جواب فعالیت های علوم سوم دبستان

 1. جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱
 2. جواب درس ۲ علوم سوم دبستان صفحه ۱۴ , ۱۵ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۸
 3. جواب درس ۳ علوم سوم دبستان صفحه ۲۰ , ۲۱ , ۲۲ , ۲۳ , ۲۵ , ۲۶
 4. جواب درس ۴ علوم سوم دبستان صفحه ۲۸ , ۳۱
 5. جواب درس ۵ علوم سوم دبستان صفحه ۳۶ , ۳۷ , ۳۸ , ۳۹ , ۴۰ , ۴۱
 6. جواب درس ۶ علوم سوم صفحه ۴۴ , ۴۵, ۴۶ , ۴۷ , ۴۸ , ۴۹ , ۵۰
 7. جواب درس ۷ علوم سوم صفحه ۵۲ , ۵۴ , ۵۵ , ۵۶ , ۵۷ , ۵۸
 8. جواب درس ۸ علوم سوم صفحه ۶۱
 9. جواب درس ۹ علوم سوم صفحه ۶۴ , ۶۹ , ۷۱ , ۷۲
 10. جواب درس ۱۰ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹
 11. جواب درس ۱۱ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹
 12. جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۱۰۵ , ۱۰۶ , ۱۰۷ , ۱۰۸, ۱۱۰
 13. جواب درس ۱۳ علوم سوم صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۴
 14. جواب درس ۱۴ علوم سوم صفحه ۱۲۵ , ۱۲۶ , ۱۲۷ , ۱۲۸

جواب فعالیت های علوم سوم دبستان

گام به گام علوم سوم ابتدایی

جواب فعالیت های علوم سوم دبستان

گام به گام علوم سوم ابتدایی

در بخش بالا برای شما عزیزان جواب درس به درس علوم سوم ابتدایی را قرار داده ایم . امیدوارم حداکثر استفاده را از گام به گام علوم سوم ببرید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.