جواب صفحه ۲۱ شیمی دهم

جواب صفحه ۲۱ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۱ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۲۱ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۱ فصل اول شیمی دهم

مشاهده کردید که پرتو‌های گوناگون، طول موج‌های متفاوتی دارند. با توجه به این موضوع به نظر شما هریک از دما‌های داده شده به کدام شکل مربوط است؟ چرا؟جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۱ فصل اول شیمی دهم

پاسخ: رنگ آبی مربوط به طول موج کوتاهتر و انرژی بیشتر است ( دمای ) به همین ترتیب رنگ قرمز مربوط به کمترین انرژی و بیشترین طول موج است( دمای ) و رنگ زرد مربوط به دمای است.

جواب کاوش کنید صفحه ۲۱ فصل اول شیمی دهم

درباره اینکه «آیا دیگر پرتوهای الکترومغناطیس را می توان مشاهده کرد؟» مراحل زیر را انجام دهید:
١- یک کنترل تلویزیون را که باتری آن سالم است، بردارید و از یکی از دوستان خود بخواهید که کلید روشن و خاموش آن را فشار دهد. شما هم به چشمی کنترل نگاه کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ 
پاسخ: چیز خاصی مشاهده نمی شود.

٢- قسمت 1 را تکرار کنید؛ اما این بار با دوربین یک موبایل به چشمی کنترل نگاه کنید. چه مشاهده می‌کنید؟
پاسخ: نوار رنگی قابل مشاهده است .دوربین موبایل طول موج اشعه نامریی صادر شده از کنترل تلویزیون را به ناحیه مرئی داده است.

٣- آزمایش را با فشردن دیگر دگمه‌ها تکرار و مشاهده‌های خود را یادداشت نمایید. چه تفاوتی مشاهده می‌کنید؟ توضیح دهید.
پاسخ: شدت و اندازه نور مشاهده شده تغییر می کند. نور حامل پیام است و هر دکمه برای طول موج طراحی و پیام خاص منتقل می کند.

4- از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: چشم ما قادر به دیدن تمام امواج نیست – از کنترل تلویزیون امواج نامریی (فرو سرخ )صادر می شود. برای دیدن امواج نامریی نیاز به یک ابزار(آشکارساز) داریم که در این جا دوربین موبایل است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.