جواب صفحه ۳۲ شیمی دهم

جواب صفحه ۳۲ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۳۲ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ فصل اول شیمی دهم

1- آرایش الکترونی اتم‌های داده شده را در جدول زیر بنویسید.

آرایش الکترونینماد
۱s۲ / ۲s۲۲p4 8O
۱s۲ / ۲s۲۲p۶ / ۳s۲۳p۶18Ar
۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲20Ca
۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲۳d۱۰۴p333As
۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲۳d۱۰۴p434Se

2- داده‌های طیف سنجی نشان می‌دهد که آرایش الکترونی برخی اتم‌ها از قاعده آفبا پیروی نمی‌کند؛ برای نمونه هر یک از اتم‌های کروم و مس در بیرونی‌ترین زیر لایه خود تنها یک الکترون دارد. آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

24Cr: ۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d5/۴s۲۳d۱
29C: ۱s۲/۲s۲۲p۶/۳s۲۳p۶۳d۱۰/۴s۲۳d۱