سوالات درس ۶ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۶ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۶ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  /
درس ششم : جنگ جهانی اول و ایران

۱ عمده تحولات تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن ۱۹ م متأثر از آثار و پیامد های کدام انقلاب ها بود؟
پاسخ: انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی

۲ مهم ترین تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن ۱۹ م را ذکر کنید ؟
پاسخ: تداوم و گسترش رقابت های استعماری، رشد اندیش ه ملی گرایی (ناسیونالیسم)و ظهور قدرت های جدید
۳ یکی از پیامدهای انقلاب صنعتی گسترش استعمار در جهان است در این مورد بیشتر توضیح دهید.
پاسخ: انقلاب صنعتی و تولید سلاح های پیشرفته مانند توپ و کشتی های جنگی، موجب گسترش استعمار در جهان شد. دولت های استعمارگر اروپایی، به ویژه انگلستان و فرانسه، با گسترش مستعمرات خود در قار ه های آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند

۴ چه عواملی موجب گسترش استعمار در جهان شد؟
پاسخ: انقلاب صنعتی و تولید سلاح‌های پیشرفته مانند توپ و کشتی‌های جنگی، موجب گسترش استعمار در جهان شد

۵ ایالات متحده آمریکا در قرن ۱۹. م با بهره گیری از توان نظامی و اقتصادی خود اقدام به نفوذ و مداخله در امور کشورهای ………… کرد.
پاسخ: کشورهای آمریکای لاتین (آمریکای جنوبی)

۶ کدام کشورهای اروپایی با گسترش مستعمرات خود در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند؟
پاسخ: انگلیس-روسیه- فرانسه- امریکا

۷ ارتش روسیه در طول قرن ۱۹. م برای رسیدن به چه اهدافی همسایگان جنوبی خود را مورد حمله قرار می داد؟
پاسخ: بارها به قلمرو امپراتوری عثمانی در شبه جزیر ه بالکان و حوز ه دریای سیاه و نیز سرزمین های ایرانی در دو سوی دریای کاسپی (قزوین)یورش
آورد و مناطق وسیعی را تسخیر و تصرف کرد

۸ چهار مورد از مقاومت در برابر استعمار در کشورهای مختلف قرن نوزدهم را بنویسید.
پاسخ: قیام مهدیون در سودان- مبارزات مردم الجزایر به فرماندهی امیر عبدالقادر- شورش سپاهیان هندی و مبارزات ضد استعماری گاندی در هندوستان و جنبش استقلال طلبانه مردم آمریکای لاتین به رهبری سیمون بولیوار

۹ رهبر قیام مهدیون در سودان چه کسی بود؟برضد کدام استعمار جنگیدند؟
پاسخ: به رهبری مهدی سودانی در مقابل انگلیس

۱۰ امیر عبدالقادر رهبر کدام سرزمین بود؟ بر ضد کدام استعمار جنگید؟
پاسخ: مبارزات مردم الجزایر به فرماندهی امیر عبدالقادر بر ضد ارتش فرانسه

۱۱ سپاهیان هند بر علیه کدام استعمار شورش کردند؟ رهبر استقلال هند چه کسی بود ؟
پاسخ: شورش سپاهیان هندی و مبارزات ضد استعماری گاندی در هندوستان

۱۲ رهبر جنبش استقلال طلبانه مردم آمریکای لاتین چه کسی بود؟
پاسخ: جنبش استقلال طلبانه مردم آمریکای لاتین به رهبری سیمون بولیوار

۱۳ در قرن ۱۹. م دو جریان فکری ……………………. و…………………….در بسیاری از سرزمینها و جوامع اروپایی نضج گرفت
پاسخ: ملی گرایی و آزادی خواهی

۱۴ زمینه ساز شکل گیری کشور ها و دولت های ملی جدید از سده ۱۹ میلادی چه بود؟
پاسخ: دو جریان فکری ملی گرایی و آزادی خواهی

