جواب درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۳ هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۳ هویت اجتماعی دوازدهم

گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم / امروز برای شما دوستان عزیز سایت همیار ؛ جواب فعالیت های درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم. شما در این بخش جواب صفحه ۱۸ و ۲۱ هویت دوازدهم را میتوانید مشاهده کنید. درس سوم: جامعه و فرهنگ

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۸ درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم

• وقتی وارد جامعه ای می شوید چگونه به مسلمان بودن یا مسلمان نبودن آنها پی میبرید؟ از ویژگی های فرهنگ اسلامیچند مورد را نام ببرید.
پاسخ: صدای اذان – گرفتن تسبیح در دست – مسجد – حجاب زنان و …

• با دوستان خود درباره ویژگی های فرهنگ عمومی ایرانی اسلامی و خرده فرهنگ های رایج درون این فرهنگ عمومی گفت و گو کنید.
پاسخ: رو بوسی کردن هنگام احوال پرسی – تعارف کردن هنگام ملاقات با یکدیگر- احترام به پدر و مادر و ریش سفیدان از جمله فرهنگ عمومی هستند.
آداب رسوم مربوط به اقوام کرد، ترک، عرب و … از جمله خرده فرهنگ های ایران اسلامی می باشند.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۱ درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم

• با راهنمایی دبیر خود، درباره دو فرهنگ متفاوت و فرصت ها و محدودیت هایی که برای بشریت به همراه داشته اند، گفت و گو کنید

فرصت محدودیت
فرهنگ دنیویسلطه بر طبیعت – دستیابی به فناوری های نوین به دلیل پیگیری اهداف دنیویناتوانی در ارزیابی عقاید و ارزش های جوامع مختلف – عدم توجه به ابعاد معنوی انسان
 فرهنگ معنیاوری در مورد عقاید و ارزش های جوامع مختلف به دلیل قبول عقل و وحی به عنوان ابزار شناخت علمیناتوانی در آبادانی دنیا به دلیل بی توجهی کامل به ابعاد دنیوی در برخی جوامع

 

مفاهیم اساسی:
فرهنگ

  • فرهنگ عمومی
  • خرده فرهنگ
  • ضد فرهنگ
  • خرده فرهنگ موافق

خلاصه کنید:
فرهنگ، روح و جان یک جامعه است.
فرهنگ شیوه زندگی مشترک انسان ها است.
فرهنگ عمومی : همه مردم در آن اشتراک دارند.
فرصت ها و محدودیت ها و نیز آرمان ها و ارزش ها معیاری برای ارزیابی جوامع و فرهنگ ها می باشد.

آنچه از این درس آموختیم:
دو نوع فرهنگ داریم : خرده فرهنگ و فرهنگ عمومی. فرهنگ عمومی همه افراد در جامعه راه و روش آن را می پذیرند. اما در شیوه اجرای فرهنگ عمومی ، از روش های خاصی استفاده می کنند. اگر شیوه زندگی خرده فرهنگ مثل فرهنگ عمومی باشد و از روش و روش آن تخطی نکند خرده فرهنگ نام دارد و در غیر این صورت ضد فرهنگ می‌نامند.