جواب درس سوم کتاب کار زبان دهم

جواب درس سوم کتاب کار زبان دهم

گام به گام و معنی درس ۳ کتاب کار زبان انگلیسی دهم

جواب درس سوم کتاب کار زبان دهم

گام به گام و معنی درس ۳ کتاب کار زبان انگلیسی دهم

جواب کتاب کار زبان انگلیسی دهم / درس سوم

معنی صفحه ۴۴ کتاب کار زبان دهم

Who is a scientist?
دانشمند کیست؟

 

The world around us is full of amazing things.

معنی: دنیای اطراف ما پر از چیزهای شگفت آور است.

Knowing this beautiful world is very interesting for humans.

معنی: شناخت این دنیای زیبا برای انسان ها خیلی جالب است.

One group of people who study the world are scientists.

معنی: گروهی از مردم که بر روی جهان مطالعه می کنند دانشمندان هستند.

A scientist studies nature, animals, or people.

معنی: یک دانشمند بر روی طبیعت ، حیوانات یا مردم مطالعه می کند.

Scientists work hard and do research to solve problems, find facts or invent new things.

معنی: دانشمندان سخت کار می کنند و تحقیق می کنند تا مسائل را حل کنند ، وقایع را بیابند یا چیزهای جدید اختراع کنند.

Scientists learn about the world by observing and experimenting.

معنی: دانشمندان با مشاهده و آزمایش در مورد جهان چیزها را می آموزند.

There are different types of scientists.

معنی: انواع مختلفی دانشمند وجود دارد.

Some of them study plants, earth, seas, or animals.

معنی: برخی از آن ها روی گیاهان ، زمین ، دریاها یا حیوانات مطالعه می کنند.

Others study people and how they behave and learn.

معنی: عده ای دیگر بر روی مردم و [این که مردم] چگونه رفتار می کنند و یاد می گیرند ، مطالعه می کنند.

Some scientists like to study history or languages.

معنی: برخی از دانشمندان علاقمندند در مورد تاریخ یا زبان ها مطالعه کنند.

Others are interested in making new things.

معنی: عده ای دیگر علاقمند به ساخت چیزهای جدید هستند.

They want to make people’s lives easier.

معنی: آنها می خواهند زندگی مردم را راحت تر کنند.

Some scientists become very rich and famous.

معنی: برخی از دانشمندان خیلی مشهور و ثروتمند می شوند.

Many people around the world may remember their names and faces.

معنی: نام و قیافه ی آن ها ممکن است در سراسر دنیا در یاد خیلی از مردم بماند.

But this is not what they call ‘success’.

معنی: اما این چیزی نیست که آن ها موفقیت بنامند.

They feel successful when they solve problems and find answers to their questions

معنی: آن ها وقتی احساس موفقیت می کنند که مسائل را حل کنند و جواب های سوالاتشان را بیابند.

جواب صفحه ۴۵ کتاب کار زبان دهم

 

A) True or False
درست یا نادرست

جواب صفحه ۴۵ کتاب کار زبان دهم

 

۱- فقط دانشمندان دوست دارند جهان را مطالعه کنند. (نادرست)
۲- انواع مختلفی دانشمند وجود دارد. (درست)
۳- دانشمندان فکر می کنند موفقیت به معنای ثروتمند شدن است. (نادرست)

B)Answer the following questions
به سوالات زیر جواب دهید.

How do scientists learn about the world?
دانشمندان چگونه در مورد جهان کسب اطلاعات می کنند {می آموزند}؟
By observing and experimenting
با مشاهده و آزمایش

What does an inventor do?
یک مخترع چه می کند {کار یک مخترع چیست}؟
.He makes new things
او چیزهای جدید درست می کند.

 Do you like to do research about the world?
آیا شما دوست دارید درباره جهان تحقیق کنید؟
Yes, I like to do research on it.
بله، من دوست دارم در مورد آن تحقیق کنم.

جواب صفحه ۴۶ کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۴۶ کتاب کار زبان دهم

A. Unscramble the following sentences.
جملات زیر را مرتب کنید

۱. doing research / a new medicine / when / was /she / Shirin / found / .
.Shirin found a new medicine when she was doing a research
شیرین در حین تحقیق داروی جدیدی کشف کرد.

