ماندگار تر است؟ چرا؟
پاسخ: انگیزه های درونی چون به عوامل و رفتارهای موقت دیگران بستگی ندارد.

۸ -انگیزه های بیرونی و درونی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
پاسخ:

               انگیزه های بیرونی                   انگیزه های درونی
عامل خارج از فرد عامل داخل احساس و ذهن فرد
موقت ماندگار
موثر موثر تر

۹ -انواع نگرش را توضیح دهید؟
پاسخ: ۱-نگرش مثبت که فرد را جهت انجام رفتار هدایت می کند. اعتقاد دارم که به هدفم می رسم اگرا ین گونه عمل کنم۲ -نگرش منفی که فرد را جهت انجام رفتار منصرف می کند. مثلا اعتقاد دارم که
انجام این عمل بیهوده است و مرابه هدفم نمی رساند.

۱۰-مهم ترین عوامل نگرشی مثبت و منفی را بنویسید.
پاسخ: باورها و نظام ارزشی فرد، اراده، هدفمندی (انتخاب هدف) ناهماهنگی شناختی، ادراک کنترل، ادراک کارآیی، اسناد، درماندگی آموخته شده

۱۱-مفهوم باور چیست؟ و چگونه شکل می گیرد؟
پاسخ: اعتقاد قوی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام پذیر نبودن کاری. خانواده، مدرسه، اجتماع، رسانه ها، دوستان ،به فرد ارایه می شود و توسط خود او جمع بندی و پذیرش می شود.

۱۲-چه عواملی موجب شکل گیری باورهای غلط می شود؟
پاسخ: احساس ناتوانی ،ناامیدی(عوامل فردی) تحقیر دیگران، عدم حمایت اجتماعی(عوامل بیرونی)

۱۳-اراده در ایجاد نگرش مثبت چه نقشی دارد؟ دراین خصوص مثال بزنید.
پاسخ: قدرت اراده می تواند بسیاری از محدودیت های سر راه موفقیت را کنار بگذارد و فرد را به خواسته هایش برساند. مثلا بارز آن فعالیت ها و زندگی فردی استرالیایی به نام نیک وی آچیچ است که با اینکه دست و پا ندارد به موفقیت بسیار بزرگی درسطح جهانی رسیده
است که برای خیلی از افراد غیرقابل تصور است.

۱۴ -منظور از هدف در زندگی چیست؟ و چه اثرات مثبتی بر نگرش و رفتار افراد می گذارد؟
پاسخ: هر چیزی که انسان قصد رسیدن به آن را دارد و برایش مفید است. داشتن هدف موجب:۱-توانمندی فرد ۲-انسجام در رفتار ۳-جلوگیری از اتلاف انرژی ۴-جلوگیری از انحراف مسیر زندگی۵ -ایجاد امید به آینده ۶ -مقاومت در برابر موانع و خستگی ها ، می شود.

۱۵-منظور از ناهماهنگی شناختی چیست؟
پاسخ: ناهماهنگ بودن باور با رفتار ها(ناهماهنگی فکری بین باور و رفتارها)مثال می داند سیگار ضرر دارد ولی سیگار می کشد و رفتار خود را توجیه (دلیل تراشی) می کند.

۱۶-چرا افراد به توجیه ناهماهنگی شناختی خود دست می زنند؟
پاسخ: چون ناهماهنگی شناختی ناخوشایند و تنش زا است و فرد سعی می کند با توجیه در خود احساس آرامش کند. مثلا: فرد سیگاری وجود مشکلات خود را دلیل ادامه دادن به سیگار کشیدن می داند و می گوید در عوض با ورزش کردن ضررهای سیگار را در بدن خود کاهش می دهم و…

۱۷-هنگام رو به رو شدن با ناهماهنگی شناختی فرد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
پاسخ: :۱ -رفتارخودراتغییردهد۲- نگرش خود را تغییردهد تا رفتار با نگرش هماهنگ شود.

۱۸-چرا انسان تمایل دارد بین رفتار ونگرش خود هماهنگی ایجاد کند؟
پاسخ: چون شناخت ما نظام قاعده مندی است که بین عناصر آن پیوندهای زیادی برقرار است.

