کلمات درس ۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس آرش کمانگیر فارسی چهارم

کلمات درس ۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس آرش کمانگیر فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم /

درس ششم :: آرش کمانگیر

معنی برخی از جملات مهم:

شعر صفحه ۵۶ فارسی چهارم👇

 مرز را پرواز تیری می دهد سامان
معنی: پرواز یک تیر مرز را مشخص می کند

 گر به نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ آرزومان کور
معنی: اگر آن تیر در نزدیکی فرود آید خانه هایمان تنگ می شود و آرزو هایمان از بین خواهد رفت

ور بپرد دور تا کجا تا چند
معنی: اگر تا دور دست پرواز کند تا کجا ؟ چه مقدار ؟

کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ی ایمان
معنی: آن بازوی نیرومند کجاست و آن ایمان قوی

جان خود را در تیر کرد
معنی: آرش تمام توان خود را به تیر منتقل کرد

معنی کلمات درس ششم فارسی چهارم

نقص : عیب ، کمی وکاستیبی تابی : بی قراری
نبرد : جنگاندوهگین : غمگین ، غصه دار
آشتی : صلح و دوستیبردباری : صبر، شکیبایی
گهر : گوهر، مرواریدماهر : زبردست
استوار : پا برجا ، پایدارافراسیاب : فرمانده سپاه توران
فرود آید : پایین بیایدکمان : ابزار تیراندازی
چاره : راه حل ، تدبیرسامان دادن : منظّم کردن
سرپنجه : نیرومند ، تواناپولادین : ساخته شده از پولاد
پایداری : ایستادگی ، مقاومتدیرین : قدیمی
قامت : قد و بالا ، اندارهچست : چالاک و چابک
پایداری : صبح زود، اول صبحبرّان : برّنده ، تیز
رشید : راست قامت ، دلاورپهن : گسترده ، پهناور
تناور : تنومندگوارا : خوب ولذّت بخش
زمزمه : قوی ، آوازی زیرلبجاودانی : همیشگی
خرّم : شاد ، خوش حالگریزان : شتابان
چابک : تند وسریعتندر : صدای رعد
وارونه : برعکسزیرگوشی حرف زدن : پچ پچ کردن
منتظر : چشم به راهدشوار: سخت
بازوان : بازوهاخاور : مشرق ، محل طلوع خورشید
گام : قدمسرپنجه : توانا ونیرومند
تیزبال : سریعسرانجام : عاقبت
تحقیر : کوچک شمردنتوران : نژادی ایرانی
پیشنهاد : نظر، رأیاندوهگین : غمگین
اندوه : غم ، غصّه ، ناراحتیپهن : گسترده
نیم روز : میان روز، وسط روزبامداد : صبح زود
گهر : گوهر، مرواریدتیغه : لبه ی شمشیر
وارونه : برعکسبرق : صاعقه
بس : بسیار ، خیلی ، فراوانگوهر فشانی : پراکندن مروارید
اندر : دردیرین : قدیمی
نیرو : قدرت ، تواناییغرّان : غرّش کنان ، درحال غرّیدن
گام : قدم ، فاصله میان دو پا در راه رفتنتیره : تاریک ، سیاه
نگریستن : نگاه کردن ، دیدنتندر : بانگ وصدای رعد وبرق

کلمات مخالف و متضاد درس ششم کلاس چهارم

پیروزی شکست
نا امید امیدوار
سختی آسانی
آشتی قهر
خاور باختر
محکم سست
نهان آشکار
نازک ضخیم
دیوانه عاقل
شیرین تلخ
تیره روشن
توانا ناتوان
تنگ گشاد
بی جان جان دار
نیرومند ضعیف
بامداد شامگاه

کلمات هم خانواده درس ششم کلاس چهارم

تحقیر = حقارت ، حقیر
ماهر = مهارت
مشکل = اِشکال
منتظر = انتظار
توانا = توان
نقص = ناقص
رشید = رشادت
عیب = عیوب

کلمات سخت املایی درس ششم فارسی چهارم

طولانی – سپاه توران – افراسیاب – جیحون – بی تابی – قامتی رشید – استوار – نقص و عیب – تناور – تیغه ی شمشیر – گهر – چست و چابک – وزنده [مثل باد وزان] – غران – گریزان – گوهر فشانی