جواب فعالیت های علوم سوم دبستان

 1. جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱
 2. جواب درس ۲ علوم سوم دبستان صفحه ۱۴ , ۱۵ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۸
 3. جواب درس ۳ علوم سوم دبستان صفحه ۲۰ , ۲۱ , ۲۲ , ۲۳ , ۲۵ , ۲۶
 4. جواب درس ۴ علوم سوم دبستان صفحه ۲۸ , ۳۱
 5. جواب درس ۵ علوم سوم دبستان صفحه ۳۶ , ۳۷ , ۳۸ , ۳۹ , ۴۰ , ۴۱
 6. جواب درس ۶ علوم سوم صفحه ۴۴ , ۴۵, ۴۶ , ۴۷ , ۴۸ , ۴۹ , ۵۰
 7. جواب درس ۷ علوم سوم صفحه ۵۲ , ۵۴ , ۵۵ , ۵۶ , ۵۷ , ۵۸
 8. جواب درس ۸ علوم سوم صفحه ۶۱
 9. جواب درس ۹ علوم سوم صفحه ۶۴ , ۶۹ , ۷۱ , ۷۲
 10. جواب درس ۱۰ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹
 11. جواب درس ۱۱ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹
 12. جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۹۰ , ۹۱ , ۹۲ , ۹۴ , ۹۶ , ۹۷
 13. جواب درس ۱۳ علوم سوم صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۸
 14. جواب درس ۱۴ علوم سوم صفحه ۱۱۰ , ۱۱۱ , ۱۱۲

جواب فعالیت های علوم سوم دبستان

گام به گام علوم سوم ابتدایی

جواب فعالیت های علوم سوم دبستان

گام به گام علوم سوم ابتدایی

در بخش بالا برای شما عزیزان جواب درس به درس علوم سوم ابتدایی را قرار داده ایم . امیدوارم حداکثر استفاده را از گام به گام علوم سوم ببرید.