۱۵ تفکر ملی گرایی در قرن ۱۹. م چه تاثیری بر جوامع اروپایی گذاشت؟
پاسخ: تفکر ملی گرایی، مردمان و گروه های قومی را که تاریخ و فرهنگ و زبان مشترکی داشتند، برانگیخت تا با هم یکی شوند و زیر پرچم حکومتی یکپارچه و مستقل قرار گیرند

۱۶ کدام کشورهای اروپایی در سده ی ۱۹ م تحت تاثیر تفکر و اندیشه ی ملی گرایی قرارگرفته و برای تاسیس حکومت ملی به پا خاستند؟
پاسخ: ایتالیایی ها ، آلمانی ها، لهستانی ها، صرب ها و مجارها

۱۷ تا حدود اواسط قرن ۱۹ م، وضعیت ایتالیا چگونه بود و چطور توانست حکومتی ملی تشکیل بدهد؟
پاسخ: حدود اواسط قرن ۱۹ م ایتالیا کشوری چند پاره بود که بر هر قسمت آن خاندان های مختلف، پاپ ها و یا کشورهای همسایه (اتریش و فرانسه) حکومت می کردند

۱۸ رهبران ایتالیایی ها در اتحاد چه کسانی بودند؟
پاسخ: کاوور و گاریبالدی

۱۹ امپراتوری آلمان در قرن ۱۹ چگونه توانست به سرعت گام در مسیر پیشرفت و اقتدار نهد و با انگلستان به رقابت پردازد
پاسخ: ویلهلم یکم فرمانروای پروس به کمک صدراعظم خود بیسمارک، ملقب به مرد آهنین آن ایالت، سرزمین های آلمانی را متحد و امپراتوری آلمان را تأسیس کرد ( ۱۸۷۱ م). پروس برای رسیدن به این موفقیت بزرگ، با کشورهای دانمارک، اتریش مجارستان و فرانسه جنگید و آنها را شکست داد

۲۰ امپراتوری آلمان در قرن ۱۹ تحت هدایت و درایت چه کسانی به سرعت گام در مسیر پیشرفت و اقتدار نهاد؟
پاسخ: ویلهلم یکم فرمانروای پروس به کمک صدراعظم خود بیسمارک، ملقب به مرد آهنین

۲۱ چرا امپراتوری اتریش – – مجارستان مخالف وحدت آلمان تا اواسط قرن ۰۹ میلادی بود؟
پاسخ: شکل گیری آلمان متحد و نیرومند را تهدیدی برای خویش می دانست

۲۲ ویلهلم یکم فرمانروای پروس(آلمان)با کمک چه کسی سرزمین های آلمانی را متحد و امپراتوری آلمان (رایش )را تاسیس کرد؟
پاسخ: ویلهلم یکم فرمانروای پروس به کمک صدراعظم خود بیسمارک، ملقب به مرد آهنین آن ایالت

۲۳ پروس(آلمان) برای رسیدن به موفقیت بزرگ یعنی وحدت آلمان با کدام کشورهای اروپایی جنگید و آنها را شکست داد؟
پاسخ: دانمارک، اتریش مجارستان و فرانسه

۲۴ امپراتوری آلمان در قرن ۱۹ با کدام اقدامات توانست به یکی از پیشرو ترین کشورهای اروپایی تبدیل شود؟
پاسخ: این امپراتوری با تأسیس و توسعه مدارس و دانشگاه ها، برپایی صنایع جدید و بسط شبکه حمل و نقل و ارتباطات خیلی زود به یکی از پیشرو ترین کشورهای اروپایی در زمینه صنعت تبدیل شد

۲۵ علت انعقاد اتحاد سه گانه آلمان با دیگر کشورها چه بود ؟در این مورد توضیح دهید.؟
پاسخ: آلمان از یک سو با هدف مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمل ه فرانسه و از سوی دیگر برای پیشبرد سیاستهای توسعه طلبانه خود در اروپا و فراسوی دریاها، با برخی از کشورها پیمان اتحاد سیاسی و نظامی منعقد کرد

۲۶ قوی ترین نیروی دریایی در قرن نوزدهم میلادی متعلق به کدام کشور بود؟
پاسخ: انگلستان

