جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم

جواب صفحه نهم شیمی دهم ریاضی و تجربی

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم :

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ فصل اول شیمی دهم

توده های سرطانی، یاخته هایی هستند که رشد غیرعادی و سریعتر ی دارند. شکل زیر اساس استفاده از رادیوایزوتوپها را برا ی تشخیص نوعی توده سرطانی نشان می دهد . با بررسی آن، فرایند تشخیص بیمار ی را توضیح دهیدجواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ فصل اول شیمی دهم

پاسخ:  در توده های سرطانی سلول ها از کارکرد معمولی خارج شدهاند و به طور غیرعادی تکثیرمی شوندلذا انرژی بسیار ی مصرف می کنند در آنجا سوخت و ساز افزایش یافته و تجمع گلوکز نشاندار شده بیشتر می شود

 

 

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ فصل اول شیمی دهم

١ــ با استفاده از جدول دورهای، موقعیت (دوره و گروه) عنصرهای آلومینیوم (13Al) کلسیم (20Ca) منگنز (25Mn)و سلنیم (34Se )را تعیین کنید. جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ فصل اول شیمی دهم

۲ــ هلیم (2He)عنصری است که متایل به اجنام واکنش شیمیایی ندارد. پیشبینی کنید کدام یک از عنصرهای زیر رفتاری مشابه با آن دارد؟ چرا؟
 آ. ۱۸Ar – زیرا با هلیم در یک گروه می باشند و رفتار مشابه دارند.

۳ــ امت فلوئور(9F )در ترکیب با فلزها به یون فلوئورید F عنصرهای زیر میتواند آنیونی با بار الکتریکی همانند یون فلوئورید تشکیل دهد؟ چرا؟
ب. ۳۵Br – چون با فلوئور در یک گروه قرار دارند.

۴ــ از امت آلومینیم(13Al ،)یون پایدار +Al3 شناخته شده است. پیشبینی کنید امت کدام یک از عنصرهای زیر میتواند به کاتیونی مشابه +Al3 در ترکیبها تبدیل شود؟ 
ب. ۳۱Ga – این عنصر با آلومینیوم در یک گروه می باشند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.