سوالات درس هشتم جغرافیا دهم

سوالات درس هشتم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۸ چهارم جغرافیای ایران دهم

سوالات درس هشتم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۸ چهارم جغرافیای ایران دهم

سوالات متن جغرافیا دهم /  درس هشتم : تقسیمات کشوری ایران

۱-سابقه ی تقسیمات کشوری ایران به چه دوره ای بر می گردد ؟
پاسخ: به دوره ی داریوش اول ، پادشاه هخامنشی

۲- به چه چیزی ساتراپ می گفتند ؟
پاسخ: در دوره هخامنشی ، داریوش کشور را به سی شهربی که همان شهر می باشد ، تقسیم کرد و برای هر یک از آنان مأمورینی گماشت که آنها را ساتراپ می گفتند .

۳-در زمان ساسانیان تقسیمات کشوری به چه صورت بود ؟
پاسخ: در زمان ساسانیان ، کشور به سرزمین ( ایالت) ، حوزه (استان) ، تسوگ یا تسوج (شهرستان) و رستاک (دهستان) تقسیم شده بود .

۴- تقسیمات کشوری در دوره صفویه ، افشاریه و زندیه را بنویسید .
پاسخ: ایالت ، ولایت ، بلوک و قصبه .

۵ -تقسیمات کشوری در دوره قاجاریه را بنویسید .
پاسخ: دارای ۴ ایالت و ۲۳ ولایت بود .

۶- ایالت های ایران در زمان قاجاریه را بنویسید .
پاسخ: –آذربایجان خراسان و سیستان کرمان –فارس و بندر – و بلوچستان .

۷- تقسیمات کشوری حال حاضر ایران را بنویسید .
پاسخ: دهستان . –بخش –شهرستان –استان

۸- استان را تعریف کنید .
پاسخ: واحدی از تقسیمات کشوری است که با محدوده جغرافیایی معین ، از به هم پیوستن چند شهرستان هم جوار با توجه به موقعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود .

۹ -استان ، توسط استاندار اداره می شود .

۱۰- شهرستان را تعریف کنید .
پاسخ: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش هم جوار تشکیل شده است .

۱۱-شهرستان ، توسط فرماندار اداره می شود .

۱۲- بخش را تعریف کنید .
پاسخ: واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند دهستان هم جوار ، شامل چندین مزرعه ، مکان ، روستا و احیانا شهر تشکیل شده است .

۱۳- بخش ، توسط بخشدار اداره می شود . 

۱۴- دهستان را تعریف کنید .
پاسخ: کوچکترین واحد تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند روستا ، مکان و مزرعه هم جوار تشکیل شده است .

۱۵- دهستان ، توسط دهدار اداره می شود . 

۱۶- ساختار تقسیمات کشوری را کامل کنید .
پاسخ: ۱- استان ۲- شهرستان ۳-بخش ۴-دهستان

نکات: *در زمان آریاییان ، تقسیمات کشوری به صورت آبادی کوچک ( ویس ) و آبادی بزرگتر ( گئو ) بود .
*در دوران سلوکیان کشور به ۷۲ بخش تقسیم شد .
*در زمان عباسیان کشور به ایالت تقسیم شد .