جواب درس ۱۳ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۸۷ , ۸۸

جواب درس ۱۳ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۸۷ , ۸۸

جواب درس انتخاب پروانه هدیه سوم

جواب درس ۱۳ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۸۷ , ۸۸

جواب درس انتخاب پروانه هدیه سوم

گام به گام هدیه سوم / جواب سوالات درس سیزدهم هدیه سوم /درس ۱۳ : انتخاب پروانه

جواب فکر می‌کنم صفحه ۸۷ هدیه سوم

انتخاب پروانه درست بود؛ زیرا…
پاسخ: پروانه به سن تکلیف رسیده بود و می خواست به دستور خدا که بهترین و مهربان ترین دوست ما است عمل کند و حجاب داشته باشد.

جواب دوست دارم صفحه ۸۷ هدیه سوم

همیشه پوششی مناسب داشته باشم تا…
پاسخ: خدا از من راضی باشد.

جواب ببین و بگو صفحه ۸۷ هدیه سوم

چه ارتباطی میان این تصویر و حجاب وجود دارد؟ 
پاسخ: همان طور که مروارید داخل صدف نگهداری می شود زن هم مانند مروارید گرانبها و ارزشمند است پس باید حجاب داشته باشد تا از خطر دور باشد. جواب ببین و بگو صفحه ۸۷ هدیه سوم

جواب گفت و گو کنیم صفحه ۸۸ هدیه سوم

چگونه می‌توانیم در مهمانی‌ها، دستورات اسلامی را رعایت کنیم؟
پاسخ: باید لباس پوشیده و گشاد بپوشیم که تمام بدن از نامحرم پوشیده باشد و دختران هم باید موهای سر خود را بپوشانند.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۸۸ هدیه سوم

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۸۸ هدیه سومکدام محرم و کدام نامحرم هستند؟
پسر عمو:
پاسخ: نامحرم
عمو:
پاسخ: محرم
پسر خاله:
پاسخ: نامحرم
پدر بزرگ:
پاسخ: محرم
دختر دایی:
پاسخ: نامحرم
همسر برادر:
پاسخ: نامحرم
دختر عمو:
پاسخ: نامحرم

جواب کامل کنید صفحه ۸۸ هدیه سوم

شوهرخواهر سمانه، به منزل آنها آمده است. سمانه لباس مناسبی میپوشد. روسری اش را سر میکند ولی میخواهد بدون پوشیدن جوراب پیش او بیاید. خواهرش به او میگوید
پاسخ: بهتر است که جوراب هم بپوشی چون پاها هم باید از نامحرم پوشیده باشد

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۳ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۸۷ , ۸۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۴ هدیه سوم و برای بخش قبلی از جواب درس دوازدهم هدیه سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۳ هدیه سوم نیز دیدن فرمایید.