سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم با جواب

سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم با جواب

سوالات درس دوازدهم و سیزدهم ۱۲ و ۱۳ علوم سوم دبستان

سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم با جواب

سوالات درس دوازدهم و سیزدهم ۱۲ و ۱۳ علوم سوم دبستان

سوالات علوم سوم ابتدایی / سوالات درس ۱۲ و ۱۳ هر کدام جای خود (۱و۲)

سوالات بروز شده به کتاب جدید:

سوالات درس دوازدهم (هر کدام در جای خود ۱)
۱- انواع جانوران را نام ببرید ؟
جواب: مهره داران – بی مهره ها

۲- مهره داران را تعریف کنید ؟
جواب: به جانورانی که در بدن خود اسکلت و یا ستون مهره دارند مهره داران می گویند.

۳- ستون مهره در بدن جانوران چه کمکی به آن‌‌ها می کند ؟
جواب: بدن را محکم می کند و به بدن شکل می دهد.

۴- بی مهره ها را تعریف کنید ؟
جواب: به جانورانی مانند مورچه، کرم و پروانه که در بدنشان ستون مهره ندارند، جانوران بی مهره می گویند.

۵- جانوران برای تنفس به چه چیزی نیاز دارند؟
جواب: هوا

۶- چرا جانوران در جاهای مختلف زندگی می کنند ؟
جواب: تا بتوانند نیاز هایشان را به خوبی بر طرف کنند.

۷- همه‌‌ی موجودات زنده برای زنده ماندن به چه چیزی نیاز دارند ؟
جواب: آب ، هوا و غذا

۸- آیا در آب هوا وجود دارد؟
جواب: بله

۹- ویژگی های آن جانور یعنی چه؟
جواب: برای توصیف یک جانور به مواردی مانند محل زندگی، نوع حرکت، اندازه، تعداد دست ها یا پاها، رنگ، مهره دار یا بی مهره
بودن، تنفس با شش یا آبشش، نوع غذا، تخم گذار یا بچه زا بودن اشاره می کنیم. این موارد ویژگی های آن جانور هستند.

۱۰- ماهی ها به جای شش چه چیزی دارند ؟ و از چه چیزی تنفس می کنند ؟
جواب: ماهی ها به جای شش ، آبشش دارند و از هوای درون آب تنفس می کنند.

۱۱- چرا غواص در زیر آب به استوانک هوا نیاز دارد؟
جواب: زیرا انسان شش دارد و نمی تواند مانند ماهی که آبشش دارد ، از هوای داخل آب استفاده کند.

سوالات درس سیزدهم (هر کدام در جای خود ۲)
۱- مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .
جواب: ۵ گروه
ماهی ها – دوزیستان – خزندگان – پرندگان – پستانداران

۲- انواع ماهی ها در کجا زندگی می کنند ؟
جواب: در رود خانه ها ، دریاها ، اقیانوس ها و حتی یک تنگ کوچک آب زندگی می کنند.

۳- ویژگی های ماهی ها را بنویسید؟
جواب: بدن اغلب ماهی ها را پولک پوشانده است . پولک از بدن ماهی مواظبت می کند .
ماهی ها با باله هایشان در آب شنا می کنند . دم ماهی ، باله‌‌ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند. لغزنده بودن روی بدن ماهی به حرکت آن کمک می کند. ماهی ها با آبشش تنفس می کنند و تخم گذار هستند.

۴- ماهی ها چه غذاهایی می خورند ؟
جواب: از گیاهان و موادی که در دریا وجود دارد ، جلبک ، تخم قورباغه و … تغذیه می کنند . بعضی از ماهی ها گیاه خوار و بعضی دیگر گوشت خوار هستند.

۵- چرخه‌‌ی زندگی ماهی را توضیح دهید.
جواب: ۱) ماهی درون آب تخم می گذارد.
۲) بچه ماهی ها از تخم خارج می شوند و در آب به دنبال غذا می گردند.
۳) بچه ماهی ها در آب رشد می کنند. برخی ماهی ها می توانند تا هزار تخم در سال بگذارند.

۶- نوعی ماهی در آب های جنوب کشور که می تواند بر روی آب مسافتی را بپرد ،چه نام دارد؟
جواب: ماهی باله

۷- دوزیستان را تعریف کنید ؟
جواب: به جانورانی که در نوزادی درون آب و در بزرگسالی در خشکی زندگی می کنند دوزیست می گویند.

