سوالات درس ۲ فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۲ فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم ۲ فلسفه دوازدهم

سوالات درس ۲ فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم ۲ فلسفه دوازدهم

سوالات متن فلسفه دوازدهم / کتاب فلسفه ۲ یکی از درس های اختصاصی رشته انسانی در پایه دوازدهم است . این درس دارای سوالات متن میباشد که تیم همیار برای شما عزیزان امروز قصد دارد تا سوالات متن درس اول فلسفه دوازدهم را قرار دهد.

توجه: خواندن سوالات سری اول جهت قبولی کافی است اما برای نمره بالا گرفتن سری دوم را حتما بخوانید.
سوالات سری اول همیار: سوالات متن کتاب میباشد که توسط جزوه معلم نوشته میشود
سری دوم سوالات همیار: سوالاتی که در امتحانات نهایی تکرار شده و یا در امتحانات آمده است.
فایل دانلودی انتهای مطلب : سوالات تایپ شده روی متن کتاب فلسفه دوازدهم

۱.چند نوع رابطه میان موضوع و محمول یک قضیه وجود دارد؟ با مثال تعریف کنید
الف) رابطه وجوبی (ضروری) : زمانی است که در قضیه ای ارتباط میان موضوع و محمول ضروری و حتمی باشد
مثال: عدد چهار زوج است/ انسان حیوان است.
ب) رابطه امتناعی ممتنع) : اگر برقراری ارتباط بین موضوع و محمول یک قضیه غیر ممکن و محال باشد رابطه امتناعی است.
مثال: عدد هشت فرد است / خدا دارای شریک است
ج) رابطه امکانی: زمانی است که برقراری ارتباط بین موضوع و محمول قضیه احتمالی است یعنی می تواند باشد و می تواند نباشد مثال: دیوار خانه ما سفید است / هوا سرد است.

۲- در قضایای زیر نوع رابطه میان موضوع و محمول را مشخص کنید. (تمرین)
الف) مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از ضلع سوم است
(واجب)
ب) ارتفاع و میانه در مثلث یکی است.
(ممکن)
ج) مجموع زوایای مثلث برابر با سه قائمه است.
(ممتنع)

۳- رابطه وجود را با هر یک از موضوعات زیر مشخص کنید(امکانی / امتناعی/ وجوبی) (تمرین)
پاسخ: خاک (امکانی)
مهربانی (امکانی)
سوختن (امکانی)
سیا سفید (امتناعی)
دیو (امکانی)، خداوند(وجوبی)
فرشتگان (امکانی)
دریای جیوه (امکانی)
روح (امکانی)
پرنده (امکانی) انرژی (امکانی)
مربع پنج ضلعی (امتناعی).

۴- منظور از واجب الوجود بالغیر چیست؟ مثال بزنید
پاسخ: موجوداتی هستند که در ذات و ماهیت خود ممکن الوجودند و به واسطه علت های بیرونی ضرورت وجود پیدا کردند مانند انسان و تمام اشیاء و موجوداتی که اکنون وجود دارند واجب الوجود بالغیرند.

۵- وقتی می گوییم رابطه ماهیت انسان با وجود یک رابطه امکانی است منظور چیست؟
پاسخ: یعنی انسان می تواند باشد و می تواند نباشد، ذات او به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنین به گونه ای نیست که حتما نباشد. (نسبت به وجود و عدم حالت مساوی دارد)

۶- تکمیل کنید(تمرین)
الف) موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه حتمی دارد واجب الوجود می گویند.
ب) موضوعی را که نسبت که به محمول وجود، رابطه احتمالی دارد ممکن الوجود می نامند.
ج) موضوعی را که نسبت به محمول وجود، رابطه محال دارد ممتنع الوجود می گویند.

موجودات و ماهیات عالم : واجب الوجود بالذات (فقط خداوند) :
بدون نیاز به هیچ علتی و ذات موجود است و محال است که نباشد. واجب الوجود بالغیر (انسان ، درخت): اشیاء و موجوداتی که به وجود آمده اند اما این وجود از خودشان نیست بلکه از غیر و علتی دیگر دریافت کرده اند.
ممکن الوجود بالذات (دیو، میز): در ذات و ماهیتش نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارند .
ممتنع الوجود بالذات (شریک خدا ، دایره منتظم الاضلاع): ذاتا چنین چیزی نمی تواند وجود داشته باشد و محال است.

