سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۰ :کشور ما چگونه اداره می شود؟

توجه فایل PDF روی کتاب و سوال و جواب به انتهای سوالات اضافه شد!

۱- مهم ترین وظایف حکومت چیست؟
جواب: ۱- وضع قوانین و مقررات برای اداره ی جامعه
۲- تأمین رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و ایجاد شغل
۳- رسیدگی به شکایت ها و حل اختلافات مردم
۴- حفظ امنیت و جلوگیری از افرادی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند.
۵- دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن

۲- حکومت سلطنتی پهلوی در چه سالی و به رهبری چه کسی سرنگون شد؟
جواب: سال ۱۳۵۷– به رهبری امام خمینی(ره)

۳- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟
جواب: حکومتی است که در آن قوانین اسلامی اجرا می شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.

۴- چه کسانی کشور را اداره می کنند؟
جواب: ۱- رهبر ۲- قوای سه گانه : مقننه ، مجریه ، قضاییه

۵- بر طبق قانون اساسی ، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی کیست؟
جواب: فقیه‌ی که از مسائل زمان آگاهی دارد.

۶- رهبر جامعه ی اسلامی چگونه باید باشد تا جامعه را به بهترین شکل هدایت و رهبری کند؟
جواب: ۱- نمونه ی یک مسلمان کامل باشد.
۲- عالم ، عادل و شجاع باشد.
۳- از دستورهای اسلام پیروی کند.
۴- از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد.

۷- حکومت برای این که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد ، به چند قوه تقسیم شده است؟ نام ببرید.
جواب: سه قوه : مقننه ، مجریه ، قضاییه

۸- قوه ی مقننه از چه کسانی تشکیل شده است؟
جواب: ۱- مجلس شورای اسلامی ۲- شورای نگهبان

۹- قوه ی مجریه شامل چه کسانی است؟
جواب: ۱- رئیس جمهور ۲- هیئت وزیران

۱۰- وظیفه ی قوه ی مقننه چیست؟
جواب: تصویب قانون یعنی قانون گذاری(نوشتن قوانین)می کند.

۱۱- قوه ی قضاییه از چه کسانی تشکیل شده است؟
جواب: ۱- رئیس قوه ی قضاییه ۲- دادسراها و دادگاه ها

۱۲- وظیفه ی قوه ی مجریه چیست؟
جواب: ۱- اجرای قوانین ۲- تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم ۳- پیشرفت کشور

۱۳- وظیفه ی قوه ی قضاییه چیست؟
جواب: ۱- رسیدگی به اختلافات و شکایت های مردم ۲- نظارت بر اجرای درست قوانین

۱۴- مهم ترین قانون هر کشور چیست؟
جواب: قانون اساسی آن کشور

۱۵- در قانون اساسی چه چیزی نوشته شده است؟
جواب: روش اداره ی هر کشور

۱۶- قوه ی مجریه همان …دولت… است.

۱۷- دولت از چه کسانی تشکیل شده است؟
جواب: رئیس جمهور و وزیران

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات درس ۱۰ مطالعات پنجم

۱ -در یک گروه از دانش آموزان مدرسه اگر مدیر یا معاون نباشد چه می شود؟
جواب: نظم گروه به هم میخورد – تقسیم کارها به درستی انجام نمی شد – و کارها درست انجام نمی شد – و ممکن بود به دلیل بی نظمی اتفاقی برای کسی بیافتد

۲ -همانطور که برای اداره یک گروه به افراد و نقش هایی نیاز داریم برای اداره ی یک کشور نیز به …حکومت… نیازمندیم

۳ -مهم ترین وظایف حکومت ها چیست؟
جواب: – وضع قوانین و مقررات برای اداره جامعه
– تامین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و ایجاد شغل و ساختن جاده و پل و…
– رسیدگی به شکایت ها و حل اختلافات مردم
– حفظ امنیت و جلوگیری از کار افرادی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند
– دفاع از کشور در مقابل حمله دشمن

۴ -حکومت کشور ما چیست؟
جواب: جمهوری اسلامی

۵ -پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی حکومت سلطنتی پهلوی سرنگون شد

