جواب تمرین صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم

تمرین ۴-۵ صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب تمرین صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم

تمرین ۴-۵ صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۱۰۱ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / تمرین ۴-۵ صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم

تمرین ۴-۵ صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم

جسمی به جرم ۰/۲۵۰kg و دمای Cـ ۳۰ را درون عایقی حاوی ۰/۵۰۰kg آب Cـ۲۵/۰ می‌اندازیم. پس از چند دقیقه دمای تعادل را اندازه می‌گیریم. دمای تعادل Cـ۲۱/۰ شود. گرمای ویژه جسم را محاسبه کنید. (از تبادل گرما بین ظرف و سایر اجسام چشم‌ پوشی کنید.)

پاسخ(به روش اول):

جسم (1):
m1=0/25kg
θ1=3C
C1=?
آب (2):
m2=0/5kg
θ2=25C
C2=4200J/KgC
θe=21C
تمرین ۴-۵ صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم

پاسخ(به روش دوم):
در این فرایند آب، گرما از دست میدهد و جسم گرما میگیرد و به دمای تعادل دمای تعادل میرسد. به ازایتمرین ۴-۵ صفحه ۱۰۱ فیزیک دهم

از رابطۀ (4ـ10)خواهیم داشت.

تمرین ۴-۵ صفحه ۱۰۱ فیزیک دهمجهت بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید👆

توجه دلیل تفاوت جواب روش اول با روش دوم این است که گرمای ویژه آب C2 در روش یک تقریبی 4200 قرار گرفته شده و در روش دوم به صورت دقیق مقدار 4187 گرفته شده است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.