کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس یازدهم :: فرمانده دل ها

معنی کلمات درس یازدهم فارسی چهارم

دلتنگ : غمگین وصف ناپذیر : غیرقابل توصیف
مانع : سد ، جلوگیری نفوذ ناپذیر : غیرقابل نفوذ
محور : اساس ، مَبنا بی وقفه : بی درنگ ، بدون توقف
مقابله : رویارویی گذرگاه : محل عبور ، جای گذر
مسئولیت : سرپرستی یک کارمهم سقا : کسی که به تشنگان آب می دهد.
اعتقاد : باور ترجیح دادن : برگزیدن
به شدّت : زیاده از حد ، بسیار زیاد مظلوم : ستمدیده
محتاج : نیازمند درنگ : تأخیر
عملیات : فعالیت ها ، کارها حمله : هجوم
متجاوز : ستمگر سربلندی : افتخار
خیره شدن : توجّه عمیق پیک : نامه رسان
نظاره کردن : نگاه کردن اراده : همّت ، قصد
دژ : حصار ، قلعه اشغال : تصرّف
سقوط : افتادن محتاج : نیازمند
تسخیرناپذیر : چیزی که به آسانی به دست نیاید. عملیات : عمل ها
دم : لحظه مهلکه : جای هالکت ، محل نابودی
شوق : میل ، عالقه ی فراوان به چیزی همـیار

 

کلمات مخالف و متضاد درس یازدهم کلاس چهارم

مظلوم ظالم
پنهان آشکار
خاموش روشن
دوردست نزدیک
نیازمند بی نیاز
اشغال آزاد
پاک ناپاک
محتاج بی نیاز
سبک سنگین
درنگ فوراً
آزادی اسارت
پیروزی شکست
فرار قرار
اوّلین آخرین
کوچک بزرگ
خاموش روشن

کلمات هم خانواده درس یازدهم کلاس چهارم

منتظر = انتظار
اعتقاد = عقیده
مانع = منع
مرخصی = ترخیص
محتاج = احتیاج
مسئولیت =مسئول
وصف = توصیف
مطمئن = اطمینان
اعتقاد = معتقد
نظاره = نظارت
نظام = نظم ، ناظم
تسلیم = اسلام
مظلوم = ظلم ، ظالم
عملیات = عملی
شکر = تشکّر ، شاکر
اشغال =مشغول

کلمات سخت املایی درس یازدهم فارسی چهارم

مرخصی – قصه ها – منتظر – عروسک – حتی – مسئولیت – مانع – اعتقاد – محتاج – اشغال – تیپ – ضربه – محور – شلمچه – تسخیر ناپذیر – خُرد – وصف ناپذیر – بی وقفه – گذرگاه – سقا – مؤمن – مطمئن – سقوط – ترجیح – نظاره – عملیات – ضربه ی نهایی – نفوذ – جامع

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس دوازدهم فارسی چهارم و برای بخش قبلی از معنی شعر علی ای همای رحمت کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از فارسی کلاس چهارم صفحه ۹۲ درک مطلب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.