۲۷ در مقابل اتحاد مثلث آلمان با اتریش و ایتالیا ، فرانسه به چه منظور و با کدام کشورها متحد شد؟
پاسخ: در مقابل، فرانسه برای خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتر ی جویی آلمان، نخست با روسیه و سپس با انگلستان پیمان های جداگانه ای منعقد کرد

۲۸ اتحاد سه مثلث بین کدام کشورها منعقد شد؟
پاسخ: المان-ایتالیا-اتریش

۲۹ بر اساس قرارداد ۱۹۰۷ قسمت…………………………..ایران به عنوان منطقه تحت نفوذ روسیه شناخته شده بود
پاسخ: شمال ایران

۳۰ قرارداد ۱۹۰۷ چه قراردادی است؟ در این مورد توضیح دهید
پاسخ: انگلستان و روسیه نیز با بستن معاهده ۱۹۰۷ م به اختلافات خود در ایران، افغانستان و تبت پایان دادند

۳۱ انگلستان و روسیه با بستن کدام قرارداد، اختلافات خود در ایران، افغانستان و تبت پایان دادند؟
پاسخ: ۱۹۰۷

۳۲ انگلستان گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران هندی را به ایران فرستاد و نیروی ……………….. را در بخش های جنوبی میهن ما تشکیل داد.
پاسخ: پلیس

۳۳ اتفاق سه گانه بین کدام کشورها و با چه هدفی منعقد شد؟
پاسخ: انگلیس-روسیه-فرانسه/ برای مقابله با تهدیدات المان

۳۴ مهم ترین علل جنگ جهانی اول را برشمرید.
پاسخ: در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به دست یک صرب ملی گرا در شهر سارایوو مرکز بوسنی، اتریش به حکومت صربستان مستقل اعلان جنگ کرد. مهمترین علل بروز این جنگ، اختلافات مرزی و دشمنی شدید آلمان و فرانسه، مسابقه تسلیحاتی، رقابت بر سر مستعمرات و اقدام برای توسعه نفوذ و دخالت در منطقه شبه جزیره بالکان بود

۳۵ جنگ جهانی اول در فاصله چه سالهایی رخ داد؟ از آن جنگ با چه عنوان هایی یاد می شود؟
پاسخ: ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ م/

۳۶ حنگ جهانی اول با کدام حادثه شروع شد؟
پاسخ: در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به دست یک صرب ملی گرا در شهر سارایوو مرکز بوسنی

۳۷ اندکی بعد از شروع جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی و بلغارستان به صف …………….. و ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی و برخی کشورهای دیگر به جبهه …………………… پیوستند
پاسخ: متحدین/ متفقین

۳۸ بعد از شروع جنگ جهانی اول کدام کشورها به متحدین و کدام به متفقین پیوستند؟
پاسخ: اندکی بعد، امپراتوری عثمانی و بلغارستان به اتحاد مثلث و ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی و برخی کشورهای دیگر به اتفاق مثلث پیوستند و دامنه جنگ به سرعت از اروپا به آسیا و آفریقا کشیده شد. ایتالیا نیز در میانه جنگ از مثلث جدا شد و به اتفاق مثلث پیوست

۳۹ چرا در سال ۱۹۱۷ ایالات متحده آمریکا به آلمان اعلان جنگ داد؟
پاسخ: آمریکا تا ۱۹۱۷ م بی طرفی خود را در جنگ حفظ کرد، اما حمل ه پیاپی زیردریایی های آلمانی به ناوگان آمریکا و غرق کردن کشتی های این کشور موجب آن شد که کنگره ایالات متحده به آلمان اعلان جنگ دهد

۴۰ کدام جنگ نقش تعیین کننده در رخدادها و تحولات جهان در سده ی بیستم میلادی داشت؟
پاسخ: جنگ جهانی اول

۴۱ کدام عامل خارجی بر نارضایتی و خشم مردم روسیه از حکومت تزارها افزود؟
پاسخ: اوضاع و شرایط نابسامان دوران جنگ جهانی اول بر نارضایتی و خشم مردم روسیه از حکومت خودکامه تزارها

