سوالات درس ۵ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات درس ۵ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس پنجم

سوالات درس ۵ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس پنجم

سوالات هدیه پنجم / درس پنجم: گل صدبرگ

۱- مشهورترین نام عالم چیست ؟
جواب: محمد(ص)

۲- پنج نمونه از ویژگی های اخلاقی پیامبر را به طور کلی بنویسید .
جواب: ۱- خدا را بسیار دوست داشت . ۲- تمیز و آراسته بود . ۳- بسیار باادب بود . ۴- به علم و دانش بسیار اهمیت می داد . ۵- به درختان و حیوانات توجه داشت .

۳- پیامبر (ص) در مورد نماز چه فرمودند ؟
جواب: نماز نور چشم من است .

۴- پیامبر (ص) هنگام بیرون رفتن از خانه چگونه خود را آماده می کردند ؟ و در این باره چه می فرمودند ؟
جواب: به آینه نگاه می کردند و موهایشان را شانه می زدند و می فرمودند : «خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم ، تمیز و اراسته باشیم .

۵- آیه ی «اِنَّ اللهَ َو مَ َلائِکَتَهُ یُ َصُلونَ عَلَی النَّبی یَا اَیُهَا الَذینَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّموا تَسلیما» درباره ی چه موضوعی است ؟
جواب: سلام و صلوات خدا ، فرشتگان و مؤمنان بر پیامبر اسلام (ص)

۶- چه کسی در وقت نماز ، با گفتن اذان پیامبر (ص) را خوشحال می کرد ؟
جواب: بلال حبشی

۷- به فرموده ی پیامبر چه چیزی کینه را از دل می برد ؟
جواب: خوشرویی

۸- چه کسانی بر پیامبر و خانواده اش سلام و درود می فرستند ؟
جواب: خداوند ، فرشتگان و مسلمانان

۹- به فرموده ی پیامبر (ص) دانش مانند چیست و کلید آن چه می باشد ؟
جواب: دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است .

۱۰- معنی آیه ی « وَ ما ارسَلناکَ اِلّا رَحمَه لِلعالمین» چیست ؟
جواب: ای پیامبر! ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم .

۱۱- پیامبر به اسیران جنگ بدر چه فرمود ؟
جواب: هرکدام از شما که به ده نفر خواندن و نوشتن بیاموزد ، آزاد می شود .

۱۲- پیامبر (ص) در مورد مسواک زدن چه فرمودند ؟
جواب: مسواک زدن پیش از نماز ، ثواب آن را هفتاد برابر می کند .

۱۳- پیامبر (ص) در مورد قهر کردن چه فرمودند ؟
جواب: دو مسلمان نباید بیش از سه روز با هم قهر باشند .

۱۴- حضرت محمد (ص) در مورد پاکیزگی چه فرمودند ؟
جواب: تا می توانید پاکیزه باشید ، پاکیزگی از پایه های دین اسلام است .

سری دوم سوالات متن هدیه پنجم (تکمیلی):

۱- چه کسانی بر پیامبر درود و سلام می فرستند؟
جواب: خدای مهربان – فرشتگان – همه مسلمان در سراسر زمین

۲- پیامبر دوست داشتنی ترین …دوست خدا… و بهترین بنده ی که نام زیبایش …مشهورترین نام عالم… است

۳- نام چه کسی را در تمام نمازهایمان می بریم؟
جواب: حضرت محمد

۴- هر گاه نام حضرت محمد رامی شنویم قلب مان …شاد… می شود و بر او و خانواده پاکش …درود… می فرستیم

۵- از رفتارهای پیامبر که نشان دهنده علاقه به خداوند است بیان کنید .
جواب: شروع کار با نام خدا و در پایان کار خدا را شکر می کرد
تسلیم امر خدا بود و می فرمود همیشه و همه جا فرمان خدا بر هر چیزی مقدم است
چش انتظار رسیدن وقت نماز بود و می فرمود نماز نور چشم من است
وقت نماز به بلال می گفت ای بلال اذان بگو و ما را با اذان گفتن خوشحال کن
به قرآن علاقه زیادی داشت و شب ها قبل از خواب بعضی از سوره ها را با صدای زیبایی می خواند