۲. the injured animal / they / trying hard / were / to save / .
They were trying hard to save the injured animal
آن ها داشتند سخت تلاش می کردند تا حیوان زخمی را نجات دهند

۳. English / as a translator / worked / when / he / studying / Hassan / was / at university / .
Hassan worked as a translator when he was studying English at university
حسن وقتی داشت در دانشگاه انگلیسی می خواند به عنوان یک مترجم فعالیت می کرد

۴. called him / Reza / studying / Arabic book / when / his / was / his mother / ?
Was Reza studying his Arabic book when his mother called him?
آیا وقتی مادر رضا صدایش کرد داشت کتاب عربی را مطالعه می کرد؟

جواب صفحه ۴۷ کتاب کار زبان دهم

B. Look at this photo. My uncle took it yesterday at ۸ o’clock. Then complete the sentences. 

به این عکس نگاه کنید. عمویم آن را در ساعت ۸ صبح دیروز گرفت. سپس جمله ها را کامل کنید.

جواب صفحه ۴۷ کتاب کار زبان دهم

۱. My father was reading a newspaper.

۲. My mother …reading a book….
مادرم در حال خواندن کتاب بود
۳. My sister was …doing her homework….
 خواهرم مشغول انجام تکالیف بود
۴. My brother was …working on his laptop….
برادرم داشت با لپ تابش کار می کرد
۵. My grandfather was …listening to the radio….
پدربزرگم داشت به رادیو گوش می کرد۴

جواب صفحه ۴۸ کتاب کار زبان دهم

 

C. Write what you were doing at the given times.
بنویسید در زمان های نامبرده داشتید چه می کردید

۱. Yesterday afternoon …I was reading a new book. …

۲. Last week at this moment … we were visiting a wildlife museum …

۳. This morning at ۵ …I was saying my prayers …

۴. When my mother was cooking dinner last night … I was doing my homework. …

 

جواب صفحه ۴۹ کتاب کار زبان دهم

D. Read the following text. Complete it with appropriate ‘self-pronouns’.

جواب صفحه ۴۹ کتاب کار زبان دهم

Yesterday I was all alone. I was cleaning the house. As no one was helping me, I was doing everything myself . It was very difficult. I remember how my mother cleaned the house herself when we didn’t help her. I felt so sorry and ashamed.

تمام دیروز را تنها بودم. داشتم خانه را تمیز می کردم. چون هیچ کس نبود به من کمک کند داشتم همه کارها را خودم انجام می دادم. خیلی سخت بود. یادم می آید مادرم وقتی ما کمکش نمی کردیم چگونه خودش خانه را تمیز می کرد. احساس تاسف و شرمندگی کردم.

I was still working when my mother came in. I was cleaning the kitchen. She asked: “Babak, did you do that yourself ?”

وقتی مادرم آمد هنوز داشتم کار می کردم. داشتم اشپزخانه را تمیز می کردم. پرسید: بابک خودت این کار را کردی؟

I answered: “Yes, mom. I did it myself .” She said, “Thank you, dear. But now wait, don’t do that yourself . Let’s do everything together ”.

جواب دادم بله مامان. خودم. این کار رو به خاطر تو کردم. او گفت: ممنونم عزیزم. اماالان صبر کن ، این کار رو خودت نکن. بیا با هم انجام دهیم.

 

جواب صفحه ۴۹ کتاب کار زبان دهم

 

۱. Did Babak’s brothers clean the house themselves?
آیا برادران بابک خانه را خودشان تمیز کردند؟
No. they didn’t.
نه. نکردند.

۲. Was Babak cleaning the room when his mother came in?
آیا وقتی مادر بابک رسید داشت خانه را تمیز می کرد؟
No, he was cleaning the kitchen.
نه، داشت آشپزخانه را تمیز می کرد.

۳. Will his mother clean the kitchen herself ?
آیا وقتی مادر بابک رسید داشت خانه را تمیز می کرد؟
No, Babak and his mother will clean it together.
نه بابک و مادرش با هم تمیزش می کنند.

جواب صفحه ۵۰ کتاب کار زبان دهم

A. Read the descriptions and find the word.
توضیحات را خوانده و کلمه را بیابید.

۱. a person who does research and finds facts : scientists – دانشمندان
شخصی که تحقیق کرده و وقایع را کشف می کند.

