جواب تمرین صفحه ۶۶ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۶۶ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱۰ صفحه ۶۶ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۶۶ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱۰ صفحه ۶۶ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۶۶ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

تمرینات فصل 3 فیزیک دهمبرای جسمی به جرم m که رو به بالا حرکت می‌کند و از سطح زمین دور می‌شود نشان دهید کار نیروی وزن، همچنان از رابطهٔ ۳-۶ به دست می‌آید. فرض کنید که جسم به اندازهٔ کافی نزدیک به سطح زمین بماند به .گونه‌ای که وزن آن ثابت باشد.
پاسخ: وقتی جسمی به سمت بالا حرکت می کنند جهت حرکت رو به بالا و نیروی وزن رو به پایین می شود پس زاویه بین این دو ۱۸۰ درجه خواهد بود.جواب تمرین ۳-۱۰ صفحه ۶۶ فیزیک دهم

$$ W وزن = F (cos\theta) = mg (cos\theta) (h_2 – h_1) = -mg (h_2 – h_1) = -\Delta U $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.