گام به گام فصل ۴ ریاضی پنجم (PDF)

گام به گام فصل ۴ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل چهارم ریاضی پنجم

گام به گام فصل ۴ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل چهارم ریاضی پنجم

گام به گام ریاضی پنجم / فصل ۴: تقارن و چند ضلعی‌ها

  • درس ۱: تقارن محوری
  • درس ۲: تقارن مرکزی
  • درس ۳: زاویه و نیمساز
  • درس ۴: چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها
    مرور فصل چهارم
جواب فصل ۴ درس ۱ (صفحه۴۸تا۷۲)
0.4MB
جواب فصل ۴ درس ۲ (صفحه۷۳تا۷۴)
0.4MB
جواب فصل ۴ درس ۳ (صفحه۷۵تا۷۸)
0.5MB
جواب فصل ۴ درس ۴ (صفحه۷۹تا۸۵)
0.9MB