۲. to stop doing something : quit – ترک, رها سازی
توقف انجام کاری

۳. something that you believe : belief – باور
چیزی که شما به آن باور دارید.

۴. to grow or change into a stronger, larger or better form : develop – پرورش دادن
رشد کردن یا تغییر به شکلی بزرگ تر ، قوی تر یا بهتر

۵. to find an answer to a problem : solve – حل کردن
کشف یا جواب دادن به یک مسالهجواب صفحه ۵۰ کتاب کار زبان دهم

 

جواب صفحه ۵۱ کتاب کار زبان دهم

B. One odd out.
یک متفاوت

جواب صفحه ۵۱  کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۵۲ کتاب کار زبان دهم

C. Match columns A and B.
ستون های آ و ب را مطابقت دهید. جواب صفحه ۵۲  کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۵۳ کتاب کار زبان دهم

D. Put these famous people in four groups.
این افراد مشهور را در چهار گروه طبقه بندی کنید

مخترع-Inventor شاعر-Poet
Wright Brothers Parvin Etesami
Alexander Graham Bell Shahiryar
نویسنده-Writer مترجم-Translator
Victor Hugo Mohammad Ghazi 
Mahmood Hakimi Tahereh Saffarzadeh

جواب صفحه ۵۴ کتاب کار زبان دهم

E. Fill in the blanks with the given words.
جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید

۱. The airplane is one of the greatest …inventions… of human.
۲. Some scientists are very …successful… in their lives.
۳. When children …grew up… their personality changes.
۴. Do you …believe… what she was saying about Mars?
۵. He changed the …bulb… to have more light in the room.

جواب صفحه ۵۵ کتاب کار زبان دهم

F. Use appropriate nouns with the following verbs.
با فعل های زیر از اسامی مناسب استفاده کنید
۱. do …experiments/ research/ homework …
۲. give up …smoking/ job/ working …
۳. solve …a problem …
۴. translate …a book/ a poem …
۵. change …your shirt/ material/ plan …

جواب صفحه ۵۶ کتاب کار زبان دهم

Say the sentences with emphatic stress over the appropriate element.
جملات را با استرس تاکیدی بر روی بخش مربوطه بیان کنید
جواب صفحه ۵۶ کتاب کار زبان دهم 

 

جواب صفحه ۵۷ کتاب کار زبان دهم

A. Complete the spelling of words.
املای کلمات زیر را کامل کنید

جواب صفحه ۵۷ کتاب کار زبان دهم

جواب صفحه ۵۸ کتاب کار زبان دهم

B. Complete the word family chart.
جدول کلمات هم خانواده زیر را کامل کنید

Noun Verb
inventor invent
building build
belief believe
knowledge know
translator translate
thinker think

جواب و معنی صفحه ۵۹ کتاب کار زبان دهم

C. Read the text. Find nouns, adjectives and verbs. Write them in appropriate columns.
متن را بخوانید. اسم ها ، صفت ها و فعل ها را یافته و در ستون های مناسب بنویسید.

Yesterday, it was snowing heavily.

 دیروز برف شدید می بارید.

Maryam was playing inside.

مریم مشغول بازی در داخل خانه بود.

She really wanted to go out to play.

او واقعا می خواست بیرون برود و بازی کند.

But she stayed in because it was very cold outside.

اما به خاطر اینکه هوا بیرون خیلی سرد بود، داخل ماند.

She was thinking about what to do to have fun inside the house.

 او به فکر این بود که داخل خانه چه کاری انجام دهد تا خوش بگذراند.

She went into her room.

او به اتاقش رفت.

She was looking at her things when her friend Mina called.

او مشغول تماشای وسایلش بود که دوستش مینا زنگ زد.

She lives next door.

 مینا در همسایگی آنها زندگی می کند.

Mina was coming to Maryam’s house with her mother.

مینا همراه با مادرش به خانه مریم می آمد.

She was bringing some interesting books and games.

 او کتاب ها و بازی های جالب و جالبی با خود می آورد.

They were reading and playing all evening.

آنها تمام عصر را به خواندن کتاب و بازی کردن گذراندند.

They really had a good time. 

 آنها واقعاً خوش گذشته بودند.

جواب صفحه ۵۹ کتاب کار زبان دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.