خلاصه درس دوستان همدل فارسی ششم

خلاصه درس دوستان همدل فارسی ششم

خلاصه نویسی بخوان و بیندیش دوستان همدل

خلاصه درس دوستان همدل فارسی ششم

خلاصه نویسی بخوان و بیندیش دوستان همدل

خلاصه دوستان همدل

روزی پسری بود که به همراه خانواده به تبریز می آید آو زیرا برای اینکه دیر به کلاس آمده بود عقب بود ولی خود را سریع به درس رساند او با هم کلاسی های خود راحت نبود و زبان آنها را متوجه نمیشد اودر کلاس خود یک پسر را میشناخت که زبان او فارسی بود با آن پسر دوست شد وهر دوی آنها از شیراز بودند آنها روزی باهام به خانه میروند و خانه ی پسری که تازه به کلاس او آمده بود یک کوچه پایین تر بود وآن ها هر روز باهم به کلاس میرفتند روزی پسر جدید فهمید که درس دوستش که زبان فارسی بلد بود بد بوده و معلم زنگ تفریح که همه بیرون رفتند آن دو را توی کلاس نگه داشت و به او گفت که به دوستش درس یاد دهد بعد آنها هر روز خانه ی هم میرفتند و و بعد از اینکه بهش درس یاد میداد بعد هم بازی میکردند و روزی از اون روزها سوار اتوبوس شدند و بجای اینکه به مدرسه روند به بازار گردی رفتند و بعد هم آنها هر روز به کارشان ادامه دادند روزی وقتی داشتن میرفتند همکلاسی هایشان آنها را دیدند ولی تواندستند از دست همکلاسی هایشان فرار کنند.
فدای آن روز یونس در یک ایستگاه پایین تر ایستاده بود چند تا از همکلاسی ها دورش را گرفتند و اورا پیش ناظم مدرسه بردند.
معلم یونس را نصیحت  کرد و با هم به کلاس درس رفتند بچها از آمدن یونس خوشحال شدند و دیگر یونس احساس غریبی نمیکرد.
زنگ آخر با هم به خانه رفتند و قرار فوتبال بازی کردند گذاشتند. یونس تصمیم گرفت تا مهدی را هم با خود به مدرسه بیاورد و با دیگران آشنا کند.