جواب درس ۷ منطق دهم انسانی

جواب درس ۷ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس هفتم منطق دهم انسانی

جواب درس ۷ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس هفتم منطق دهم انسانی

گام به گام منطق دهم / جواب درس هفتم منطق دهم انسانی | جواب فعالیت ها ، تمرین و فعالیت های صفحه ۶۳ , ۶۴ , ۶۶ , ۶۹ , ۷۰ درس ۷ منطق دهم که در این بخش قرار دادیم / درس هفتم: احکام قضایا

جواب تمرین صفحه ۶۳ درس هفتم منطق دهم

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:
پاسخ:

منطق هفت

جواب تمرین صفحه ۶۴ درس هفتم منطق دهم

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:
پاسخ:

منطق هفت

جواب تمرین صفحه ۶۶ در هفتم منطق دهم

صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:
پاسخ: منطق هفجواب تمرین صفحه ۶۹ درس هفتم منطق دهم

عکس مستوی قضایای زیر را بنویسید:

هیچ مسلمانی کافر نیست.
پاسخ:
هیچ کافری مسلمان نیست

هر ایرانی وطن دوست است.
پاسخ:
بعضی وطن دوست ها ایرانی هستند

 بعضی حیوانات گربه نیستند.
پاسخ: عکس مستوی لازم الصدق ندارد چون سالبه جزئیه است

بعضی سنگ ها آهکی هستند.
پاسخ:
بعضی اهکی ها سنگ هستند

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۶۹ و ۷۰ درس هفتم منطق دهم

۱ .فرق قواعد مربع تقابل و عکس مستوی از نظر جایگاه موضوع و محمول قضیه در چیست؟
پاسخ:
در مربع تقابل، جای موضوع و محمول ثابت است، اما در عکس مستوی جای ان ها تغییر می کند.

۲ .در فرض صادق بودن قضیه دوم نخست، صدق یا کذب قضیه را مشخص کنید و نام رابطه میان آنها را بیان کنید:

الف) همه کارمندان مالیات نمی پردازند.  بعضی کارمندان مالیات میپردازند.
پاسخ:
کاذب: تناقض

ب) بعضی فیزیک دانان اقتصاددان نیستند. همه فیزیک دانان اقتصاددان هستند.
پاسخ: کاذب: تناقض

ج) هیچ مسافری در راه نیست.  همه مسافران در راه هستند.
پاسخ:
کاذب: تضاد

د) هیچ مسافری در راه نیست. بعضی مسافران در راه نیستند.
پاسخ:
صادق: تداخل

ه) هر نهنگی آبزی است. بعضی آبزی ها نهنگ هستند.
پاسخ:
صادق: عکس مستوی

و) بعضی پرندگان مهاجر نیستند  بعضی پرندگان مهاجر هستند
پاسخ:
مشخص نیست: داخل تحت تضاد

۳- الف)با توجه به رابطه میان ستون اول با ستون دیگر جدول زیر، درصورت صادق بودن قضایای ستون نخست، درباره صدق یا کذب سایر قضایا چه می توان گفت؟
پاسخ:

هر الف ب است بعضی الف ب است  هیچ الف ب نیست بعضی الف ب نیست
هر الف ب است تداخل-صادق تضاد-کاذب تناقض-کاذب
بعضی الف ب است تداخل-نامعلوم تناقض-کاذب *داخل تحت تضاد-نامعلوم
هیچ الف ب نیست تضاد-کاذب تناقض-کاذب تداخل-صادق
بعضی الف ب نیست تناقض-کاذب *داخل تحت تضاد-نامعلوم تداخل-نامعلوم

ب) جدولی مشابه جدول فوق رسم کنید و آن را در فرض کاذب بودن قضایای ستون نخست تکمیل کنید
پاسخ:
رسم جدول بر عهده دانش اموزان است

۴ .مشخص کنید که در هر یک از روابط مربع تقابل و نیز در رابطه عکس مستوی کمیت و کیفیت دو قضیه، ثابت میمانند یا تغییر میکنند.
پاسخ: در تناقض هم کمیت تغییر می کند هک کیفیت- در تضاد کمیت ثابت ولی کیفیت تغییر می کند- در تداخل کمیت تغییر می کند ولی کیفیت ثابت است- در عکس مستوی کمیت در مواردی ثابت و در مواردی متغییر است ولی کیفیت ثابت است.

۵ .کدامیک از روابط مربع تقابل و عکس مستوی، از نظر صدق و کذب، یک طرفه و کدامیک دو طرفه اند؟
پاسخ:
رابطه تناقض از نظر صدق و کذب رابطه دوطرفه است. سایر روابط از نظر صدق و کذب یک طرفه اند. در تضاد از صدق یک طرف، کذب طرف دیگر نتیجه می شود. اما کذب طرف دیگر، صدق طرف نخست را نتیجه نمی دهد. اما در عکس مستوی از صدق میرسیم یعنی از صدق اصل قضیه می رسیم. اما کذب اصل نمی توان به کذب عکس رسید ولی از کذب عکس، میتوان به کذب قضیه اصلی رسید.

۶-جدول زیر را کامل کنید:
پاسخ:

هر الف ب است بعضی الف ب است هیچ الف ب نیست بعضی الف ب نیست
متناقض بعضی الف ب نیست هیچ الف ب نیست بعضی الف ب است  هر الف ب است
متضاد هیچ الف ب نیست هیچ الف ب نیست هر الف ب است
متداخل بعضی الف است هر الف ب است بعضی الف ب نیست هیچ الف ب نیست
*متداخل تحت تضاد بعضی الف ب نیست بعضی الف ب نیست
عکس مستوی بعضی به الف است بعضی ب الف است  هیچ ب الف نیست

۷- جملات زیر را با کلمات صادق و کاذب کامل کنید:
پاسخ:
الف) دو قضیه متناقض هم زمان صادق نیستند و همزمان کاذب نیستند.

ب) دو قضیه متضاد همزمان صادق نیستند؛ اما شاید همزمان کاذب باشند.

ج) دو قضیه متداخل تحت تضاد همزمان کاذب نیستند؛ اما شاید همزمان صادق باشند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ منطق دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ منطق دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ششم منطق دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.