جواب فعالیت صفحه ۲۴ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۲۴ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ زیست شناسی دهم

تغییرات را مشاهده و یادداشت کنید. علت تغییراتی را که مشاهده کردید، توضیح دهید.
پاسخ: 

  • در لولۀ شماره ۱ در حضور نشاسته لوگول به رنگ آبی در می‌آید.
  • در لوله ی شماره ی ۲ ، بعد از افزودن لوگل تغییر رنگ ایجاد نمی شود چون بزاق است و نشاسته نداریم.
  • اما در لولۀ شماره ۳ چون بزاق وجود دارد، نشاسته توسط آمیلاز بزاق به مولکول‌های ساده‌تر تجزیه می‌شود و دیگر تغییر رنگی در لوگول مشاهده نمی‌شود.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.