۴۲ انقلاب روسیه به چه دلیل و در چه شرایطی رخ داد؟
پاسخ: اوضاع و شرایط نابسامان دوران جنگ جهانی اول بر نارضایتی و خشم مردم روسیه از حکومت خودکامه تزارها افزود. در نتیجه، عده ای از مخالفان به کمک واحد هایی از ارتش در پتروگراد (پایتخت) دست به شورش زدند و با تشکیل دولت موقت، نیکولای دوم، آخرین تزار روس را برکنار کردند

۴۳ بلشویک ها که بودند؟
پاسخ:
گروهی از انقلابیون سوسیالیست روسی معروف به بلشویک ها که در تبعید به سر می بردند، با حمایت آلمانی ها به روسیه بازگشتند. رهبر آنها، لنین پیرو کارل مارکس فیلسوف معروف آلمانی بود و با نظام سرمایه داری مخالفت می کرد

۴۴ سه شعار اساسی لنین چه بود؟
پاسخ: صلح، زمین، نان/ تسلط کارگران بر تولید / همه قدرت از آنِ شوراها

۴۵ بلشویک ها درصدد جلب پشتیبانی چه گروههایی بودند؟
پاسخ: سربازان، کشاورزان و کارگران

۴۶ آخرین تزار روسیه چه نام داشت و پایتختش کجا بود؟
پاسخ: نیکولای دوم، آخرین تزار روس

۴۷ لنین پس از پیروزی انقلاب چه حکومتی را روی کار آورد و چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: حکومتی کمونیستی بر پایه شوراهای کارگران و کشاورزان به وجود آورد و تمامی احزاب روسیه، به جز حزب کمونیست را غیرقانونی اعلام کرد. از آن پس، نام روسیه به اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت. لنین که به مردم وعده صلح داده بود، متصرفات وسیعی را در غرب و جنوب غربی روسیه به دولت های متحد واگذار کرد و در مقابل، با آنان قرارداد صلح بست و سربازان روسی را از جبهه های جنگ فراخواند

۴۸ بعد از انقلاب ۱۹۱۷ نام روسیه به……………………………………………تغییر یافت.
پاسخ: اتحاد جماهیر شوروی

۴۹ چرا وعده ی صلح واقعی که لنین (در جنگ جهانی اول)به مردم داده بود، نصیب مردم روسیه نشد ؟
پاسخ: لنین که به مردم وعده صلح داده بود، متصرفات وسیعی را به متحدین واگذار کرد و در مقابل با آنها قرارداد صلح بست و سربازان روسی را از جبهه های جنگ خارج کرد. با این وجود، صلح واقعی نصیب مردم روسیه نشد و دیری نپایید که آنها درگیر جنگ داخلی شدند

۵۰ چرا روسیه از دوره ی حکومت لنین به اتحاد جماهیر شوروی تغییر کرد؟
پاسخ: دولت کمونیستی روسیه بعد از سرکوب مخالفان داخل یو برقراری اتحاد، تأسیس کشور «اتحاد جماهیر شوروی » اعلام کرد

۵۱ با ورود کدام نیروی نظامی به جبهه ی جنگ جهانی اول، ارتش متفقین ابتکار عمل را بدست گرفت ؟
پاسخ: امریکا

۵۲ جنگ جهانی اول چگونه پایان یافت؟
پاسخ: با ورود نیروهای تازه نفس آمریکایی به جبه ه جنگ، ارتش متفقین ابتکار عمل را به دست گرفت و سربازان خسته آلمانی را عقب راند. پس از آن، دولت های متحد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و جنگ جهانی اول پس از چهار سال و اندی به پایان رسید

