سوالات درس ۱۴ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۴ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس چهاردهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۱۴ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس چهاردهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس چهاردهم

۱- کدام یک از کشورهای غربی در اجرای کودتای  ۲۸ مرداد ۱۳۳۲نقش داشتند؟ 
پاسخ: انگلیس-آمریکا

۲- پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه کسی به جای دکتر مصدق  نخست وزیر شد؟
پاسخ: سر لشکر زاهدی

۳- تبلیغات خاکستری چگونه تبلیغاتی بود؟
پاسخ: سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا تصمیم گرفت کابینه دکتر مصدق را وارد مرحله جدیدی بنماید و از طریق جنگ روانی موسوم به تبلیغات خاکستری مقدمات کودتا را فراهم نماید.

۴- عامل آشوب های خیابانی در تهران بر عهده چه کسی بود؟
پاسخ: به رهبری شعبان جعفری معروف به شعبان با تعدادی (بی مخ) از اوباش به داخل خیابانها ریختند و مراکز حساس مثل رادیو، ژاندارمری و ارتش تسلط پیدا کنند.

۵- علت به وجود آمدن کودتای”۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ” را بنویسید؟
پاسخ: دسیسه بیگانگان – اختلافات داخلی و نبود ره .بر مقتدر

۶- حرکت مردم ایران پس از  “شهریور ماه ۱۳۲۰ ” بر چه پایه هایی استوار بود و چرا این حرکت به سرانجام نرسید؟
پاسخ: بر دو پایه عمده استوار بود
۱- جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری پهلوی به کوتاه کردن دست استعمار
۲- علت به نتیجه نرسیدن این جریان جدایی رهبران ملی و مذهبی و اختلافات آنان و دخالت بیگانگان

۷- پس  از کودتای  ۲۸ مرداد چه سرنوشتی برای ملت ایران رقم خورد؟
پاسخ: پس از کودتا عصر جدیدی از سلطه مستقیم آمریکا همراه با ده ها هزار کشته و زخمی و زندانی و تاراج میلیاردها بشکه نفت از ایران بود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.