نمونه سوال ریاضی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوال ریاضی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی ششم دبستان

نمونه سوال ریاضی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم (امتحانات خرداد ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱
0.2MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۲
0.2MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۳
0.7MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۴
1.4MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۵
0.3MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۶
0.9MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۷
0.9MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۸
1MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۹
0.2MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۰
1.1MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۱
0.2MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۲
1.2MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۳
0.4MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۴
0.7MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۵
0.5MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۶
1.2MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۷-
0.9MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۸
0.8MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۱۹
0.5MB
سوال ریاضی ششم +جواب ۱۴۰۱- ۲۰
1.3MB