۵۳ آثار و پیامدهای جنگ جهانی اول را نام ببرید.
پاسخ: پس از خاتمه جنگ، نمایندگانی از کشورهای مختلف، از جمله دولت های پیروز و شکست خورده در جنگ، با هدف عقد قرارداد صلح در کاخ ورسای پاریس گرد هم آمدند. پس از ما ه ها مذاکره، پیمان نهایی صلح، که شامل چندین قرارداد جداگانه بود، با کشورهای مغلوب به امضا رسید. در این میان، پیمانی که با آلمان بسته شده اهمیت بیشتری داشت. بر اساس این پیمان، مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم شد و بخش هایی از خاک این کشور به فرانسه و لهستان واگذار گردید. به علاوه، آلمانی ها ملزم به پرداخت غرامت به دولت های متفق و محدود نگه داشتن توان نظامی خود شدند. پیمان صلح ورسای به فروپاشی امپراتوری های اتریش مجارستان و عثمانی، تغییر نقشه سیاسی اروپای شرقی و خاورمیانه و شکل گیری
کشورهای جدید انجامید

۵۴ پس از پایان جنگ جهانی اول، کدام قرارداد صلح بین کشورهای درگیر جنگ بسته شد؟،
پاسخ: قرارداد صلح ورسای

۵۵ پیمان ورسای چه پیمانی است و در این پیمان در مورد آلمان چه تصمیمی گرفته شد؟
پاسخ: پس از خاتمه جنگ، نمایندگانی از کشورهای مختلف، از جمله دولت های پیروز و شکست خورده در جنگ، با هدف عقد قرارداد صلح در کاخ ورسای پاریس گرد هم آمدند. پس از ماه ها مذاکره، پیمان نهایی صلح، که شامل چندین قرارداد جداگانه بود، با کشورهای مغلوب به امضا رسید. در این میان، پیمانی که با آلمان بسته شده اهمیت بیشتری داشت. بر اساس این پیمان، مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم شد و بخش هایی از خاک این کشور به فرانسه و لهستان واگذار گردید. به علاوه، آلمانی ها ملزم به پرداخت غرامت به دولتهای متفق و محدود نگه داشتن توان نظامی خود شدند

۵۶ پیمان های صلحی که با سایر دولت های مغلوب در جنگ جهانی اول انعقاد یافت، دربرگیرنده چه نتایجی بود؟
پاسخ: پیمان صلح ورسای به فروپاشی امپراتوری های اتریش مجارستان و عثمانی، تغییر نقشه سیاسی اروپای شرقی و خاورمیانه و شکل گیری کشورهای جدید انجامید

۵۷ نتایج مذاکرات و پیمان نامه ورسای را فهرست وار بنویسید
پاسخ: ۱-تقسیم مستمرات المان میان متفقین
۲-بخش های از خاک المان به فرانسه و انگلیس واگذار شد
۳ -پرداخت غرامت توسط المان به متفقین
۴-محدود نگه داشتن توان نظامی المان
۵-فروپاشی امپراطوریهای اتریش و مجارستان و عثمانیو شکل گیری کشورهای جدید

۵۸ بر اساس پیمان ورسای بخش هایی از خاک آلمان به فرانسه و ……………….. واگذار گردید
پاسخ: لهستان

۵۹ جنگ جهانی اول به فروپاشی امپراتوری های……………………………… و عثمانی انجامید
پاسخ: اتریش-مجارستان

۶۰ جامعه ملل به پیشنهاد چه کسی ودر کدام مذاکرات و با چه هدفی تشکیل شد؟
پاسخ: ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد کرد که برای تأمین صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ

۶۱ در مورد تاسیس جامعه ملل توضیح دهید؟
پاسخ: جامعه ملل شکل اولیه سازمان ملل است. پس از جنگ جهانی اول، با طراحی فاتحان جنگ، تشکّلی با عضویت چهل کشور در ژنو سوئیس تأسیس شد تا سلطه قدرت های مستکبر بر دنیا که آن را «صلح و امنیت جهانی» می نامیدند در معرض تهدید قرار نگیرد و رقبای بالقوه و بالفعل آنها توان و مجال قدرت یافتن نداشته باشند.