نکات مهم درس دوم (به صورت جای خالی)
۱- موجودات ماکروسکوپی به ابر موجودات و موجودات میکروسکوپی به ریز موجودات گفته می شود.
۲- تمام موجودات عالم به غیر از خداوند در ذات خود نسبت به وجود حالت امکانی دارند.
۳- تمام موجودات و اشیائی که در حال حاضر در جهان وجود دارند واجب الوجود بالغیرند. (به جز خدا)
۴- با بودن علت، وجود برای انسان و هر موجود دیگری ضروری شده و واجب الوجود می گردند.
۵- اگر رابطه ذاتی یک ماهیت و موجودی با وجود رابطه امتناعی باشد هرگز نمی تواند به وجود بیاید .
۶- اگر حقیقتی رابطه اش با وجود ضروری باشد حتما به وجود می آید.
۷- هر واجب الوجود بالغیری در اصل ممکن الوجود بالذات است که با بودن علت واجب الوجود شده .
۸- اگر ماهیتی را در نظر بگیریم اما در جهان نیابیم معلوم می شود که این ماهیت از حالت امکانی خارج نشده است و علتی نیست که بتواند آن را به وجود بیاورد. تمرین : مشخص کنید هر یک از موارد زیر در کدام دسته از ماهیات قرار می گیرند.
خداوند (واجب الوجود بالذات) سنگ (واجب الوجود بالغیر) سیمرغ (ممکن الوجود بالذات) عدد بی نهایت (ممتنع الوجود بالذات) انسان (واجب الوجود بالغیر) کوه الماس (ممکن الوجود بالذات) فرشتگان (واجب الوجود بالغیر) مثلث چهار ضلعی (ممتنع الوجود بالذات) اجتماع نقیضین (ممتنع الوجود بالذات) اسب آتش خوار (ممکن الوجود بالذات)

سری دوم سوالات درس ۲ فلسفه دوازدهم

🔹 گزاره های زیر را با گذاشتن علامت ص/غ مشخص کنید.

۱- حوزه های فلسفی و علمی از یونان به انطاکیه انتقال یافت.
پاسخ: غلط

۲- قطب الدین شیرازی شرح استادانه ای برکتاب اشارات ابن سینا نوشت.
پاسخ: غلط

۳- استادان فلسفه حران درعهد خلافت معتضد عباسی از حران به بغداد منتقل شدند.
پاسخ: صحیح

۴- فلسفه اسلامی به جهت غلبه گرایش افلاطونی در آن، به فلسفه مشاء معروف شد.
پاسخ: غلط

۵- مورخان فلسفه، اصالت عقل اروپائیان را در عصر جدید تاحدودزیادی متأثر از فلسفه اسلامی می دانند.
پاسخ: صحیح

🔹 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

۶- اسکندر افرودیسی از شارحان ……………….. و ابن سینا او را…………………. نامید.
پاسخ: حکمت ارسطو-فاضل متأخرین

۷- ابن ناعمه کتاب ………… را ترجمه کردو………………… آن را اصلاح نمود.
پاسخ: اثولوجیا-کندی

۸- مکتب …………….. اروپائیان در عصر جدید تا حدود زیادی متأثر از فلسفه اسلامی است.
پاسخ: اصالت عقل

۹- ابوبشر متی بن یونس، کتاب…………….. را ترجمه کرد.
پاسخ: شعر ارسطو

۱۱- قطب الدین شیرازی، بزرگترین دائره المعارف فارسی رابه نام……………. تألیف نمود.
پاسخ: دره التاج

🔹 سوالات تشریحی

۱۱- دوران خلافت بنی امیه از لحاظ فرهنگی چه نتجه ای به دنبال داشت؟
پاسخ: خلافت بنی امیه آکنده از ظلم و تاریکی ، حکومت قومی و آداب جاهلیت بود شرایط برای فعالیت های فکری و فرهنگی مهیا نبود. در این دوران فرهنگ اسلامی دچار فترت و رکود شده بود.

