جواب تمرین صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۸۵ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

نشان دهید که تغییر دما در مقیا‌س‌های سلسیوس و کلوین با هم برابر است (ΔT=Δθ)
پاسخ:
تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

تمرین ۴-۲ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

الف) دمای بدن یک انسان سالم تقریباً ۳۷ درجه سانتی گراد است. این دما را برحسب کلوین و فارنهایت بنویسید.
پاسخ: همانطور که در پانوشت کتاب درسی آمده است، در حل مسئله ها از رابطۀ تقریبی T= θ+273 استفاده میکنیم.
پاسخ الف:

$$ T = 37 + 273 = 310K $$

همچنین برای تبدیل به فارنهایت داریم

$$ F= \frac{9}{5}θ+32=98/6^∘ F≈99^∘ F $$

ب) گر‌م‌ترین نقطه روی زمین، ناحیه‌ای در کویر لوت است که دمای آن تا حدود ۷۰ (C) و سردترین نقطه در قطب جنوب است که دمای آن تا۸۹- (C) گزارش شده است. این دماها را برحسب کلوین و فارنهایت به دست آورید.
پاسخ ب: برحسب کلوین داریم

$$ T_1= 70+273=343K \\ T_2=-89+273=184K $$

و برحسب فارنهایت داریم

$$ F_1= \frac{9}{5}θ_1+32 = \frac{9}{5} (70) +32= 158^∘F \\ F_2= \frac{9}{5}θ_2+32 = \frac{9}{5} (-89) +32= -128/2^∘F ≈ -128^∘F$$