جواب درس ۱ فلسفه دوازدهم ؛ صفحه ۴ ، ۶ ، ۷

جواب درس ۱ فلسفه دوازدهم ؛ صفحه ۴ ، ۶ ، ۷

گام به گام درس اول فلسفه دوازدهم

جواب درس ۱ فلسفه دوازدهم ؛ صفحه ۴ ، ۶ ، ۷

گام به گام درس اول فلسفه دوازدهم

گام به گام فلسفه دوازدهم / پاسخ سوالات درس اول فلسفه دوازدهم همراه با جواب صفحه ۴ ، ۶ ، ۷ فلسفه دوازدهم انسانی

درس اول :: هستی و چیستی

جواب تکمیل گزاره‌ها صفحه ۴ فلسفه دوازدهم

۱- در اطراف ما اشیاء فراوانی هستند که هم «چیستی» آنها را می‌شناسیم و هم از «هستی»شان خبر داریم؛ مانند:
پاسخ: آب، گربه، درخت، پروانه و …

۲- برخی امور وجود دارند که از «هستی»شان خبر داریم امّا «چیستی» آنها هنوز برای ما روشن نیست؛ مانند:
پاسخ: جاذبه، روح، انرژی، نور و …

۳- «چیستی»های فراوانی را هم می‌توانیم در ذهن خود حاضر کنیم؛ در حالی که می‌دانیم این امور، حداقل تاکنون «وجود» ندارند؛ مانند:
پاسخ: موجودات افسانه ای و تخیلی، دیو، سیمرغ، ققنوس…

جواب بررسی صفحه ۶ فلسفه دوازدهم

اگر مفهوم «وجود» عین مفهوم «ماهیت» یا جزء آن بود، آیا مشکل و مسئله‌ای پیش می‌آمد؟ پاسخ مثبت یا منفی خود را توضیح دهید.
پاسخ: اگر وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود، اثبات وجود برای هیچ ماهیتی نیازمند دلیل نبود، و با تصور یک ماهیت، وجود آن را نیز تصور می کردیم و می پذیرفتیم. حال آن که گاهی ماهیتی را تصور می کنیم (مانند تصور ماهیت ققنوس) اما می دانیم که وجود ندارد . اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، نمی توان وجود را از ماهیت نفی کرد.

جواب بازبینی صفحه ۶ فلسفه دوازدهم

به فعالیت «تکمیل کنید» برگردید و با توجه به بیان ابن‌سینا، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

۱- آیا سه گزاره طرح شده، با بیان ابن سینا هماهنگ‌اند؟ 
پاسخ: بله

۲- کدام گزاره نظر ابن سینا را بیشتر تأیید می‌کند؟
پاسخ: گزاره سوم: بیانگر تمایز مفهوم وجود از ماهیت
گزاره دوم: شناخت هستی برخی امور و روشن نبودن ماهیت آنها

جواب به کار ببندیم صفحه ۷ فلسفه دوازدهم

۱- قضیه انسان موجود است را با کدام یک از قضایای زیر می‌توان مقایسه کرد؟
۱) انسان بشر است.
پاسخ: بی نیاز از دلیل است.
بشر همان انسان است

۲) انسان حیوان است.
پاسخ: بی نیاز از دلیل است.
مفهوم حیوان از ویژگی های ذاتی انسان است.

۳) انسان مخلوق است.
پاسخ: نیاز مند به دلیل است.
مخلوق بودن جز ویژگی های ذاتی انسان نیست.

۲- شبی علی و محمد در حال گفت‌وگو بودند، از دور، سایه چیزی شبیه به یک حیوان نشسته را دیدند. علی گفت: آن یک «سگ» است، ولی محمد گفت: آن یک «گرگ» است، وقتی کمی نزدیک‌تر شدند، دیدند نه سگ است و نه گرگ، بلکه یک تخته سنگ است!
به نظر شما چه نتیجه‌ای می‌توان در نسبت میان چیستی و هستی گرفت؟
پاسخ: آنها قائل به تمایز و مغایرت میان مفهوم ماهیت و وجود اند، می دانند که چیزی «هست» اما نمی دانند آن چیز «چیست» .انسان برای وجود، یک معنا در ذهن دارد و با اینکه نسبت به ماهیت آن موجود شک و تردید دارد که چه ماهیتی است، اما این شک و تردید به وجود آن موجود سرایت نمی کند .

۳- به گزاره‌های زیر توجه کنید و بگویید حمل کدام یک از محمول‌ها به موضوع‌ها نیازمند دلیل است و چرا؟
۱- انسان حیوان است.
پاسخ: «حیوان» ذاتی انسان است پس حمل آن بر انسان به دلیل نیاز ندارد.

۲- انسان شیر است.
پاسخ: « شیر » نوعی حیوان است، حمل آن بر انسان امکان ندارد،

۳- انسان عجول است.
پاسخ: « عجول » ویژگی ذاتی انسان نیست، حمل آن بر انسان نیازمند به دلیل است.

۴- انسان ناطق است.
پاسخ: « ناطق » ذاتی انسان است، حمل آن بر انسان نیازمند به دلیل نیست،

۵- انسان موجود است.
پاسخ: « موجود » ذاتی انسان نیست، حمل آن بر انسان نیازمند به دلیل است،

۴- آیا در قضیه «مثلث سه ضلعی است» حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟
پاسخ: خیر، زیرا« سه ضلعی » ویژگی ذاتی مثلث است، پس حمل آن بر مثلث نیازمند به دلیل نیست،

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.