کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس یازدهم :: فرمانده دل ها

معنی کلمات درس یازدهم فارسی چهارم

دلتنگ : غمگینوصف ناپذیر : غیرقابل توصیف
مانع : سد ، جلوگیرینفوذ ناپذیر : غیرقابل نفوذ
محور : اساس ، مَبنابی وقفه : بی درنگ ، بدون توقف
مقابله : رویاروییگذرگاه : محل عبور ، جای گذر
مسئولیت : سرپرستی یک کارمهمسقا : کسی که به تشنگان آب می دهد.
اعتقاد : باورترجیح دادن : برگزیدن
به شدّت : زیاده از حد ، بسیار زیادمظلوم : ستمدیده
محتاج : نیازمنددرنگ : تأخیر
عملیات : فعالیت ها ، کارهاحمله : هجوم
متجاوز : ستمگرسربلندی : افتخار
خیره شدن : توجّه عمیقپیک : نامه رسان
نظاره کردن : نگاه کردناراده : همّت ، قصد
دژ : حصار ، قلعهاشغال : تصرّف
سقوط : افتادنمحتاج : نیازمند
تسخیرناپذیر : چیزی که به آسانی به دست نیاید.عملیات : عمل ها
دم : لحظهمهلکه : جای هالکت ، محل نابودی
شوق : میل ، عالقه ی فراوان به چیزیهمـیار

 

کلمات مخالف و متضاد درس یازدهم کلاس چهارم

مظلوم ظالم
پنهان آشکار
خاموش روشن
دوردست نزدیک
نیازمند بی نیاز
اشغال آزاد
پاک ناپاک
محتاج بی نیاز
سبک سنگین
درنگ فوراً
آزادی اسارت
پیروزی شکست
فرار قرار
اوّلین آخرین
کوچک بزرگ
خاموش روشن

کلمات هم خانواده درس یازدهم کلاس چهارم

منتظر = انتظار
اعتقاد = عقیده
مانع = منع
مرخصی = ترخیص
محتاج = احتیاج
مسئولیت =مسئول
وصف = توصیف
مطمئن = اطمینان
اعتقاد = معتقد
نظاره = نظارت
نظام = نظم ، ناظم
تسلیم = اسلام
مظلوم = ظلم ، ظالم
عملیات = عملی
شکر = تشکّر ، شاکر
اشغال =مشغول

کلمات سخت املایی درس یازدهم فارسی چهارم

مرخصی – قصه ها – منتظر – عروسک – حتی – مسئولیت – مانع – اعتقاد – محتاج – اشغال – تیپ – ضربه – محور – شلمچه – تسخیر ناپذیر – خُرد – وصف ناپذیر – بی وقفه – گذرگاه – سقا – مؤمن – مطمئن – سقوط – ترجیح – نظاره – عملیات – ضربه ی نهایی – نفوذ – جامع