جواب صفحه ۳۲ شیمی دهم

جواب صفحه ۳۲ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۳۲ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ فصل اول شیمی دهم

1- آرایش الکترونی اتم‌های داده شده را در جدول زیر بنویسید.

آرایش الکترونی نماد
۱s۲ / ۲s۲۲p4  8O
۱s۲ / ۲s۲۲p۶ / ۳s۲۳p۶ 18Ar
۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲ 20Ca
۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲۳d۱۰۴p3 33As
۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲۳d۱۰۴p4 34Se

2- داده‌های طیف سنجی نشان می‌دهد که آرایش الکترونی برخی اتم‌ها از قاعده آفبا پیروی نمی‌کند؛ برای نمونه هر یک از اتم‌های کروم و مس در بیرونی‌ترین زیر لایه خود تنها یک الکترون دارد. آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

24Cr: ۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d5/۴s۲۳d۱
29C: ۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲۳d۱

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.