سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۰ :کشور ما چگونه اداره می شود؟

۱- مهم ترین وظایف حکومت چیست؟
جواب: ۱- وضع قوانین و مقررات برای اداره ی جامعه
۲- تأمین رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و ایجاد شغل
۳- رسیدگی به شکایت ها و حل اختلافات مردم
۴- حفظ امنیت و جلوگیری از افرادی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند.
۵- دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن

۲- حکومت سلطنتی پهلوی در چه سالی و به رهبری چه کسی سرنگون شد؟
جواب: سال ۱۳۵۷– به رهبری امام خمینی(ره)

۳- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟
جواب: حکومتی است که در آن قوانین اسلامی اجرا می شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.

۴- چه کسانی کشور را اداره می کنند؟
جواب: ۱- رهبر ۲- قوای سه گانه : مقننه ، مجریه ، قضاییه

۵- بر طبق قانون اساسی ، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی کیست؟
جواب: فقیه‌ی که از مسائل زمان آگاهی دارد.

۶- رهبر جامعه ی اسلامی چگونه باید باشد تا جامعه را به بهترین شکل هدایت و رهبری کند؟
جواب: ۱- نمونه ی یک مسلمان کامل باشد.
۲- عالم ، عادل و شجاع باشد.
۳- از دستورهای اسلام پیروی کند.
۴- از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد.

۷- حکومت برای این که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد ، به چند قوه تقسیم شده است؟ نام ببرید.
جواب: سه قوه : مقننه ، مجریه ، قضاییه

۸- قوه ی مقننه از چه کسانی تشکیل شده است؟
جواب: ۱- مجلس شورای اسلامی ۲- شورای نگهبان

۹- قوه ی مجریه شامل چه کسانی است؟
جواب: ۱- رئیس جمهور ۲- هیئت وزیران

۱۰- وظیفه ی قوه ی مقننه چیست؟
جواب: تصویب قانون یعنی قانون گذاری(نوشتن قوانین)می کند.

۱۱- قوه ی قضاییه از چه کسانی تشکیل شده است؟
جواب: ۱- رئیس قوه ی قضاییه ۲- دادسراها و دادگاه ها

۱۲- وظیفه ی قوه ی مجریه چیست؟
جواب: ۱- اجرای قوانین ۲- تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم ۳- پیشرفت کشور

۱۳- وظیفه ی قوه ی قضاییه چیست؟
جواب: ۱- رسیدگی به اختلافات و شکایت های مردم ۲- نظارت بر اجرای درست قوانین

۱۴- مهم ترین قانون هر کشور چیست؟
جواب: قانون اساسی آن کشور

۱۵- در قانون اساسی چه چیزی نوشته شده است؟
جواب: روش اداره ی هر کشور

۱۶- قوه ی مجریه همان …دولت… است.

۱۷- دولت از چه کسانی تشکیل شده است؟
جواب: رئیس جمهور و وزیران

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات درس ۱۰ مطالعات پنجم

۱ -در یک گروه از دانش آموزان مدرسه اگر مدیر یا معاون نباشد چه می شود؟
جواب: نظم گروه به هم میخورد – تقسیم کارها به درستی انجام نمی شد – و کارها درست انجام نمی شد – و ممکن بود به دلیل بی نظمی اتفاقی برای کسی بیافتد

۲ -همانطور که برای اداره یک گروه به افراد و نقش هایی نیاز داریم برای اداره ی یک کشور نیز به …حکومت… نیازمندیم

۳ -مهم ترین وظایف حکومت ها چیست؟
جواب: – وضع قوانین و مقررات برای اداره جامعه
– تامین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و ایجاد شغل و ساختن جاده و پل و…
– رسیدگی به شکایت ها و حل اختلافات مردم
– حفظ امنیت و جلوگیری از کار افرادی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند
– دفاع از کشور در مقابل حمله دشمن

۴ -حکومت کشور ما چیست؟
جواب: جمهوری اسلامی

۵ -پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی حکومت سلطنتی پهلوی سرنگون شد

