جواب درس ۵ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱

جواب درس ۵ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس پنجم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۵ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس پنجم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۵: می‌خواهم وضو بگیرم

جواب تمرین کنیم صفحه ۲۹ هدیه ها دوم ابتدایی

یک بار دیگر وضو گرفتن را با کمک معلّم در حیاط مدرسه تمرین می‌کنیم تا آن را خوب یاد بگیریم.
پاسخ: بدون جواب نوشتاری!

جواب همراه با خانواده صفحه ۲۹ هدیه ها دوم ابتدایی

با کمک پدر یا مادر، وضو را در خانه تمرین کنید. سپس یک بار وضو بگیرید و از آن‌ها بخواهید جدول زیر را برای شما کامل کنند.
پاسخ: این بخش باید توسط پدر و یا مادر عزیز تکمیل شود.

جواب امین و مینا صفحه ۳۰ هدیه ها دوم ابتدایی

امین و مینا می‌خواهند این شکل‌ها را به ترتیب شماره‌گذاری کنند. شما هم به آن‌ها کمک کنید.جواب امین و مینا صفحه ۳۰ هدیه ها دوم ابتدایی

جواب ببین و بگو صفحه ۳۱ هدیه ها دوم ابتدایی

برای چه کارهایی وضو می‌گیریم؟
_ خواندن نماز
_ خواندن قرآن و دست زدن به خط قرآن
_ بهتر است برای …..
پاسخ: رفتن به مسجد و زیارتگاه ها وضو داشته باشیم