سوالات درس سیزدهم ۱۳ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس سیزدهم ۱۳ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس سیزدهم

سوالات درس سیزدهم ۱۳ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس سیزدهم

سوالات متن دفاعی دهم /   درس سیزدهم :امداد و نجات

۱- کمک های اولیه را توضیح دهید؟
پاسخ: کلیه اقداماتی است که برای نجات جان یا جلوگیری از بدتر شدن وضعیت شخص آسیب دیده، بلافاصله پس از بروز حادثه و قبل از رساندن او به مراکز درمانی توسط یک فرد آموزش دیده، انجام می شود.

۲- افرادی که تمایل به انجام کمک های اولیه دارند چه موضوعاتی در این افراد ارزیابی می شود؟
پاسخ: میزان دانش و توانمندی ها و تسلط داوطلبان به امداد و کمک های اولیه ارزیابی می شود.

۳- علائم حیاتی بدن را نام ببرید؟
پاسخ: تنفس، نبض، فشار خون و درجه حرارت

۴- در ارزیابی اولیه مصدوم، چه اقداماتی را باید انجام داد توضیح دهید؟
پاسخ: ۱ )ایجاد راه هوایی باز) دهان و بینی( ۲ )برقراری تنفس ۳ )جریان خون مناسب ۴ )درمان خونریزی

۵- در صورتی که مصدوم خونریزی شدید دارد چه کاری برای او می توان انجام داد؟
پاسخ: باید با فشار مستقیم بر روی محل خونریزی یا بالا نگه داشتن عضو (در صورت امکان از خونریزی جلوگیری کنیم)

۶- چگونه می توان خونریزی خارجی را درمان یا کنترل کرد؟ دو مورد را بیان کنید؟
پاسخ: ۱ )چند گاز استریل) چند تکه از یک پارچه تمیز( را روی محل خون بگذارید و با دست روی آن فشار دهید. ۲ )در حالی که خونریزی را با وارد کردن فشار کنترل می کنید با یک باند دور محل خونریزی را ببندید.( البته نه آنقدر محکم که باعث قطع گردش خون گردد)

۷- خونریزی داخلی را تعریف کنید؟
پاسخ: این خونریزی در داخل بدن اتفاق افتاده و قابل رویت نیست.

۸- شوک را تعریف کنید؟
پاسخ: به اختلال دستگاه گردش خون برای خون رسانی کافی به سلول ها را شوک می گویند. خونریزی شایع ترین علت شوک محسوب می شود.

۹- در سوختگی های سطحی چه کمک های اولیه ای را باید انجام داد؟ مراحل کمک های اولیه در سوختگی های سطحی چیست؟
پاسخ: ۱ )کنترل علام حیاتی مصدوم ۲ )محل سوختگی را به مدت ۲۱-۱۱ دقیقه زیر آب سرد بگیرید ۳ )از ترکاندن تاول ها خودداری کنید ۴ )محل سوختگی را با گاز استریل پانسمان کنید.

۱۰- در آسیب های اسکلتی چه کمک هایی را می توان به مصدوم داد؟
پاسخ: ۱ )اگر آسیب یا علامت واضحی وجود ندارد، ولی مصدوم از درد شکایت دارد همیشه بنا را بر وجود شدید ترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید و اقدامات لازم را انجام دهید. ۲ )هنگام شکستگی در صورتی که عضو آسیب دیده خونریزی نداشت فقط آتل ببندید. ۳ )از اقدام برای جا انداختن موارد شکستگی یا در رفتگی به شدت پرهیز کنید.

۱۱- برای ایجاد آتش چند عامل لازم است؟
پاسخ: ۱ )اکسیژن ۲ )ماده سوختنی ۳ )حرارت

۱۲- برای مقابله با آتش چند راهکار وجود دارد؟
پاسخ: ۱ )اطفاء حریق ۲ )خروج ایمن )فرار ۳ )پناه گیری

۱۳- منظور از خروج ایمن در زمان آتش سوزی چیست؟
پاسخ: خروج ایمن به زبان ساده یعنی خروج از محدوده خطر، قرارگرفتن در محل امن و باقی ماندن در آنجا تا زمان رفع قطعی خطر.

۱۴- چهار مورد از اصول خروج ایمن در زمان اتش سوزی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ )ندوید، ولی سریع حرکت کنید ۲ )در صورت دود گرفتگی، با حالت سینه خیز، نشسته یا چهار دست و پا بروید. ۳ )هنگام خروج پارچه ای مرطوب را بر روی دهان و بینی خود قرار دهید. ۴ )از آسانسور استفاده نکنید.

۱۵- منظور از پناه گیری در زمان آتش سوزی چیست؟
پاسخ: منظور از پناه گیری قرار گرفتن در موقعیتی است که احتمال کمترین آسیب را در زمان زیاد دارد.

۱۶- سه مورد از اصول پناه گیری در زمان آتش سوزی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ )درز های ورود به دود را با پارچه بپوشانید. ۲ )با تکان دادن پارچه سفید از پنجره در خواست کمک کنید. ۳ )در اولین فرصت با ۱۲۵ تماس بگیرید.

۱۷- یکی از علائم حیاتی انسان درجه حرارت بدن او است.
پاسخ: صحیح

۱۸- یکی از مهمترین مراحل کمک های اولیه کنترل علائم حیاتی است.

۱۹- احتمال مرگ و میر در خونریزی داخلی سه برابر خو نریزی خارجی است.

۲۰-عوامل زیر در ایجاد لازم است به جزء….
الف) اکسیژن
ب) ماده سوختنی
ج) دی اکسیدکربن
د) حرارت
پاسخ: گزینه ج