۶ -حکومت پهلوی چگونه حکومتی بود؟
جواب: ستمگر بود و مردم آن را انتخاب نکرده بودند

۷ -حکومت جمهوری اسلامی چگونه انتخاب شد؟
جواب: پس از پیروزی انقلاب مردم در روز ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ به پای صندوق های رای رفتند و بیش از ۹۸ درصد آن ها به حکومت جمهوری اسلامی رای آری دادند

۸ -حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟
جواب: ۱۲ فرودین ۱۳۵۸

۹ -حکومت اسلامی چه حکومتی است؟
جواب: حکومتی است که در آن قوانین اسلامی اجرا می شود و مردم در اداره کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند

۱۰-قانون اساسی را تعریف کنید؟
جواب: مهم ترین قانون هر کشور قانون اساسی آن است و در قانون اساسی روش اداره کشور مشخص شده است

۱۱-بر طبق قانون اساسی رهبر کیست؟
جواب: بر طبق قانون اساسی رهبری جامعه اسلامی ما به عهده فقیه‌ی است که از مسایل زمان آگاه باشد

۱۲-ویژگی های رهبر جامعه اسلامی را بیان کنید؟
جواب: رهبر جامعه اسلامی باید نمونه یک مسلمان کامل باشد – او باید عالم و عادل و شجاع باشد – از دستورهای اسلام پیروی کند – از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد تا بتواند جامعه را به بهترین شکل هدایت و رهبری کند

۱۳ -اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران که بود؟
جواب: اتولین رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی بود که انقلاب اسلامی را هدایت کردند و آن ره به پیروزی رساندند

۱۴-امام خمینی در چه سالی رحلت کردند؟
جواب: ۱۳۶۸

۱۵-پس از رحلت امام خمینی چه کسی رهبر شد؟
جواب: پس از رحلت امام خمینی حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شدند و رهبری کشور اسلامی ما را به دست گرفتند

۱۶ -حکومت اسلامی برای اینکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد چه می کند؟
جواب: به سه قوه تقسیم شده است و هر قوه مسئولیت هایی به عهده دارد

۱۷-مقام رهبری بر همه فعالیت هایی که قوه‌ی سه گانه انجام می دهند نظارت دارد و آن ها را هدایت می کند

۱۸-قوای سه گانه شامل چیست؟
جواب: قوه مقننه و قوه مجریه و قوه ی قضاییه

۱۹-قوه مقننه شامل چیست؟
جواب: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

۲۰-در کشور ما قوه مقننه چه وظیفه دارد؟
جواب: وظیفه قانون گذاری

۲۱-نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه انتخاب می شوند؟
جواب: هر چهار سال یکبار با رای مردم

۲۲-برای اداره یک کشور و تصمیم گیری چه چیزی لازم است؟
جواب: مقررات و قوانین

۲۳-وظیفه قوه مجریه چه وظیفه ای دارد؟
جواب: اجرای قوانین و تامین رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور

۲۴-قوه مجریه همان دولت است

۲۵-دولت از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
جواب: رئیس جمهور و هیات وزیران

۲۶-رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟
جواب: هر چهار سال یکبار با رای مردم

۲۷-دولت چه کارهایی انجام می دهد؟
جواب: ساختن جاده و پل و بیمارستان – کمک به کشاورزی و صنایع – صادرات و واردات – روابط با کشورهای خارجی – حفظ امنیت مردم – فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مردم

۲۸-قوه قضاییه از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
جواب: رئیس قوه ی قضاییه – دادسراها- دادگاهها

۲۹-وظیفه قوه قضاییه چیست؟
جواب: قوه قضاییه بر اجرای درست قوانین نظارت می کند یعنی اگر در جایی قانون رعایت نشود و تخلفی صورت بگیرد به آن رسیدگی می کند

۳۰-قوه قضاییه از طریق دادگاه ها به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند