سوالات درس سوم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات درس سوم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۳ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات درس سوم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۳ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات متن روانشناسی  یازدهم / درس سوم : احساس،توجه،ادراک

۱ -منظور از محرومیت حسی چیست؟
پاسخ: شرایطی که هیچ کدام از گیرنده های حسی به وسیله ی محرک بیرونی تحریک نشود.(به دلیل آزار دهنده بودن، نوعی شکنجه تلقی می شود.)

۲ -محرک چیست؟
پاسخ: هر پدیده ای که گیرنده ی حسی را تحریک کند.

۳ -ویژگی های احساس چیست؟
پاسخ: ۱ -احساس برای حفظ بقای موجود زنده ضروری است ۲ -هرگاه موضوعی از طریق چند حس دریافت شود، دریافت قوی تر و ماندگار تر است ۳ -تنوع محرک ها لذت بخش است.

۴ -منظور از آستانه ی مطلق چیست؟
پاسخ: حداقل محرک و انرژی برای تحریک گیرنده ی حسی

۵ -منظور از تیز بینی چیست؟
پاسخ: توانایی مشاهده و تشخیص جزئیات به صورت مستقیم.(یکی از دلایل تصادف درشب کاهش تیز بینی است)

۶ -بزرگ ترین دستگاه حسی انسان چیست؟
پاسخ: پوست.

۷ -حس بویایی و حس شنوایی چگونه فعالیت می کنند؟
پاسخ: از ارتعاش مولکول های هوا پرده ی گوش تحریک می شود حس شنوایی و از ذرات گازی شکل هوا که از هوا سنگین ترند احساس بویایی به وجود می آید.

۸ -دلیل ضعف بویایی انسان نسبت به سایر موجودات چیست؟
پاسخ: ۱ -حفره های بینی از گیرنده های بویایی کم تری برخوردارند ۲- گیرنده های بویایی در انتهای حفره ی بینی هستند ۳ -انسان روی دو پا می ایستد.

۹ -حس لامسه چه مشخصاتی را دریافت می کند؟
پاسخ: زبری و نرمی – انعطاف اشیاء – برجستگی – وزن ابعاد – فرورفتگی.

۱۰ -چه عواملی در احساس درد مؤثر است؟
پاسخ: عوامل شخصیتی – فرهنگ حساسیت نقاط بدن.

۱۱ -منابع توجه رابنویسید.
پاسخ: ۱-محرک های بیرونی ۲-اطلاعات موجود درحافظه ۳-سبک پردازش وانتظاراتی که از این پردازش وجود دارد.

۱۲-منظور از پدیده نوک زبانی چیست؟
پاسخ: در این پدیده محرک لازم برای تحریک وجود دارد ولی به طور کامل ادراک و بیان آگاهی صورت نمی گیرد.

۱۳ -منظور ازپدیده ی آماده سازی چیست؟
پاسخ: شناخت محرک معینی تحت تأثیرمحرک های پیشین یا شبیه که به دریافت بعدی کمک می کند.

۱۴ -عوامل مؤثر در تمرکز و عوامل مؤثر در عدم تمرکز کدامند؟
پاسخ: برای ایجاد تمرکز
۱ -تنوع و شرایط جذاب موجب تغییر درونی برای تمرکز نسبت به محرک ها می شود
۲ -انگیختگی ذهنی موجب ایجاد تمرکز و دقت می شود
/ دو عامل نیز موجب عدم تمرکز می شود
۱ -آشنایی قبلی با محرک و موضوع مورد توجه(به طور نسبی موجب خوگیری شده باشد)
۲ -یکنواختی و عادت نسبت به موضوع.

۱۵ -عوامل مؤثر در ایجاد انگیختگی ذهنی چیست؟
پاسخ: تغذیه – نیازهای زیستی – اهداف و اهمیت دادن.

۱۶ -چه تفاوتی بین توجه و تمرکز وجود دارد؟
پاسخ: توجه لحظه ای است ولی تمرکز لحظاتی است که مدت آن بیشتر از توجه است.

۱۷ -توجه چه کارکرد هایی و پیامد هایی دارد؟
پاسخ: ۱ -موجب ردیابی درست علامت ها و جلو گیری از حواس پرتی می شود ۲- موجب توانایی فرد برای حفظ محرک ها در یک دوره ی زمانی طولانی می شود ۳ -موجب جست و جوی دقیق و سریع می شود.

۱۸ -در هر موقعیت توجه چند نوع علامت می تواند وجود داشته باشد؟
پاسخ: ۱ -علامت هدف که فردی می خواهد به آن برسد ۲- علامت انحرافی که حواس فرد را پرت می کند.
۱۹- منظور از هشدار کاذب چیست؟
پاسخ: موقعی که محرکی وجود نداشته باشد ولی آن را ردیابی کنیم.

۲۰ -عوامل مؤثر بر سازماندهی توجه متمرکز چیست؟
پاسخ: ۱ -هر چه آهاهی بیشتر باشد توجه، ارادی تر است ۲ -انجام همزمان چند تکلیف به کاهش توجه منجر می شود ۳ -انجام طولانی یک فعالیت تمرکز را کاهش می دهد ۴ -استفاده از حواس مختلف برای یک فعالیت توجه را بیشتر می کند ۵ -انجام دادن تکالیف همزمان و شبیه هم توجه را کاهش می دهد.

۲۱ -آیا همه ی احساسات به ادراک و تفسیر منجر می شود ؟ 
پاسخ: خیر همه ی آنچه احساس می کنیم تفسیر نمی شود و همه ی آنچه ادراک می کنیم احساس نشده است.

۲۲ -منظور از خطاهای ادراکی چیست؟
پاسخ: تفاوت و هماهنگ نبودن احساس با ادراک.

۲۳ -وجود خطاهای ادراکی نشانگر چیست؟
پاسخ: آنچه که حس می کنیم لزوما چیزی نیست که در ذهن ادراک شده است.

۲۴ -از خطاهای ادراکی چه نتایجی به دست می آید؟
پاسخ: ۱ -ادراک با احساس متفاوت است ۲ -خطای شناختی در صورت خطای زیاد می تواند وارد نظام ذهنی فرد شود.

۲۵-مکتب گشتالت در روان شناسی چه نظریاتی دارد؟
پاسخ: معتقدند کل، بیشتر از جمع اجزا است و نمی توان با بررسی و استفاده از روش های جزئی به درک کاملی از پدیده ها رسید. کل فراتر از اجزا است و شامل تأثیر روابط هم می شود.

۲۶ -برخی از اصول مکتب گشتالت را بنویسید.
پاسخ: ۱ -اصل مجاورت: یعنی در کنار هم بودن چند شیء آنها را در ذهن انسان به صورت یک گروه نشان می دهد. ۲ -اصل مشابهت: در این اصل انسان ها سعی می کنند اشیاء و پدیده های شبیه به هم را در یک طبقه قرار دهند. ۳ -اصل استمرار: در این اصل افراد تمایل دارند پدیده ها را پیوسته و متصل به هم ببینند. ۴ -اصل تقارب: در این اصل نواقص را به صورت کامل می بینیم. ۵ -ادراک: به شدت با پردازش افراد ارتباط دارد(پردازش ادراکی و پردازش مفهومی در ارتباط و تشخیص افراد متفاوت است.) ۶ -محرک های بیرونی از طریق ادراک معنادار می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.