۱۲- تأسیس خلافت بنی عباس دو واقعه مهم به دنبال داشت آن دو را بنویسید؟
پاسخ: اول اینکه ایرانیان به دستگاه خلافترا ه یافتند ، دوم اینکه بغداد مرکز خلافت اسلامی قرار گرفتو این دو در تحول فرهنگی و نهضت ترجمه مؤثر بود.

۱۳- ایرانیان پیش از اسلام چگونه بافرهنگ یونانی آشنا شدند؟
پاسخ: انوشیروان ساسانی مدرسه ای در خوزستان تأسیس کردو بسیاری از کتب سریانی و هندی و یونانی را در آن گرد آورد و هفت تن از فلاسفه نو افلاطونی اخراجی از آتن را به آنجا دعوت کرد.

۱۴- بیت الحکمه توسط چه کسی تأسیس شد و چه تأثیری بر علم و فلسفه اسلامی گذاشت؟
پاسخ: توسط هارون(و به توصیه یحیی بر مکی)و باعث تجمع علماء و فلاسفه و مترجمان کتب علمی و فلسفی شد و کار مطالعه و تحقیق و ترجمه بالا گرفت.

۱۵- مترجمان معروف دوران ترجمه را نام ببرید؟
پاسخ: ۱-حنین بن اسحق(کتب طبی) ۲-اسحق بن حنبن (کتب فلسفی) ۳-ابوبشر متی بن یونس (کتاب شعر ارسطو) ۴- ابن ناعمه (اثولیجا)۵-کندی(اصلاح اثولوجیا)

۱۶- ترجمه آثار فیلسوفان یونانی چه تأثیری بر اندیشه مسلمانان برجای نهاد؟
پاسخ: بدین ترتیب میراث فلاسفه یونان و معارف ملل قدیم در دسترس مسلمانان قرارگرفت.

۱۷- فلسفه اسلامی چگونه شکل گرفت؟
پاسخ: نوابغی مانند فارابی و ابن سینا و دیگران با استعداد خود و با کمک از کتاب و سنت، عقاید یونانی را مورد بررسی قرارداده و فلسفه جدیدی را تدوین کردند که این فلسفه جدید (فلسفه اسلامی) علاوه برعقاید افلاطون و خصوصا ارسطو ، اندیشه های جدید اسلامی رانیز دربرداشتو به جهت غلبه گرایش ارسطویی به فلسفه «مشاء» معروف شد.

۱۸- متفکران مسیحی درقرن های مختلف تحت تأثیر چه کسانی قرارگرفتند؟
پاسخ: در قرون و سطی تحت تأثیر افلاطون و نو افلاطونیان- در قرن پنجم تا دوازدهم میلادی تحت تأثیر آگوستینوس (نو افلاطونی) از قرن دوازدهم به بعد تحت تأثیر فلاسفه اسلامی ابن سینا و ابن رشد

۱۹- ابن سینا و ابن رشد چه تأثیر در تفکر مغرب زمین داشتند؟
پاسخ: ترجمه آثار فلاسفه اسلامی به زبان لاتین باعث شد تا متفکران غربی با اندیشه های ارسطو آشنا شدند، و نیز مجذوب ابتکارات فلاسفه اسلامی در ساز گار کردن دین و استدلالات عقلی شدند. تا جایی که عنصر «عقل» در فلسفه اسلامی از قرن سیزدهم به بعد در فرهنگ مسیحی تأثیر زیادی داشت.

۲۱- متفکران دانشگاه پاریس و آکسفورد را نام برده و بنویسید تحت تأثیر چه کسانی بودند؟
پاسخ: دانشگاه پاریس: آلبرت کبیر و طوماس آکویینی – تحت تأثیر ابن سیناو ابن رشد – دانشگاه آکسغورد: را جر بیکن – تحت تأثیر ابن سینا (درفلسفه)و ابن هیثم (درعلم)

دانلود سوالات درس ۲ فلسفه دوازدهم
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.