جواب صفحه ۱۹ شیمی دهم

جواب صفحه ۱۹ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۱۹ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ فصل اول شیمی دهم

با استفاده از جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ فصل اول شیمی دهمحساب کنید:

آ) ۵ مول آلومینیوم، چند گرم جرم دارد؟جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ فصل اول شیمی دهم

ب) ۰.۰۸ گرم گوگرد، چند مول گوگرد است؟جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ فصل اول شیمی دهم

۲- دانش آموزی برای تعیین شمار اتم های موجود در۰.۲ مول فلز روی، محاسبه زیر را به درستی انجام داده است. هریک از جاهای خالی را پر کنید.جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ فصل اول شیمی دهم

۳ــ حساب کنید ۹.۰.۳ × ۱۰۲۰ امت مس، چند مول و چند گرم مس است؟جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ فصل اول شیمی دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.