۶۲ جامعه ملل با عضویت بیش از ۴۰ کشور در شهر …………….. تأسیس شود.
پاسخ: ژنو در سوئیس

۶۳ در مورد تلفات و خسارتهای انسانی و اقتصادی جنگ جهانی اول توضیح دهید.
پاسخ: بر اساس آمار رسمی، بیش از ۹ میلیون نظامی در این جنگ کشته و د ه ها میلیون نظامی مجروح، اسیر و مفقود شدند. به علاوه، میلیون  ها غیرنظامی در سرتاسر جهان، بر اثر عملیات جنگی. یا اتفاقات ناشی از جنگ مانند کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری های همه گیر کشته، مجروح، بیمار و یا آواره شدند

۶۴ ایران در جنگ جهانی اول در چه وضعیتی بود؟
پاسخ: همزمان با آغاز جنگ بین الملل اول، ایران وضعی آشفته داشت و حکومت مشروطه به دلیل اختلاف های سیاسی داخلی، ضعف تشکیلات اداری و نظامی، مشکلات اقتصادی و دخالت های فزاینده خارجی، قادر به سرو سامان دادن به امور و برقراری نظم و امنیت نبود

۶۵ موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ: دولت ایران پس از شروع جنگ جهانی اول، اعلام بی طرفی کرد اما کشورهای درگیر در جنگ، به خصوص روسیه و انگلستان، به بهانه های مختلفی آن را نقض کردند

۶۶ در جنگ جهانی اول بهانه روسیه و انگلستان از اردوکشی به ایران چه بود؟
پاسخ: در اوایل جنگ، مأموران و جاسوسان آلمانی در مناطق مختلف ایران به اقداماتی بر ضد دولت های اتفاق مثلث دست زدند

۶۷ چرا ایران در جنگ جهانی اول با وجود بی طرفی اشغال نظامی شد؟
پاسخ: زیرا موقعیت جغرافیایی ایران برای کشورهای درگیر جنگ مهم بوده است

۶۸ قرارداد ۱۹۱۵ بین کدام دولت ها منعقد شد و موضوع آن چیست؟
پاسخ: روسیه و انگلستان/ در این قرارداد دو منطقە نفوذ در قرارداد ۱۹۰۷ به منطقه اشغالی تبدیل شد

۶۹ ایران در قرارداد ۰۱۹۱۵ م به چند قسمت و بین کدام کشورهای استعماری تقسیم شد؟
پاسخ: به دو منطقه اشغالی/روسیه و انگلستان

۷۰ چرا عثمانی در جنگ اول غرب ایران را اشغال کرد؟
پاسخ: با شروع جنگ بزرگ، ارتش عثمانی نیز مناطقی از غرب کشور ما را اشغال کرد و با نیروهای اتفاق مثلث درگیر شد

۷۱ نیروی پلیس جنوب در ایران توسط چه کشوری تاسیس شده بود؟ ترکیب آن نیرو چگونه بود ؟
پاسخ: انگلستان نیز گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران هندی را به ایران فرستاد و در بخشهای جنوبی میهن ما، نیروی پلیس جنوب را تشکیل داد

۷۲ در جنگ جهانی اول دولت موقت ملی از چه کسانی و به چه دلیل تشکیل شد؟
پاسخ: نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران، شماری از ملیون، شامل برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیران و شخصیتهای مذهبی، به کرمانشاه مهاجرت نمودند و دولت موقت ملی را در آن شهر تأسیس کردند

۷۳ چرا دولت موقت ملی (در جریان جنگ جهانی اول) در کرمانشاه سقوط کرد؟
پاسخ: اما به دنبال شکست سپاه عثمانی از نیروهای اتفاق مثلث، دولت موقت فرو پاشید و اعضای آن پراکنده شدند

۷۴ سه مورد از مقاومت مردم جنوب در برابر اشغالگران در خلال جنگ جهانی اول را بنویسید.
پاسخ: دلاور مرد انگلستانی، دشتستانی و دشتی به فرماندهی رئیس علی دلواری و مردم کازرون به رهبری ناصر دیوان کازرونی با شجاعت و شهامت با نیروهای انگلیسی نبرد کردند و ضربه های سنگینی به آنان وارد آوردند عشایر عرب خوزستان نیز در غیورانه با قوای بیگانه جنگیدند

