سوالات درس یازدهم علوم سوم با جواب

سوالات درس یازدهم علوم سوم با جواب

سوالات درس یازدهم ۱۱ علوم سوم دبستان

سوالات درس یازدهم علوم سوم با جواب

سوالات درس یازدهم ۱۱ علوم سوم دبستان

سوالات علوم سوم ابتدایی / سوالات درس ۱۱ بکارید و ببینید

۱ .انواع گیاهان دانه دار را نام ببرید.
جواب: گل دار و مخروط دار

۲ .از گیاهان مخروطی شکل چند مورد نام ببرید.
جواب: درخت کاج، درخت سرو و …..

۳ .شکل برگ گیاه مخروطی شکل چگونه است؟
جواب: سوزنی شکل است.

۴ .انواع گیاهان گلدار را نام ببرید.
جواب: دو نوع.
گیاهان یک قسمتی و دو قسمتی

۵ .مشخصات گیاهان یک قسمتی را بنویسید.
جواب: ریشه افشان، برگ های دراز و باریک و تعداد گلبرگ های ۳ یا مضربی از ۳ می باشد و رگبرگ موازی د ارند.

۶ .چند نمونه گیاه یک قسمتی نام ببرید.
جواب: گندم، جو، برنج، موز، خرما

۷ .مشخصات گیاهان دوقسمتی را بنویسید.
جواب: ریشه راست، برگ پهن، تعداد گلبرگ های آنها ۴ یا ۵ یا مضربی از آنهاست و رگبرگ های منشعب دارند.

۸ .چند نمونه از گیاهان دوقسمتی را ن ام ببرید.
جواب: نخود، لوبیا، آفتاب گردان، خیار

۹ .انواع ریشه را نام ببرید
جواب: ریشه راست – ریشه افشان

۱۰ .ریشه راست چیست؟
جواب: هرگاه ریشه ی اصلی نسبت به ریشه ی فر عی رشد بیشتری داشته باشد ریشه ی راست می نامند مانند درخت سیب و لوبیا

۱۱ .ریشه ی ا فشان چیست؟
جواب: هر گاه ریشه ی فرعی به اندازه ی ریشه اصلی رشد داشته باشد، آن ریشه را ریشه ی افشا ن می نامند مانند گندم، برنج و ذرت

۱۲ .چند مورد از ریشه های خوراکی را نام ببرید.
جواب: هویج، چغندر، تربچه

۱۳ .ریشه ها گیاهان را در کجا نگهداری می کنند؟
جواب: در خاک

۱۴ .انواع برگ ها را نام ببرید؟
جواب: دراز و باریک، پ هن و سوزنی

۱۵ .از برگ چه گی اهانی استفاده می کنیم؟
جواب: سبزیجات، برگ درخت مو و کلم برگ

۱۶ .انواع ساقه را نام ببرید.
جواب: ساقه های نرم و علفی، ساقه های کلفت و چوبی و ساقه های زیرزمینی

۱۷ .ساقه ی زیرزمینی چیست؟
جواب: برخی ساقه ها به صورت هوایی نیستند و در زیر زمین قرار دارند، به این ساقه ها ساقه های زیرزمینی می گویند.

۱۸ .تفاوت ساقه ها را توضیح دهید.
جواب: برخی از ساقه ها مانند ساقه ی درختان کلفت و چوبی‌اند مانند درخت انار، سیب و گردو و برخی دیگر از ساقه ها نرم و علفی اند.

۱۹ .از رشد دانه چه چیزی به وجود می آید؟
جواب: از رشد دانه گیاه به وجود می آید.

۲۰ .انواع دانه را نام ببرید.
جواب: دانه ی یک قسمتی (تک لپه ای) و دانه ی دو قسمتی (دولپه ای)

۲۱ .گیاهان مخروط دار را تعریف کنید.
جواب: همه ی گیاهان گل دار نیستند مانند درخت کاج که به جای گل و میوه قسمت هایی به نام مخروط دار ند. به این گیاهان، گیاهان مخروط دار می گویند.

۲۲ .کار ساقه چیست؟
جواب: رساندن مواد غذایی از ریشه به برگ ها و میوه ها

۲۳ .کار ریشه چیست؟
جواب: گرفتن آب و مواد غذایی از خاک، محکم نگه داشتن گیاه در خاک

۲۴ .کار گل چیست؟
جواب: تولید دانه

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس یازدهم علوم سوم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۱۰ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۱۱ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.