۸- ویژگی های دوزیستان را بنویسید؟
جواب: دوزیستان در جاهای مرطوب زندگی می کنند تا پوستشان همیشه مرطوب بماند .این جانوران در دوره‌‌ی نوزادی درون آب و در بزرگسالی در خشکی و در کنار آب زندگی می کنند . در آب تخم گذاری می کنند . بدن دوزیستان برهنه و لخت است و دارای پوشش نیست . دوزیستان از جانداران کوچک آب و حشرات تغذیه می کنند.

۹- انواع دو زیستان را نام ببرید ؟
جواب: قورباغه – وزغ – سمندر

۱۰- مراحل رشد قورباغه را توضیح دهید.
جواب: قورباغه ها در آب تخم می گذارند. نوزاد قورباغه مانند ماهی آبشش و باله دارد و در آب زندگی می کند. وقتی بزرگ می شود به جای باله و دم، دست و پا در می آورد و آبشش به شش تبدیل می شود. در این زمان می تواند در خشکی زندگی کند.

۱۱- ویژگی های خزندگان را بنویسید ؟
جواب: بعضی از خزندگان دست و پا ندارند و روی زمین می خزند . بعضی از خزندگان هم دست و پای کوچکی دارند و هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند. بدن خزندگان از پولک سخت پوشیده شده ، با شش تنفس می کنند و تخم گذارند.

۱۲- انواع خزندگان را نام ببرید ؟
جواب: مار – الک پشت – تمساح – مارمولک – سوسمار و … .

۱۳- ویژگی های پرندگان را بنویسید ؟
جواب: بدن پرندگان از پر پوشیده شده است . با شش تنفس می کنند و تخم گذارند .
روی تخم های خود می خوابند و چنگال و منقار دارند. بیشتر پرندگان پروازمی کنند.

۱۴- غذای پرندگان به چه چیزی بستگی دارد؟
جواب: منقار

۱۵- انواع پرندگان را نام ببرید؟
جواب: مرغ – بوقلمون – غاز – اردک – کبوتر – گنجشک

۱۶- آیا پرهای قسمت مختلف بدن پرنده مثل هم هستند؟
جواب: خیر – در بعضی جاها پرهای کوچک و کوتاه و بعضی جاها پرهای بلند ، مانند قسمت بال و دم که شاه پر هستند.

۱۷- ویژگی های پستانداران را بنویسید.
جواب: این گروه از جانوران بدنشان از مو یا پشم پوشیده شده است . بچه به دنیا می آورند و به بچه هایشان شیر می دهند و با شش تنفس می کنند.

۱۸- انواع حرکت پستانداران را بنویسید.
جواب: ۱) می دوند مانند ببر
۲) پرواز می کنند مانند خفاش
۳) می پرند مانند خرگوش
۴) شنا می کنند مانند نهنگ و دلفین

سوالات کتاب علوم چاپ سال قبل:

۱ .همه ی موجودات زنده برای زنده ماندن به چه چیزی نیاز دارند؟
جواب: آب، هوا، غذا

۲ .چر ا جانوران در جاهای مختلف زندگی می کنند؟
جواب: تا بتوانند نیازهایشان را به خوبی برطرف کنند.

۳ .جانوران برای …….تنفس……… به هوا نیاز دارند.

۴ .انسان ها برای تنفس در زیر آب به چه چیزی نیاز دارند؟
جواب: کپسول اکسیژن

۵ .انواع جانوران را نام ببرید.
جواب: الف) مهره داران ب) بی مهرگان

۶ .مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
جواب: ۵ گروه ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران

۷ .ماهی ها به جای شش چه چیزی دارند و از چه چیزی تنفس می کنند؟
جواب: ماهی ها به جای شش، آبشش دارند و از هوای درون آب تنفس می کنند.

۸ .انواع ماهی ها در کجا زندگی می کنند؟
جواب: در رودخانه ها، دریاها، اقیانوس ها و حتی یک تنگ کوچک آب زن دگی می کنند.

۹ .مشخصات ماهی ها را بنویسید.
جواب: بدن اغلب ماهی ها را پولک پوشانده است. پولک از بد ماهی مواظبت می کند. ماهی ها با باله هایشان در آب شنا می کنند. دم ماهی، باله ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند. لغزن ده بودن روی بدن ماهی به حرکت آن کمک می کند. ماهی ها با آبشش تنفس می کنند و تخم گذار هستند.

