سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس چهاردهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس چهاردهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۱۴ :: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

۱- شهر کرمانشاه در کجا واقع شده است؟
پاسخ: شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در میان رشته کوه های زاگرس قرار دارد.

۲- در شهر کرمانشاه آثاری از کدام دوره ها مشاهده می شود؟
پاسخ: در کرمانشاه آثاری از دوره های هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان ، مشاهده می شود.

۳- دو مکان تاریخی در کرمانشاه را نام ببرید.
پاسخ: ۱-طاق بستان ۲- بیستون

۴- در طاق بستان چه چیزهایی قرار دارد؟
پاسخ: در طاق بستان ، مجموعه ای از سنگ نبشته ها و سنگ نگاره های دوره ی ساسانیان قرار دارد.

۵- چهار تن از پادشاهان دوره ساسانیان را نام ببرید.
پاسخ: خسرو پرویز ، اردشیر دوم و شاهپور دوم و سوم ، از پادشاهان ساسانی بوده اند.

۶- ساسانیان پس از چه حکومتی به قدرت رسیدند؟
پاسخ: اشکانیان

۷- حکومت ساسانیان چگونه به وجود آمد؟
پاسخ: وقتی حکومت اشکانی ضعیف شد، جنگی میان فرمانروایان محلی، برای به دست گرفتن حکومت، شددت گرفدت.یکی از فرمانروایان، اردشیر، نوه ی ساسان بود.اردشیر ، در جنگ با اشکانیان ، پیروز شد و حکومتی را به وجود آورد که به نام جدش ، ساسانیان نامیده شد.

۸- شاپور اول چه بود و چه کرد؟
پاسخ: یکی از شاهان قدرتمند ساسانی ، شاپور اول بود که توانست بر رومی ها پیروز شود و امپراتور روم را اسیر کند.

۹- خسرو انوشیروان که بود و چه کارهایی در ایران انجام داد؟
پاسخ: یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی ، خسرو انوشیروان بود که در زمان او شهرهای بزرگی در ایران ساخته شدد و بده دستور او دانشگاه بزرگی هم در جندی شاپور ( در استان خوزستان ) ساخته شد.

۱۰- زرتشتیان چه چیزی را مقدس می شمردند و در کجا نیایش می کردند؟
پاسخ: زرتشتیان آتش را مقدس می شمردند و در آتشکده ها، اهورا مزدا ( خدای دانا ) را نیایش می کردند.

۱۱- جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پرکنید.
پاسخ: در زمان ساسانیان و … معماری… و …سنگ تراشی… پیشرفت زیادی کرد. کتاب مقدس زرتشتیان …اوستا… نام دارد.

۱۲- سه پایه اصلی دین زرتشت را نام ببرید.
پاسخ: سه پایه ی اصلی دین زرتشت پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک است.

۱۳- سوغاتی های معروف کرمانشاه را نام ببرید
پاسخ: کاک (نوعی شیرینی)- گیوه ی کرمانشاه‌ی- نان برنجی

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.8MB