جواب پرسش و فعالیت صفحه ۸۸ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۸۸ فیزیک دهم

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۸۸ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب پرسش صفحه ۸۸ فیزیک دهم

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۸۸ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۸۸ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۸۸ فیزیک دهم

پرسش ۴-۱ صفحه ۸۸ فیزیک دهم

الف) چرا بهتر است قفل و کلید یک در، هم‌جنس باشند؟
پاسخ: با این کار در صورت تغییر دما ( انبساط و انقباض گرمایی)، ابعاد هر دو جسم به یک اندازه تغییر می کند و کلید درون قفل گیر نمی کند.

ب) چرا در برخی از فصل‌های سال، بعضی از در‌ها در چارچوب خود گیر می‌کنند؟ 
پاسخ: به دلیل انبساط های گرمایی متفاوت درب و چارچوب، تغییرات ابعاد آنها یکسان نخواهد بود

جواب فعالیت ۴-۳ صفحه ۸۸ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۳ صفحه ۸۸ فیزیک دهم

۱) شکل (الف) تصویری واقعی از دو قسمت متوالی خط آهن (ریل راه آهن) های قدیمی را در گذشته نشان می‌دهد. اگر فاصله خالی بین این دو قسمت به حدّ کافی زیاد نمی‌بود، چه مشکلی پیش می‌آمد؟
پاسخ: با افزایش دما ریل ها منبسط شده و به هم نیرو وارد می کردند و باعث خمیدگی یکدیگر می شدند یا با کاهش دما و انقباض ریل ها اتصالات از هم جدا می شدند.

۲) امروزه بین قسمت‌های متوالی خط آهن فاصل‌های در نظر گرفته نمی‌شود و این قسمت‌ها پشت سرهم جوشکاری می‌شوند (شکل ب). تحقیق کنید در این روش چگونه مشکل ناشی از انبساط در یک روز گرم تابستانی برطرف می‌شود؟
پاسخ: در این روش ریل ها را از زیر به یک پایه وصل کرده و از بالا به هم جوش می دهند و در این حالت با یک ریل بسیار بزرگ سروکار داریم که از دو طرف آزاد بوده و می تواند منبسط شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.