جواب تمرین صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۸۵ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

نشان دهید که تغییر دما در مقیا‌س‌های سلسیوس و کلوین با هم برابر است (ΔT=Δθ)
پاسخ:
تمرین ۴-۱ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

تمرین ۴-۲ صفحه ۸۵ فیزیک دهم

الف) دمای بدن یک انسان سالم تقریباً ۳۷ درجه سانتی گراد است. این دما را برحسب کلوین و فارنهایت بنویسید.
پاسخ: همانطور که در پانوشت کتاب درسی آمده است، در حل مسئله ها از رابطۀ تقریبی T= θ+۲۷۳ استفاده میکنیم.
پاسخ الف:

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۸۵ فیزیک دهم ب) گر‌م‌ترین نقطه روی زمین، ناحیه‌ای در کویر لوت است که دمای آن تا حدود ۷۰ (C) و سردترین نقطه در قطب جنوب است که دمای آن تا۸۹- (C) گزارش شده است. این دماها را برحسب کلوین و فارنهایت به دست آورید.

پاسخ ب:

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۸۵ فیزیک دهم


پاسخ ب(روشی دیگر): برحسب کلوین داریم

$$ T_۱= ۷۰+۲۷۳=۳۴۳K \\ T_۲=-۸۹+۲۷۳=۱۸۴K $$

و برحسب فارنهایت داریم

$$ F_۱= \frac{۹}{۵}θ_۱+۳۲ = \frac{۹}{۵} (۷۰) +۳۲= ۱۵۸^∘F \\ F_۲= \frac{۹}{۵}θ_۲+۳۲ = \frac{۹}{۵} (-۸۹) +۳۲= -۱۲۸/۲^∘F ≈ -۱۲۸^∘F$$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.