۱۰ .ماهی ها چه غذاهایی می خورند؟
جواب: از گیاهان و موادی که در دریا وجود دارد مانند جلبک، تخم قورباغه و ….. تغذیه می کنند. بعضی از ماهی ها گیاه خوار و بعضی دیگر گوشت خوار هستند.

۱۱ .چرا بدن ماهی لغزنده است؟
جواب: تا راحت تر شنا کند و از دست دشمنان فرار کند.

۱۲ .پولک بر ای بدن ماهی چه فایده ای دارد؟
جواب: از بدنش محافظت می کند.

۱۳ .دوزیستان را تعریف کنید.
جواب: به جانورانی که در نوزادی درون آب و در بزرگسالی در خشکی زندگی می کنند دوزیست می گویند.

۱۴ .نوعی ماهی در آب های جنوب کشورمان زندگی می کند که می تواند برروی آب مسافتی را بپرد، به این ماهی ...ماهی باله….. می گویند.

۱۵ .انواع دوزیستان را نام ببرید.
جواب: قورباغه، وزغ، سمندر

۱۶ .مشخصات دوزیستان را نام ببرید.
جواب: دوزیستان در جاهای مرطوب زندگی می کنند تا پوستشان همیشه مرطوب بماند. این جانوران در دوره ی نوزادی درون آب و در بزرگسالی در خشکی و در کنار آب زندگی می کنند. در آب تخم گذاری می کنند. بدن دوزیستان برهنه و لخت است و دارای پوشش ن یست. دوزیستان از جانداران کوچک، آب و حشرات تغذیه می کنند.

۱۷ .مراحل رشد قورباغه را بنویسید.
جواب: قورباغه ها در آب تخم می گذ ارند. نوزاد قورباغه مانند ماهی آبشش و باله دارد و در آب زندگی می کند. وقتی بزرگ می شود به جای باله و دم، دست و پا در می آورد و آبشش به شش تبدیل می شود. در این زمان می تواند در خشکی زندگی کند.

۱۸ .شباهت نوزاد قورباغه با ماهی را بنویسید.
جواب: نوزاد قورباغه مانند ماهی آبشش د ارد و در آب زندگی می کند. هر دو، دم و باله دارند.

۱۹ .به چه جانورانی مهره دار می گویند؟
جواب: به جانورانی که در بدن خود اسکلت و یا ستون مهره دارند، مهره داران می گویند.

۲۰ .ستون مهره در بدن جانوران چه کمکی به آنها می کند؟
جواب: بدن را محکم می کند و به بدن شکل می دهد.

۲۱ .خصوصیات خزندگ ان را بنویسید.
جواب: بعضی از خزندگان دست و پا ندارند و روی زمین می خزند. بعضی از خزندگان هم دست و پای کوچکی دارند و هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند. بدن خزندگان از پولک سخت پوشیده شده، با شش تنفس می کنند و تخم گذارند.

۲۲ .خزندگان تخم های خود را چه می کنند؟
جواب: بعضی از خزندگان تخم های خود را زیر شن و ماسه دفن می کنند تا ن وزادها به دنیا بیایند و بعضی از مارها هم روی تخم های خود حلقه می زنند.

۲۳ .انواع خزندگان را نام ببرید.
جواب: مار، الک پشت، مارمولک، سوسمار و ….

۲۴ .خصوصیات پرندگان را بنویسید.
جواب: بیشتر پرندگان پرواز می کنند. بدن پرندگان از پر پوشیده شده است. با شش تنفس می کنند و تخم گذارند. روی تخم ها می خوابند و چنگال و منقار دارند.

۲۵ .پرندگان غذای خود را با …..منقار…………. می خورند.

۲۶ .بعضی از پرندگان …….گوشت خوار………. و بعضی دیگر …….گیاه خوار……….. هستند.

۲۷ .خصوصیات پستانداران را بنویسید.
جواب: این گروه از جانوران بدنشان از مو یا پشم پوشیده شده است . بچه به دنیا می آورند و به بچه هایشان شیر می دهند و با شش تنفس می کنند.

۲۸ .انواع حرکت پستانداران را بنویسید.
جواب: ا لف) می دوند مانند بر ب) می جهند مانند خرگوش ج) پرواز می کنند مانند خفاش د) شنا می کنند مانند وال، نهنگ، دلفین

۲۹ .از پستانداران چند مورد نام ببرید.
جواب: شیر، ببر، خرگوش، فک، کانگورو، وال، خفاش، گاو، گوسفند، بز، اسب، گربه، سگ و …….

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ علوم سوم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۱۱ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.