۶- از تمیز و آراسته بودن پیامبر به چند مورد اشاره کنید
جواب: به بهداشت و سلامت بدن اهمیت می داد
لباس هایش بسیار پاکیزه بود و می فرمود تا می توانید پاکیزه باشید پاکیزگی از پایه های دین اسلام است
بعد از غذا و پیش از خواب و بعد از بیدار شدن مسواک می زد و در مسافرت مسواکش را با خود می برد و می فرمود مسواک زدن قبل از نماز ثواب آن را هفتاد برابر می کند غذای داغ نمی خورد و آن رافوت نمی کرد
برای خشک کردن دست و صورت حوله ای مخصوص داشت آن قدر خوشبو بود که هر گاه از جایی می گذشت مردم می گفتند پیامبر از اینجا عبور کرده است
هر گاه می خواست از خانه بیرون رود به آینه نگاه می کرد و موهایش را شانه می کرد و می فرمود خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم تمیز و آراسته باشیم

۷- آیه ان االله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو صلو علیه و سلمو تسلیما به چه معنا و بعد از شنیدن آن چه می کنیم؟
جواب: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند . ای مومنان بر او درود فرستید و سلام گویید و تسلیم فرمان او باشید صلوات می فرستیم

۸- وظایف ما در برابر پیامبر چیست؟
جواب: صلوات بفرستیم – تسلیم فرمان او باشیم – از ایشان دفاع کنیم – به ایشان ایمان داشته باشیم – از رفتارهای ایشان الگو بگیریم

۹- از نشانه های ادب پیامبر به چند مورد اشاره کنید
جواب: در سلام کردن از همه پیشی می گرفت
خوش رو بود و می فرمود خوش رویی کینه را از دل می برد
وقتی با کسی دست می داد دستش را زود عقب نمی کشید
وقتی برای چند نفر صحبت می کرد نگاهش را میان همه تقسیم می کرد
به عهد و پیمان خود وفا می کرد و اگر باکسی وعده ی ملاقات داشت سر موقع به آنجا می رفت
با کسی قهر نمی کرد و هر گاه با خبر می شد عده ای قهرند برای آشتی دادن تلاش می کرد و می فرمود دو مسلمان نیاید بیشتر از سه روز با هم قهر باشند
در برابر خوبی ها تشکر می کرد تشکر کردنش گاه با هدیه ، گاه با لبخند ، گاه با دعا کردن برای او همراهبود
اگر کسی از ایشان عذرخواهی می کرد زود عذرش را می پذیرفت
هرگاه سوار بر حیوانی بود و پیاده ای را در مسیر می دید او را سوار می کرد
هنگام مسافرت در آخر کاروان حرکت می کرد تا اگر کسی از کاروان جا مانده است به او کمک کند

۱۰- از رفتارهای پیامبر که نشان دهند علاقه به علم و دانش بود مثال بزنید .
جواب: از هم نشینی با کسانی که گفت و گوی علمی می کردند شادمان می شد
به اسیران جنگ بدر گفت هر کدام از شما به ده نفر خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد می شود می فرمود زگهواره تا گور دانش بجوی
مردم را به پرسش تشویق می کرد و می گفت دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است به کسانی که در جلسه علمی حاضر می شدند توصیه می کرد یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه دارید
سفارش می کرد که مسلمانان دیگر زبان های مورد نیاز را بیاموزند

۱۱- آیه و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین به چه معناست؟ و چه مفهومی دارد؟
جواب: ای پیامبر ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم
پیامبر برای همه جهان باعث رحمت و مهربانی است