۱۹-ارزیابی فرد از یک رفتار پرخطر مثلا سیگار کشیدن تحت تاثیر چه عواملی قراردارد؟
پاسخ: تحت تاثیر ارزشیابی های او از نگرشش به مواد اعتیاد آور قراردارد. مثال بوی بدسیگار، ناراحتی اطرافیان از سیگاری بودنم، کاهش ناراحتی با سیگار کشیدن، از جمله ارزشیابی های درمورد  رفتار سیگار کشیدن است.(هرچه موارد مثبت بیشتری در اطراف یک موضوع به نظر فرد برسد احتمال اینکه آن رفتار انجام شود بیشتر است و برعکس)

۲۰ -منظور از سیستمی دیدن نظام شناختی چیست؟
پاسخ: مجموعه ای از موارد مثبت و منفی پیرامون هر موضوع رفتاری قرار دارد که هرچه موارد مثبت بیشتر باشد احتمال انجام آن رفتار بیشتر می شود و هرچه موارد منفی بیشتر باشد احتمالا انجام آن رفتار کمتر می شود.

۲۱-چه موارد مثبت یا منفی در اطراف موضوع چاق شدن فرد وجود دارد و موجب ناهماهنگی شناختی فرد در این خصوص می شود ؟
پاسخ: خوشمزگی غذاها ،سرگرمی و تنوع غذایی، فربه و قوی هیکل به نظر رسیدن(موارد مثبت)کم تحرک شدن، زشت و بدقواره شدن ،بیماری های قلبی و عروقی(موارد منفی) مرتبط با غذاخوردن و چاقی است.

۲۲-چه چیزی که موجب می شود فرد، با وجود میل باطنی به غذا خوردن و داشتن امکانات ،از خوردن اضافی خودداری کند؟
پاسخ: موارد و عناصر منفی که نسبت به چاق شدن وجود دارد.

۲۳-چرافردی که بین دو انتخاب مطلوب ،دست به انتخاب می زند دچار ناهماهنگی شناختی می شود؟
پاسخ: چون افراد مزایا و معایب هر کدام از انتخاب ها را مقایسه می کنند و نسبت مزایای انتخاب دیگر ابراز تمایل میکنند و از اینکه مزایای انتخاب دیگر را از دست داده اند ناراحت می شوند.

۲۴-هرنگرشی دارای چه عناصری است؟
پاسخ: هر نگرشی دارای یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک عنصر آمادگی برای عمل است.

۲۵-درچه صورتی فرد دست به توجیه رفتار خود می زند؟
پاسخ: هنگامی که دچار ناهماهنگی شناختی شده باشد.

۲۶-نگرش ها در دوران کودکی چگونه هستند؟
پاسخ: نگرش های دوران کودکی هماهنگ با نگرش های خانواده هستند و در دوران مدرسه نیز این هماهنگی و جود دارد(چون مدرسه در محیط زندگی اجتماعی فرد قراردارد) ولی در دوران دانشگاه احتمال تغییر نگرش های فرد بیشتر می شود.

۲۷-نگرش ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟
پاسخ: نگرش پس از شکل گیری از ثبات بیشتری برخوردار است و تابع هماهنگی شناختی می باشد، یعنی نگرش پس از تشکیل شدن در برابر تغییر ،مقاومت می کند.

۲۸-منظوراز ادراک کارآیی چیست ؟
پاسخ: فرد احساس کند دانش و مهارت لازم برای انجام کاری را دارد.

۲۹-منظور از ادراک کنترل چیست ؟ مثال بزنید.
پاسخ: تمایل فرد به اینکه هنگام انجام کاری، محیط را تحت کنترل خود داشته باشد تا پیامدهای ناگوار را از خود دور کند. مثال هنگام خارج کردن خاری از انگشتمان دوست داریم خودمان با سوزن آن خار را خارج کنیم نه اطرافیانمان ( ممکن است تصور کنیم آنها انگشتمان را زخمی میکنند.)