۷۵ دلاور مردان تنگستانی و دشتستانی به فرماندهی …………………. با شجاعت و شهامت در مقابل نیروهای انگلیسی نبرد کردند ؟
پاسخ: رییس علی دلواری

۷۶ در کدام نبرد عشایر عرب خوزستان غیورانه با قوای بیگانه(در جریان جنگ جهانی اول )جنگیدند ؟
پاسخ: نبرد جهاد

۷۷ آثار و نتایج جنگ جهانی اول برای ایرانیان چه بود؟
پاسخ: این جنگ موجب قحطی بزرگی شد که در نتیجه آن عده زیادی از هم وطنان ما به سبب گرسنگی، سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن به طرز دلخراشی جان دادند

۷۸ به دنبال کدام حادثه، دولت بُلشُویکی روسیه، نیروهایش را از ایران (در اواخر جنگ جهانی اول )فرا خواند ؟
پاسخ: به دنبال پیروزی انقلاب روسیه ۱۹۱۷

۷۹ پیروزی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه چه نتیجه ای برای ایران داشت؟
پاسخ: دولت بلشویکی این کشور نیروهایش را از ایران فراخواند

۸۰ در مورد قرارداد ۱۹۱۹ توضیح دهید
پاسخ: انگلیسی ها فرصت را برای تحکیم نفوذ و سلطه پایدار خود و تأمین منافع درازمدت شان در ایران مغتنم شمردند و قرارداد ۱۹۱۹ را با دولت وثوق الدوله ( ۱۲۹۷ ۱۲۹۹ ش) منعقد کردند

۸۱ عامل و امضاء کننده ی ایرانی قرارداد ۱۹۱۹ م چه کسی بود؟
پاسخ: وثوق الدوله

۸۲ مفاد قرارداد ۱۹۱۹ م را بنویسید.
پاسخ: به موجب قرارداد ۱۹۱۹ ، اداره امور دارایی و برخی دیگر از ادارات و وزارتخانه های ایران در اختیار انگلستان قرار می گرفت؛ همچنین مسئولیت تجدید سازمان و ایجاد ارتش یکپارچه ایران و تأمین اسلحه و تدارکات آن نیز به افسران انگلیسی داده می شد. در عوض، انگلستان متعهد می شد که وامی در اختیار دولت ایران قرار دهد تا تحت نظارت کارشناسان انگلیسی هزینه شود

۸۳ مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ چه کسانی بودند وعلت مخالفتشان چه بود؟
پاسخ: شخصیتهای ملی سیاسی و مذهبی، گروه ها و احزاب گوناگون/در صورت اجرای این قرارداد ایران بصورت غیر مستقیم مستعمره انگلستان در می آمد

۸۴ یکی از جدی ترین مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ ……………………………. بود.
پاسخ: مدرس

۸۵ مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ واعتراضات مردم یکی از علل مهم سقوط دولت ……………………………..بود.
پاسخ: وثوق الدوله

۸۶ چه واکنش هایی نسبت به قرارداد ۱۹۱۹ م در داخل ایران صورت گرفت؟
پاسخ: مخالفان با برگزاری نشست ها، ایراد سخنران ی و نشر اعلامیه و شب نامه مخالفت خود را با این قرارداد نشان دادند

۸۷ مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ مخالفت خود را با این قرارداد چگونه نشان دادند؟
پاسخ: مخالفان با برگزاری نشست ها، ایراد سخنران ی و نشر اعلامیه و شب نامه مخالفت خود را با این قرارداد نشان دادند

۸۸ دولت وثوق الدوله در برابر مخالفت ها و اعتراضات به قرار داد ۱۹۱۹ م چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: دولت وثوق الدوله علاوه بر دفاع از این قرارداد، در مجامع سیاسی و نشریات، مخالفان را سرکوب و تعدادی از آنان را زندانی و تبعید کرد.

۸۹ مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹م. چه نتیجه ای به دنبال داشت؟
پاسخ: یکی از علل مهم سقوط دولت وثوق الدوله بود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.