۱۲- از رفتارهایی که نشان دهنده توجه پیامبر به درختان و حیوانات است مثال بزنید
جواب: درخت های بسیاری می کاشت و مردم را به درخت کاری سفارش می کرد و می فرمود هرکس درختی رابکارد تا این درخت باقی است خداوند به او پاداش می دهد
به مردم سفارش می کرد که برای چیدن میوه ها به شاخه ها سنگ نزنند
اجازه نمی داد برای سرگرمی و نشاط حیوانات را به جان هم بیندازند یا برای تمرین تیراندازی حیوانی را هدف قرار دهند
می فرمود اگر سوار بر مرکبی شدید و از کنار آب گذشتید حیوان را کنار آب ببرید تا اگر تشنه است آب بخورد
هنگام دوشیدن شیر ناخن هایتان رابگیرید تا حیوان اذیت نشود
تمام شیر را ندوشید تا برای بچه اش هم بماند
اگر کسی حیوانی را برای مدتی طولانی با بار نگه می داشت می فرمود اگر کاری داری بار را زمین بگذار تا حیوان استراحت کند

۱۳- چرا رفتارهای پیامبر را دوست داریم و بر روی ما تاثیر می گذارد؟
جواب: چون ایشان تمام اخلاق های خوب را دارند و ما می توانیم از رفتار ایشان سرمشق بگیریم

۱۴- به فرموده پیامبر انجام چه کاری ثواب نماز را هفتاد برابر می کند؟
جواب: مسواک قبل از نماز

۱۵- حضرت در چه مواقعی مسواک می زند؟
جواب: بعد از غذا و پیش از خواب و بعد از بیدار شدن

۱۶- با ذکر سه حدیث اهمیت علم و دانش نزد پیامبر را بیان کنید
جواب: زگهواره تا گور دانش بجوی
یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه داری کنید
دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است

۱۷- چه رفتاری کینه را از بین می برد؟
جواب: خوش رویی

پیامبر چگونه در برابر خوبی ها تشکر می کرد؟
جواب: گاه با هدیه ، گاه با لبخند ، گاه با دعا کردن برای او همراه بود

۱۸- چرا پیامبر در کاروان در آخر حرکت می کرد؟
جواب: تا اگر کسی از کاروان جا ماند به او کمک کند

۱۹- دو سخن از پیامبر که نشان دهنده اهمیت به ادب است بیان کنید
جواب: خوش رویی کینه را از دل می برد
دو مسلمان نیاید بیشتر از سه روز با هم قهر باشند

۲۰- دو سخن از پیامبر که نشان دهند اهمیت به تمیزی و آراستگی بود بیان کنید؟
جواب: تا می توانید پاکیزه باشید پاکیزگی از پایه های دین اسلام است
مسواک زدن قبل از نماز ثواب آن را هفتاد برابر می کند
خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم تمیز و آراسته باشیم

۲۱- پیامبر به کسانی که در جلسه علمی حاضر می شدند چه می فرمود ؟ 
جواب: یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه دارید

۲۲- پیامبر به اسیر جنگ بدر چه فرمود؟
جواب: هر کدام از شما که به ده نفر خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد می شود

۲۳- سخنی از پیامبر درباره درخت کاری بنویسید؟
جواب: هر کس درختی بکار تا آن درخت بماند خداوند به او پاداش می دهد

۲۴- توصیه های پیامبر برای دوشیدن شیر حیوانات چه بود؟
جواب: می فرمود اگر سوار بر مرکبی شدید و از کنار آب گذشتید حیوان را کنار آب ببرید تا اگر تشنه است آب بخورد
هنگام دوشیدن شیر ناخن هایتان را بگیرید تا حیوان اذیت نشود
تمام شیر را ندوشید تا برای بچه اش هم بماند
اگر کسی حیوانی را برای مدتی طولانی با بار نگه می داشت می فرمود اگر کاری داری بار را زمین بگذار تا حیوان استراحت کند

۲۵- کامل کنید
همیشه و همه جا …فرمان خدا… بر همه چیز مقدم است
…نماز… نور چشم من است
…پاکیزگی… از پایه های اسلام است
…مسواک زدن… قبل از نماز ثواب آن را هفتاد برابر می کند
خداوند دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم …تمیز… و …آراسته… باشیم
خوش رویی …کینه… را از بین می برد
دو مسلمان نباید بیشتر از …سه روز… با هم قهر باشند
دانش مانند گنج است و کلید آن …پرسش… است
دانش را با …نوشتن… نگه داری کنید

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۵ هدیه های آسمانی پنجم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۶ هدیه پنجم و برای بخش قبلی از سوالات درس چهارم هدیه پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.