۳۰-چراگاهی فرد هنگام انجام کاری با وجود احساس درد و رنج ،باز با رضایت به انجام آن کار ادامه می دهد؟
پاسخ: چون فکر می کند که می تواند محیط اطراف خود را تحت کنترل داشته باشد و از میزان درد و رنج خود بکاهد(ادراک کنترل)

۳۱-منظور از اسناد چیست و در ایجاد نگرش چه نقشی دارد؟
پاسخ: اسناد یعنی استدلال کردن نسبت به عوامل شکست یا پیروزی. گاهی افراد عوامل شکست را در خود جستجو می کنند بنابراین سعی می کنند در خود دست به اصلاح بزنند و گاهی عامل شکست را دیگران می دانند و از دیگران انتظار دارند که تغییر کنند .

۳۲-دوگروه را مقایسه کنید که گروه اول عامل شکست را خود نمی دانند و گروه دوم که خود را عامل پیروزی می دانند؟
پاسخ: گروه اول برداشت ادراک کنترل ندارند هر چند ممکن است کارآیی خود را زیر سوال قرار ندهند و عامل شکست را بیرونی می دانند(اسناد می کنند).گروه دوم دارای ادراک کنترل و ادراک کارآیی بالایی برای خود قائل هستند.(اسناد مثبت نسبت به خود دارند)

۳۳-چرا افراد شکست را به چیزی نسبت می دهند؟
پاسخ: زیرا نمی توانند عوامل آن را کنترل کنند و انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهند داشت.

۳۴-چگونه می توان به افرادی که احساس شکست دارند و عوامل شکست را به بیرون از خود نسبت می دهند کمک کرد؟
پاسخ: باید به این افراد گفت که برای پیروزی ،باید به امکانات خود توجه کنند که می توانند از آن استفاده
کنند و در اختیار خودشان هست مانند زمان، برنامه ریزی، استعدادهای فردی، تلاش بیشتر و…نه چیزهایی که در اختیار ما نیست و ما نمی توانیم آنها را تغییر دهیم. مثال دانش آموزی عدم موفقیت خود در کنکور سال ۹۸ را به ساعات زیاد کلاس های مدرسه نسبت دهد و بگوید چون ما در سال دوازدهم ۳۵ ساعت در هفته به مدرسه می رفتیم (برخلاف دانش آموزان سال آخر متوسطه در کنکورهای سال های قبل) نتوانستم خیلی خوب آماده شوم. درحالی باید به او بگوییم شرایط همه مانند شماست پس سعی کن با برنامه ریزی بهتر و تلاش بیشتر موفق شوی نه اینکه ساعات زیاد کلاس های مدرسه را عامل شکست خود بدانی.

۳۵-برای موفقیت در هر کاری فرد باید به چه عواملی توجه کند؟
پاسخ:۱-به عواملی توجه کنند که در کنترل خودش باشد.۲-بتواند با تلاش ،موانع پیش رو را بردارد.۳-پیروزی یا شکست را به عوامل درونی مانند تلاش نسبت دهد نه عوامل بیرونی مانند دشواری تکالیف یا بد شانسی یا….

۳۶-منظورازدرماندگی آموخته شده چیست؟
پاسخ: وقتی باور می کنیم و می آموزیم که ما نمی توانیم و کاری از دست مان برنمی آید نه اینکه واقعا ناتوان باشیم .اگر بین کار خودمان و نتایج به دست آمده رابطه ای نبینیم و نتایج به دست آمده را خارج از خواست و عمل خود بدانیم دچار درماندگی آموخته شده شده ایم. مثال دانش آموزی که باوجود درس
خواندن نتواند نمره ای خوب بگیرد کم کم دچار درماندگی می شود.

۳۷-چه کسانی دچار درماندگی آموخته شده می شوند؟
پاسخ: کسانی که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی دانند و فکر می کنند هر کاری انجام دهند به موفقیت نمی رسند یعنی پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار می دانند و رویدادها را در کنترل خود نمی دانند.

۳۸-نمونه ای از درماندگی آموخته شده در حیوانات مثال بزنید ؟
پاسخ: فیلی که در کودکی با طنابی بسته شده و نتوانسته خود را از آن رها کند پس از مدتی دست از تلاش بر می دارد و در سنین بیشتر با وجود اینکه بزرگ شده و به راحتی از عهده پاره کردن طناب بر می آید جهت رها شدن تلاشی نمی کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.