سوالات درس ۱۱ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۱۱ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل یازدهم علوم هفتم

سوالات درس ۱۱ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل یازدهم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم /

فصل ۱۱

۱ ـ سلول را تعریف کنید.
جواب: سلول واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.

۲ ـ چند ویژگی مشترک جانداران را بنویسید.
جواب: همگی از یاخته تشکیل شده اند.

۳ ـ بلندترین سلول بدن چه نام دارد ؟
جواب: سلول عصبی.

۴ ـ نام علمی چربی لیپید و نام علمی قند کربو هیدرات است.

۵ ـ از اجتماع دستگاه بدن موجود زنده به وجود می آید.

۶ ـ دستگاه های بدن را نام ببرید.
جواب: دفع ادرار – گردش خون- گوارش .

۷ ـ دستگاه را تعریف کنید.
جواب: از اجتماع عضو واندام های بدن دستگاه به وجود می آید.

۸ ـ اندام را تعریف کنید. چند مثال بزنید.
جواب: وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار بگیرند اندام تشکیل می شود.

۹ ـ بافت را تعریف کنید .
جواب: از اجتماع تعداد زیادی یاخته که کار آنها مشابه است بافت تشکیل میشود.

۱۰ ـ نام دیگر پرسلولی پر گنه یا کلونی می باشد.

۱۱ ـ دو وظیفه غشاء پلاسمایی را بنویسید.
جواب: محافظت از یاخته و کنترل ورود و خروج مواد.

۱۲ ـ غشاء پلاسمایی نفوذ پذیری انتخابی دارد. این جمله یعنی چه؟
جواب: یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود میدهد و مواد زائد و ترشحی را دفع می کند .

۱۴ ـ هر سانتی متر مربع پوست حدود ۱۰۰,۰۰۰ یاخته دارد.

۱۵ ـ چرا سلولهای عصبی دراز و کشیده هستند؟
جواب: برای این که انتقال پیام راحت تر انجام شود.

۱۷ ـ چرا سلول های خونی گرد هستند؟
جواب: برای این که راحت تردر خون جریان داشته باشند.

۱۸ ـ وظیفه جسم گلژی را بنویسید.
جواب: بخش صادرات یاخته که تولیدات آن را بسته بندی کرده وبر چسب می زند و به بخش های مختلف می فرستد جسم گلژی گویند.

۱۹ ـ پروکاریوت را تعریف کنید. با مثال.
جواب: هسته ، غشای پوشانده شده ندارد. مثل باکتری ها.

۲۰ ـ یوکاریوت را تعریف کنید .با مثال.
جواب: هسته دارای غشای پوشانده شده است . مثل گیاهان جانوران.

۲۱ ـ سلولها بر اساس وضعیت هسته به دو گروه تقسیم می شوند. نام ببرید.
جواب: پروکاریوت – یو کاریوت

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۱ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۱۲ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دهم علوم هفتم استفاده نمایید.