جواب پرسش صفحه ۶ فیزیک دهم 

جواب فعالیت صفحه ۶ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۱ صفحه ۶ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۶ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۱ صفحه ۶ فیزیک دهم

جواب فصل اول فیزیک دهم /

جواب پرسش 1-1 صفحه 6 فیزیک دهم ریاضی 

پاسخ: شکل الف، باریکه ای را نشان میدهد که از یک لیزر مدادی خارج شده است. باریکه ی نور، به صورت پرتو های موازی نور مدل سازی شده است. در شکل ب از مدل پرتو نور برای انتشار نور از یک چشمهی نور استفاده شده است. چون چشمهی نور در فاصله یِ دور تری قرار دارد، پرتو هایی که به جسم رسیدهاند به صورت موازی مدل سازی شدهاند. برخی از پرتو ها پس از بازتاب از جسم وارد دوربین شده و تصویری از جسم را تشکیل میدهند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب پرسش صفحه ۶ فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از صفحه ۸ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب صفحه ۴ فیزیک دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.