۶ -حکومت پهلوی چگونه حکومتی بود؟
جواب: ستمگر بود و مردم آن را انتخاب نکرده بودند

۷ -حکومت جمهوری اسلامی چگونه انتخاب شد؟
جواب: پس از پیروزی انقلاب مردم در روز ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ به پای صندوق های رای رفتند و بیش از ۹۸ درصد آن ها به حکومت جمهوری اسلامی رای آری دادند

۸ -حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟
جواب: ۱۲ فرودین ۱۳۵۸

۹ -حکومت اسلامی چه حکومتی است؟
جواب: حکومتی است که در آن قوانین اسلامی اجرا می شود و مردم در اداره کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند

۱۰-قانون اساسی را تعریف کنید؟
جواب: مهم ترین قانون هر کشور قانون اساسی آن است و در قانون اساسی روش اداره کشور مشخص شده است

۱۱-بر طبق قانون اساسی رهبر کیست؟
جواب: بر طبق قانون اساسی رهبری جامعه اسلامی ما به عهده فقیه‌ی است که از مسایل زمان آگاه باشد

۱۲-ویژگی های رهبر جامعه اسلامی را بیان کنید؟
جواب: رهبر جامعه اسلامی باید نمونه یک مسلمان کامل باشد – او باید عالم و عادل و شجاع باشد – از دستورهای اسلام پیروی کند – از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد تا بتواند جامعه را به بهترین شکل هدایت و رهبری کند

۱۳ -اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران که بود؟
جواب: اتولین رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی بود که انقلاب اسلامی را هدایت کردند و آن ره به پیروزی رساندند

۱۴-امام خمینی در چه سالی رحلت کردند؟
جواب: ۱۳۶۸

۱۵-پس از رحلت امام خمینی چه کسی رهبر شد؟
جواب: پس از رحلت امام خمینی حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شدند و رهبری کشور اسلامی ما را به دست گرفتند

۱۶ -حکومت اسلامی برای اینکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد چه می کند؟
جواب: به سه قوه تقسیم شده است و هر قوه مسئولیت هایی به عهده دارد

۱۷-مقام رهبری بر همه فعالیت هایی که قوه‌ی سه گانه انجام می دهند نظارت دارد و آن ها را هدایت می کند

۱۸-قوای سه گانه شامل چیست؟
جواب: قوه مقننه و قوه مجریه و قوه ی قضاییه

۱۹-قوه مقننه شامل چیست؟
جواب: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

۲۰-در کشور ما قوه مقننه چه وظیفه دارد؟
جواب: وظیفه قانون گذاری

۲۱-نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه انتخاب می شوند؟
جواب: هر چهار سال یکبار با رای مردم

۲۲-برای اداره یک کشور و تصمیم گیری چه چیزی لازم است؟
جواب: مقررات و قوانین

۲۳-وظیفه قوه مجریه چه وظیفه ای دارد؟
جواب: اجرای قوانین و تامین رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور

۲۴-قوه مجریه همان دولت است

۲۵-دولت از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
جواب: رئیس جمهور و هیات وزیران

۲۶-رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟
جواب: هر چهار سال یکبار با رای مردم

۲۷-دولت چه کارهایی انجام می دهد؟
جواب: ساختن جاده و پل و بیمارستان – کمک به کشاورزی و صنایع – صادرات و واردات – روابط با کشورهای خارجی – حفظ امنیت مردم – فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مردم

۲۸-قوه قضاییه از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
جواب: رئیس قوه ی قضاییه – دادسراها- دادگاهها

۲۹-وظیفه قوه قضاییه چیست؟
جواب: قوه قضاییه بر اجرای درست قوانین نظارت می کند یعنی اگر در جایی قانون رعایت نشود و تخلفی صورت بگیرد به آن رسیدگی می کند

۳۰-قوه قضاییه از طریق دادگاه ها به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند

سوالات متن روی کتاب PDF
1.1MB
جزوه نکات و سوال و جواب
0.4MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۱ مطالعات پنجم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس نهم مطالعات پنجم استفاده نمایید.