جواب فعالیت های درس ۲ دینی دهم

جواب فعالیت های درس ۲ دینی دهم

گام به گام درس دوم دین و زندگی دهم

جواب فعالیت های درس ۲ دینی دهم

جواب فعالیت های درس ۲ دینی دهم : جواب فعالیت کلاسی ، تدبر ، سوالات جدول ، برسی کنید ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه ۲۹ , ۳۰ , ۳۱ , ۳۲ و ۳۴ درس دوم (پر پرواز) دین و زندگی رشته تجربی و ریاضی کلاس دهم

جواب دینی دهم /درس دوم :: پر پرواز

جواب سوال صفحه ۲۹ درس دوم دینی دهم

١ــ پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راههای غلط تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.
نام این توانایی چیست؟
پاسخ: توانایی تفکر و اندیشه با قدرت تعقل

جواب تدبر صفحه ۲۹ درس دوم دینی دهم

با توجه به ترجمه آیات زیر بگویید هر آیه به کدامیک از آثار دیگر بهرهگیری انسان از عقل اشاره دارد؟ 
🟧 آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا میخوانید، آن را به مسخره و بازی میگیرند؛ این بهخاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمیکنند.
پاسخ: انسآنهای عاقل، اهل مسخره کردن دیگران نمی باشند

 
🟧 و میگویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم، در میان دوزخیان نبودیم.
پاسخ: اگر انسان از نیروی عقل خود به خوبی استفاده کند و به دستورات الهی عمل کند، اهل جهنم نمی شود.

جواب آیه صفحه ۲۹ درس دوم دینی دهم

جواب صفحه 30 درس دوم دینی دهمبرای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید:
پاسخ:  قدرت اختیار یا تصمیم گیری

جواب شعر صفحه ۳۰ درس دوم دینی دهم

جواب شعر صفحه 30 درس دوم دینی دهمبرای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید:
پاسخ: سرشت یا فطرت خداشناس

جواب شعر صفحه 30 درس دوم دینی دهمبرای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: 
پاسخ: شناخت خیر و نیکی و شناخت بدی و زشتی

جواب آیه صفحه ۳۱ درس دوم دینی دهم

جواب آیه صفحه 31 درس دوم دینی دهم

نام دیگر این عامل درونی را بنویسید: …………..وجدان……….

جواب صفحه ۳۲ درس دوم دینی دهم

همین دشمن، در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم میگوید:
«خداوند به شما وعده ٔ حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من میتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات دهید».
نام این دشمن چیست؟ ……..شیطان……..

جواب تدبر صفحه ۳۴ درس دوم دینی دهم

با توجه به ترجمه آیات زیر بگویید شیطان از چه راههایی انسان را فریب میدهد؟
🟧 شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد  خدا و نماز باز دارد…
🟧… و شیطان، هر کاری را که [گناهکاران] میکردند، در نظرشان زینت داد.
🟧کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است.
جواب:  ۱ – وسوسه کردن انسان برای نوشیدن شراب .
۲ -وسوسه کردن انسان برای انجام قمار
۳ -زیبا جلوه دادن گناه در نظر انسان
۴ -مشغول کردن انسان به ارزو های طولانی در دنیا

جواب پیشنهاد صفحه ۳۵ درس دوم دینی دهم

۱ــ آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادهٔ ما در تصمیم گیری های میشود؟
پاسخ: خیر، زیرا کار شیطان تنها وسوسه کردن و دادن وعده های دروغین است. او فقط انسان را به گناه دعوت می کند. او هیچ سلطه ای بر انسان ندارد. این انسان است که با اراده و اختیار خود دعوت او را می پذیرد و یا رد می کند

۲ــ چه رابطهای میان «توانایی ها و سرمایه ها» و « هدف » وجود دارد؟
پاسخ: هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می آورد ولی هرچه سرمایه این شخص بیشتر شود هدف های بزرگتری را میتواند مد نظر قرار دهد و به کارهای ارزشمند تری روی آورد

۳ــ خداوند، شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد، چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد. حال، دیدگاه و احساس خود را نسبت به انسان هایی که حاضر نیستند در برابر خدا سجده کنند و بندگی شیطان را می پذیرند، بیان کنید.
خدای متعال، علاوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است. حال اینکه بعضی از انسان ها اسیر هوای نفس شده و بندگی شیطان را می کنند، جز اینکه به خود ظلم می کنند و لذت های زودگذر دنیوی را به آرامش روحی و روانی و از همه مهمتر بهشت و لقای خدا ترجیح می دهند، کار دیگری انجام نمی دهند.
در نهایت متاسفانه این گروه از انسان ها به دلیل فرو رفتن در هوس ها از یاد خداوند غافل شده اند و بندگی شیطان را پذیرفته اند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۲ دینی دهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از اندیشه و تحقیق درس سوم دینی دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱ دینی دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.